Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Visie op mobiliteit in Oosterhout

Oosterhout Vooruit

Oosterhout heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vitale en aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Een grote variëteit aan woonmilieus, de groene en ruime woonomgeving, een uitnodigend buitengebied en een goede bereikbaarheid per weg, water en (goederen)-spoor zijn daar voor een belangrijk deel bepalend bij geweest.

De opgave waar Oosterhout voor staat is om die kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Naast deze ruimtelijke opgave staat Oosterhout eveneens voor een duurzaamheidsopgave en een demografische opgave.

In de toekomstvisie Oosterhout 2030 zijn zowel de ambities van als de opgaven waar Oosterhout voor staat, geconcretiseerd. In het bestuursakkoord 2018 – 2022 (“samen op weg naar 2030”) is vastgelegd hoe we daar de komende jaren invulling aan willen gaan geven. 

Oosterhout Vooruit: visie op mobiliteit in Oosterhout

In de visie “Oosterhout Vooruit” zijn de ambities van en de opgaven voor Oosterhout doorvertaald naar ons verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030. Dit resulteert in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid én gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven waar we als gemeente, gezamenlijk met andere overheden, onze maatschappelijke partners, ondernemers en onze inwoners, mee aan de slag willen.

Gezien de hoeveelheid opgaven zullen keuzes moeten worden gemaakt: met welke mobiliteitsopgaven willen we aan de slag (“aanpakken”) en op welke termijn en wat accepteren we.

In Oosterhout Vooruit geven wij aan waar wat ons betreft de focus van het verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030 zou moeten komen te liggen.

Uw mening telt

De mobiliteitsvisie “Oosterhout Vooruit” heeft de status van concept. Dit concept willen we in het najaar 2018 bespreken met de samenleving en begin 2019 opiniërend met de gemeenteraad. Dit moet leiden tot een breed gedragen visie en daarmee een goede basis voor de nog op te stellen uitvoeringsagenda (waarin de vertaling van opgaven naar concrete maatregelen plaats vindt).  

Op 22 november 2018 is er een bijeenkomst in hert stadskantoor (Slotjesveld 1) waar u uw mening over de voorgestelde koers kunt geven. De avond begint om 19.30 uur; vanaf 19.15 uur is de zaal open.

We zijn daarbij met name geïnteresseerd in hoeverre de focus (zoals verwoord in hoofdstuk 7 van de concept visie en de samenvatting) door u gedeeld wordt. Vanzelfsprekend kunt u op 22 november ook op de overige onderdelen van de concept visie reageren.

Gezien de gekozen opzet voor de bijeenkomst willen wij u vragen om u per email aan te melden als u de avond wilt bijwonen. Aanmelden kan via: jolanda.de.boer@oosterhout.nl

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst op 22 november bij te wonen, dan kunt u ook op de concept visie reageren middels dit reactieformulier. Reageren kan tot en met 7 december.

Downloads