Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

3.5. Wat vindt de samenleving?

In de voorgaande paragraaf is aangegeven hoe Oosterhout er anno 2017 voor staat op het gebied van verkeer en vervoer. Naast deze cijfers is ook in beeld gebracht hoe het verkeers- en vervoersysteem in Oosterhout door onze burgers en bedrijven beoordeeld worden.

Digitale enquête

Via een digitale enquête konden inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden hun mening geven over ons verkeers- en vervoersysteem. Daarbij is zowel gevraagd om een oordeel te geven over het belang (hoe belangrijk) als de kwaliteit (hoe goed). Voorts konden mensen aangeven welke knelpunten ze momenteel ervaren en wat ze als de belangrijkste opgave(n) voor de toekomst zien.

Er zijn 177 volledig ingevulde enquêtes retour ontvangen. Op basis van de postcodes, leeftijd en geslacht van de respondenten kan worden gesteld dat de enquête een representatief beeld geeft.

In onderstaande grafieken zijn de resultaten samengevat. De buitenste (rode) contour geeft daarbij aan hoe belangrijk een bepaald aspect wordt gevonden en de binnenste (grijze) contour geeft aan hoe geoordeeld wordt over de huidige kwaliteit. Naarmate het verschil tussen de contouren groter is, behoeft het aspect meer aandacht. 

 

 

 

De mensen die de enquête hebben ingevuld, vinden verkeersveiligheid en leefbaar­heid de belangrijkste thema’s. Dit zijn ook de onderwerpen waar we de grootste verschillen aantreffen tussen het belang en de huidige kwaliteit. Het gaat dan met name om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en het onderhoud van fiets- en voetpaden (onderdeel van het thema leefbaarheid).

Qua bereikbaarheid scoort vooral de bereikbaarheid per openbaar vervoer laag. De ervaring leert echter dat het oordeel over de bereikbaarheid per openbaar vervoer sterk afhankelijk is van waar men woont in Oosterhout (zie ook de monitor leefbaarheid en veiligheid).

Knelpuntenkaart

Deelnemers aan de enquête konden ook aangeven waar en welke knelpunten ze ervaren. De resultaten daarvan zijn samengevat op een “knelpuntenkaart”. Op deze knelpuntenkaart zijn ook de knelpunten opgenomen die zijn ingebracht tijdens de focusgesprekken, de eerste bijeenkomst met de samenleving (november 2017) en via de gemeentelijke facebookpagina. De meeste knelpunten die zijn benoemd, hebben betrekking op de thema’s bereikbaarheid (verkeersafwikkeling en openbaar vervoer) en verkeersveiligheid (snelheid en veiligheid). 

* klik op het plaatje om de link te openen

 

JONG

Via JONG zijn basisscholieren (groep 8), middelbare scholieren en jongeren (17 tot 25 jaar) geënquêteerd. Deze groepen is onder andere gevraagd hoe ze naar school gaan, waar zij knelpunten ondervinden en wat zij belangrijk vinden als het gaat om verkeer en vervoer. Aan de enquête hebben zeven basisscholen (waarvan twee in de kerkdorpen) en vier middelbare scholen deelgenomen. In het totaal hebben 378 scholieren en jongeren de enquête ingevuld.  

Per groep leidt dat tot het volgende resultaat:


De volledige resultaten van het onderzoek van JONG zijn opgenomen in bijlage 3.

Bij de basisscholen valt op dat een relatief groot deel (17%) van de leerlingen van groep 8 aangeeft nog met de auto naar school te worden gebracht (terwijl van de middelbare scholieren 98% met de fiets gaat).

Leerlingen van groep 8 vinden vooral verkeersveiligheid belangrijk. Hetzelfde geldt voor de middelbare scholieren. Bereikbaarheid (snelheid) vinden beide groepen het minst belangrijk. Jongeren daarentegen vinden bereikbaarheid (snelheid) wel belangrijk, echter het verschil t.o.v. de andere thema’s is bij deze groep klein. Deze groep oordeelt ook beduidend positiever over de verkeersveiligheid in Oosterhout dan de leerlingen van de basisscholen en middelbare scholen.

Opvallend is dat het kruispunt Trommelen door zowel scholieren als jongeren als het grootste knelpunt qua verkeersveiligheid in Oosterhout wordt benoemd. Dit heeft met name te maken met de beperkte opstelruimte voor het fietsverkeer en de verkeersdrukte (“onoverzichtelijk”).
De overige knelpunten die door de leerlingen van de basisscholen worden aangedragen bevinden zich vooral in de directe omgeving van de betreffende scholen en op de loop- / fietsroutes daar naar toe.
De knelpunten die door de middelbare scholieren en jongeren worden benoemd, komen deels overeen. Naast het kruispunt Trommelen scoren de Ridderstraat (met name het kruispunt met de Slotlaan), de Hoogstraat en de Vijf Eikenweg hoog.

Monitor leefbaarheid en veiligheid

Periodiek wordt in Oosterhout de buurt- en dorpsenquête afgenomen.  Een vast onderdeel daarvan is de monitor leefbaarheid en veiligheid. Deze laat zien hoe inwoners van Oosterhout aankijken tegen de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen woonbuurt.

Uit de meest recente monitor (2017) blijkt dat inwoners van Oosterhout over het algemeen zeer tevreden zijn over de bereikbaarheid per auto. Het oordeel over de bereikbaarheid per openbaar vervoer verschilt sterk van buurt tot buurt. Duidelijk zichtbaar is dat in wijken / buurten die hoofdzakelijk per buurtbus ontsloten worden (zoals de kerkendorpen en grote delen van Vrachelen), het oordeel beduidend lager is dan in de wijken / buurten waar de reguliere buslijnen komen.

Op het gebied van verkeer en vervoer scoort het onderdeel verkeersveiligheid gemiddeld het slechtst. Ten opzichte van de vorige monitor leefbaarheid en veiligheid (2013) is de score ook aanzienlijk afgenomen. Een belangrijke oorzaak voor de lage score op het onderdeel verkeers­veiligheid lijkt te zijn dat veel mensen ervaren dat er in de directe woonomgeving te hard wordt gereden. 37% van de respondenten geeft aan dat vaak te hard wordt gereden in de buurt (en bij slechts 20% van de respondenten is dat zelden het geval).

Ook verkeerslawaai scoort relatief slecht in de monitor leefbaarheid en veiligheid. Vooral Oosteind valt daarbij in negatieve zin op. Aannemelijk is dat de leefbaarheidsproblematiek van de N629 (Heistraat – Ekelstraat) ook van invloed is op de lage score.  

Rode draad

Op het eerste gezicht laten de uitgevoerde onderzoeken en gesprekken een erg wisselend beeld zien. Desalniettemin valt er een aantal thema’s / onderwerpen uit te herleiden dat volgens onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden extra aandacht behoeft.

Meer aandacht voor de fietser en voetganger. Verkeersveiligheid en het onderhoud van fiets- en voetpaden zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten. Voorts is het beeld dat het huidige verkeers- en vervoerbeleid wel erg gefocust is op de auto. Vanuit het oogpunt van leefbaar­heid en duurzaam en gezondheid zou er meer aandacht moeten zijn om juist fietsen en lopen te stimuleren.

Bereikbaarheid per auto is ook belangrijk. Ondanks dat fietsen en lopen belangrijk wordt geacht, wordt ook de bereikbaarheid per auto belangrijk gevonden. Dit vooral in relatie tot de bedrijventerreinen en de winkelcentra (waaronder de binnenstad).

Bereikbaarheid per openbaar vervoer: Belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn het ontbreken van openbaar vervoer richting de bedrijventerreinen, de ontsluiting van Vrachelen per openbaar vervoer en de bediening van de kerkdorpen.

Te hard rijden: een terugkerende onderwerp in vrijwel alle onderzoeken en gesprekken. Bewoners en bedrijven zijn van mening dat er meer werk moet worden gemaakt van het aanpakken en tegen gaan van te hard rijden in verkeers- én verblijfsgebieden. Dit zowel vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid als leefbaarheid.

Duurzaamheid en klimaatverandering: kijk vooruit. Met het oog op de toekomst worden duurzaamheid en klimaatverandering als belangrijke opgaven gezien waar ook via het verkeers- en vervoerbeleid een bijdrage aan geleverd zou kunnen worden.