Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

3.2. Infrastructuur: weg, water en spoor

De gemeente Oosterhout is multimodaal ontsloten middels weg, water en spoor. De modaliteiten water en spoor worden daarbij alleen gebruikt voor het goederenvervoer. Personenvervoer in Oosterhout gaat alleen via de weg.

Weg

De gemeente Oosterhout ligt gunstig aan een knooppunt van auto­snelwegen (A27 en A59) en ligt in het hart van een regio die doorkruist wordt door belangrijke internationale transportroutes zoals de A16 (noord – zuid) en de A58 (oost – west). De regionale bereikbaarheid over de weg is daarmee goed.
Naast de autosnelwegen is Oosterhout eveneens via een tweetal provinciale wegen ontsloten: de N629 (Ekelstraat / Heistraat) en de N631 (Vijf Eikenweg). Door Dorst loopt verder nog de N282 (Rijksweg) die vooral een functie heeft voor het verkeer tussen Breda en Tilburg en in de praktijk vaak als alternatief voor de A58 wordt gebruikt.

De gemeente Oosterhout heeft diverse aansluitingen op de A27 en A59 waarmee de stad en de bedrijventerreinen zijn ontsloten. De belangrijkste ontsluitingswegen zijn: de Bovensteweg, de Weststad­weg, de Statendamweg en de Europaweg / Vijf Eikenweg.
De wegenstructuur van Oosterhout kenmerkt zich verder door een tweetal noord – zuid gerichte assen en een ring van wegen om de binnenstad heen (de “centrumtangenten”). Enkele wegen (Abdis van Thornstraat, Van Liedekerkestraat en een gedeelte van de Bredaseweg) maken zowel deel uit van de noord – zuid gerichte assen als van de centrumtangenten en kennen daardoor een relatief hoge verkeersbelasting.

Het Oosterhoutse wegennet dateert in belangrijke mate uit jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De laatste twee decennia hebben er geen grootschalige uitbreidingen van het wegennet plaatsgevonden. Wel zijn er enkele grootschalige reconstructies (o.a. van het kruispunt Weststadweg - Bovensteweg en de Europaweg ter hoogte van de aansluiting Oosterhout Zuid) uitgevoerd waarmee lokaal de capaciteit is uitgebreid.

Fiets

Het fietsnetwerk binnen Oosterhout overlapt in belangrijke mate met de verkeersgebieden. Veel wegen die belangrijk zijn voor de afwik­keling van het autoverkeer, zijn dat eveneens voor het fiets­verkeer. Waar mogelijk worden auto- en fietsverkeer daarbij fysiek gescheiden (vrijliggende fietspaden). Waar fiets- en autoverkeer elkaar kruisen, wordt vanuit het huidige mobiliteitsplan (2007) over het algemeen prioriteit gegeven aan de afwikkeling van het autoverkeer.

Openbaar vervoer

De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer van, naar en binnen Oosterhout ligt bij de provincie. De provincie heeft die verantwoor­delijk­heid in belangrijke mate doorgelegd naar het openbaar vervoer­bedrijf (Arriva), dat een bepalende stem heeft inzake de busroutes en halteplaatsen. De gemeente heeft uitsluitend een adviserende rol en is verantwoordelijk voor de fysieke infrastructuur voor het openbaar vervoer, met inbegrip van de bushaltes.
De belangrijkste drager van het openbaar vervoer in Oosterhout is het HOV / de Volans die zorg draagt voor een snelle verbinding tussen het busstation in Oosterhout en het NS station in Breda. De Volans beschikt daarbij op een deel van het traject over een eigen busbaan. Bij verkeerslichten heeft het openbaar vervoer (met uitzondering van de buurtbussen) prioriteit. Dit om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden.

Water

Dwars door Oosterhout loopt het Wilhelminakanaal. Via het Wilhelminakanaal staat Oosterhout in verbinding met de havens van Antwerpen en Rotterdam en de binnenvaartterminals in (o.a.) Tilburg en Waalwijk. Oosterhout beschikt over twee openbare laad- en loskades (op Vijf Eiken en Weststad). Daarnaast zijn er nog diverse bedrijven, vooral op Weststad, die over eigen laad- en loskades aan het Wilhelminakanaal beschikken.
Het Wilhelminakanaal heeft ter hoogte van de Zwaaikom een aftakking richting Breda (het Markkanaal). Het Markkanaal heeft meer een recreatieve dan een economische functie. Ter hoogte van de Zwaaikom bevindt zich de jachthaven. 

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen

Spoor

Oosterhout heeft geen treinstation. Wel loopt de spoorlijn tussen Breda en Tilburg door Dorst. De hoge frequentie van treinen op deze spoorlijn zorgt er voor dat de spoorweg­overgang in de Spoorstraat regelmatig gesloten is.
Voor het goederenvervoer is alleen de niet-geëlek­trifi­ceerde goederenspoorlijn richting bedrijventerrein Weststad nog in gebruik binnen de gemeente Oosterhout. Deze spoor­lijn takt bij Lage Zwaluwe in op het landelijk spoorweg­net. Verschillende bedrijven op Weststad hebben hun eigen aansluiting op de goederenspoorlijn. Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van de openbare laad- en losplaats (LaLo) op Weststad. Via de openbare laad- en losplaats is het ook mogelijk om over te slaan van water op spoor en vice versa.