Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

2.1. Het vertrekpunt

Het mobiliteitsplan uit 2007 (“mobiliteitsplan 2007 – 2015”) vormde, gezamenlijk met het verkeers­veiligheidsplan uit 2005, de basis voor het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid van Oosterhout. In 2016 is het mobiliteitsplan 2007 – 2015 geëvalueerd. Deze evaluatie was bedoeld als een eerste stap om tot een nieuw mobiliteitsplan te komen. Vandaar dat bij de evaluatie ook een aantal aandachtspunten is benoemd voor het nieuw op te stellen mobiliteits­plan / deze visie.

Eind 2016 is door de gemeenteraad besloten tot actualisatie van het mobiliteitsplan. Daarbij is ook een aantal kaders / uitgangspunten (vastgelegd in de bouwstenennotitie) meegegeven.

Het mobiliteitsplan uit 2007 had bereikbaarheid en leefbaarheid als belangrijkste pijlers. Bij het besluit tot actualisatie van het mobiliteits­plan is besloten dat het nieuwe plan breder van opzet dient te zijn en dat er nog twee pijlers worden toegevoegd, te weten verkeers­veiligheid en duurzaamheid en gezondheid. Deze vier thema’s vormen gezamenlijk de pijlers van deze visie.

Tevens is besloten om, in lijn met de nieuwe omgevingswet, een gebiedsgewijze benadering toe te passen, die er op neer komt dat niet alleen op het niveau van de stad wordt gekeken, maar dat binnen de gemeente ook een aantal typen gebieden wordt onderscheiden met hun eigen profiel, doelstellingen en opgaves. Immers voor een bedrijven­­terrein zijn andere zaken van belang dan voor de schoolomgeving.