Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

2.2. Totstandkoming

 

Bij het besluit tot actualisatie van het mobiliteitsplan is besloten, dat het nieuwe mobiliteitsplan moet bestaan uit een “visiedeel” en een “uitvoeringsdeel”, die afzonderlijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. Deze rapportage betreft het visiedeel. Zowel op het niveau van de stad als voor de onderscheiden deelgebieden zijn ambities en opgaven geformuleerd. Dit hebben we gedaan aan de hand van de vier pijlers: bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeers­veilig­heid en duurzaamheid en gezondheid.

Verkeer en vervoer is een onderwerp dat mensen bezig houdt. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Vandaar dat bij de totstandkoming van deze visie ook burgers, bedrijven en andere belanghebbenden (“de samenleving”) actief zijn betrokken. De betrokkenheid lag daarbij vooral op het niveau “meedenken”. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om: input te leveren en te reageren / reflecteren op voorgenomen keuzes en het voorgenomen beleid.

Aan het betrekken van de samenleving is op de volgende wijze invulling gegeven:

  • we zijn in september 2017 gestart met het voeren van focusgesprekken. Per deel­gebied is met een kleine groep belanghebbenden het gesprek gevoerd om een eerst beeld te krijgen wat er leeft en speelt en wat de omgeving belangrijk vindt in relatie tot het thema [input];
  • om op het niveau van de stad een beeld te vormen, hoe onze burgers en bedrijven het huidige verkeers- en vervoersysteem waarderen (de kwaliteit) en wat ze belangrijk vinden (het belang) is een digitale enquête afgenomen. In totaal zijn er 177 reacties op deze enquête binnengekomen [input];
  • er zijn twee openbare bijeenkomsten met de samenleving geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst (november 2017) konden de aanwezigen input leveren en aangeven wat zij de belangrijkste doelstellingen en opgaven voor het nieuwe mobiliteitsplan vonden [input en reflectie]. Tijdens de tweede bijeenkomst (22 november 2018) konden de aanwezigen reageren op het voorgenomen beleid [reflectie] en aangeven welke opgaven met prioriteit zouden moeten worden opgepakt [input] en daarmee input leveren voor het nog op te stellen uitvoeringsdeel;
  • er zijn één op één gesprekken gevoerd met samenwerkingspartners van de gemeente zoals de provincie, de hulpdiensten, Rijkswaterstaat en het openbaar vervoerbedrijf Arriva [input];
  • het beleid en de ontwikkelingen in omliggende gemeenten zijn geïnventariseerd. Daarbij is ook de vraag gesteld wat omliggende gemeenten als de belangrijkste opgaven zien waar de gemeente Oosterhout gezamenlijk met hun in zou moeten participeren [input];
  • via JONG is een enquête afgenomen onder leerlingen van groep 8, middelbare scholieren en jongeren (25-). Dit om een beeld te krijgen hoe deze doelgroepen zich verplaatsen, wat ze belangrijk vinden en waar ze knelpunten ondervinden [input]; 

De bevindingen uit de gevoerde gesprekken, gehouden bijeen­komsten en uitgevoerde enquêtes zijn in deze rapportage verwerkt.