Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

1.1. Een actueel en adaptief mobiliteitsplan

Oosterhout heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een vitale en aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Een grote variëteit aan woonmilieus, de groene en ruime woonomgeving, een uitnodigend buitengebied en een goede bereikbaarheid zijn daar voor een belangrijk deel bepalend bij geweest.

De opgave waar Oosterhout voor staat is om die kwaliteiten minstens te behouden en waar mogelijk te versterken. Naast deze ruimtelijke opgave staat Oosterhout eveneens voor een duurzaamheids­opgave en een demografische opgave. Zo zal de uitstoot van CO2 moeten worden teruggedrongen, het energieverbruik moeten worden beperkt en moeten we anticiperen op een veranderend klimaat. Ook hebben we te maken met een toenemende vergrijzing van onze bevolking enerzijds en een opgave om jongeren en jonge gezinnen aan te trekken en te behouden anderzijds. 

In de toekomstvisie Oosterhout 2030 (zie ook § 4.1.) zijn zowel de ambities van als de opgaven waar Oosterhout voor staat, geconcretiseerd. In het bestuursakkoord 2018 – 2022 (“samen op weg naar 2030”) is vastgelegd hoe we daar de komende jaren invulling aan willen gaan geven.
De toekomstvisie Oosterhout 2030 en het bestuursakkoord 2018 – 2022 vormen, gezamenlijk met de evaluatie van het mobiliteitsplan 2007 - 2015 en de in 2016 vast­gestelde bouwstenennotitie, het vertrekpunt voor ons mobiliteitsplan.

Het mobiliteitsplan bestaat uit een “visiedeel” en een uitvoeringsagenda.
In dit visiedeel zijn de ambities van en de opgaven voor Oosterhout doorvertaald naar ons verkeers- en vervoerbeleid voor de periode tot en met 2030. Dit resulteert in een aantal doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveilig­heid en duurzaamheid en gezondheid en een aantal bijbehorende mobiliteitsopgaven waar we als gemeente, gezamenlijk met andere overheden, onze maatschappelijke partners, onder­nemers en onze inwoners, mee aan de slag moeten.

De vertaling van de mobiliteitsopgaven naar concrete maatregelen vindt plaats in de (nog op te stellen) uitvoeringsagenda. Een uitvoeringsagenda die adaptief van aard zal zijn. De wereld verandert. Dat geldt zeker voor verkeer en vervoer. Allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer, maken dat mobiliteit momenteel nadrukkelijk in beweging is: we zitten in een transitiefase die op termijn zal resulteren in een wezenlijk ander verkeer- en vervoersysteem. Dit betekent dat mobiliteits­opgaven en de oplossingen daarvoor in de tijd kunnen veranderen. Dit brengt kansen maar ook de nodige onzekerheid met zich mee. Vandaar dat flexibiliteit in het uitvoeringsdeel een voorwaarde is en dat periodiek dient te worden gekeken in hoeverre opgaven en bijbehorende maatregelen nog aansluiten op de actualiteit.