Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

4.1. Toekomstvisie Oosterhout 2030

In 2017 is gestart met een proces om tot een nieuwe toekomstvisie voor Oosterhout te komen. Een proces waarbij ook inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en raadsleden nauw betrokken waren. Dat proces heeft geresulteerd in twee producten:

De staat van Oosterhout

De staat van Oosterhout vormt het vertrekpunt voor de toekomstvisie. In de staat van Oosterhout wordt beschreven, wat het DNA van Oosterhout is. Wat maakt Oosterhout nu typisch Oosterhout, waar zijn we goed in en wat zou beter kunnen en wat onderscheid Oosterhout van andere gemeenten in de regio?

Uit de staat van Oosterhout blijkt, dat de gunstige ligging van Oosterhout in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad en ook nu nog kenmerkend is voor Oosterhout. Het gaat dan met name om:

 • de ligging van Oosterhout nabij de autosnelwegen A27 en A59 en aan het Wilhelminakanaal. Daardoor is Oosterhout goed bereikbaar en daarmee aantrek­kelijk voor mensen en bedrijven om zich in Oosterhout te vestigen;
 • de ligging van Oosterhout op korte afstand van Breda. Breda biedt diverse voorzieningen, zoals HBO-onderwijs en een ziekenhuis, die een gemeente met de schaal van Oosterhout niet (meer) kan bieden. De nabijheid van Breda maakt dat onze inwoners van dergelijke voorzieningen gebruik kunnen maken zonder dat ze daarvoor hoeven te verhuizen;
 • de ligging van Oosterhout in het groen. Oosterhout ligt in een groene omgeving met bosgebieden aan de zuid- en westzijde van de stad die door veel inwoners worden gebruikt om te recreëren. Ook de aanwezigheid van groen binnen de woongebieden wordt als kenmerkend voor Oosterhout beschouwd en positief voor de leefbaarheid van de stad ervaren.

In de staat van Oosterhout worden ook de uitdagingen geschetst waar de stad de komende jaren voor komt te staan. De belangrijkste daarvan (in relatie tot dit mobiliteitsplan) zijn:

 • hoe houden we Oosterhout ook in de toekomst bereikbaar? Zeker voor de bedrijventerreinen wordt dit als belangrijk aandachtpunt gezien aangezien een goede bereikbaarheid daarvoor essentieel is;
 • de duurzaamheids- en klimaatopgave. De opgave waar de stad voor staat, is om op andere wijze in haar energievoorziening te voorzien en het energieverbruik en de uitstoot van CO2 te beperken. Daarnaast moet Oosterhout gaan anticiperen op een veranderend klimaat met meer neerslag en meer hitte;
 • vergrijzing. Het aandeel 65-plussers is in Oosterhout bovengemiddeld, ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Het aandeel 65-plussers zal de komende jaren verder toenemen. Voor de inrichting van het openbaar gebied en de bereikbaar­heid en toegankelijkheid van voorzieningen moet daar rekening mee worden gehouden.
 • hoe houden we het voorzieningenniveau op peil? Misschien wel de belangrijkste opgave waar Oosterhout voor staat. Om het voorzieningenniveau op peil te houden, moet Oosterhout ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente voor jongeren en gezinnen blijven en daarvoor ook een aantrekkelijk woon- en werkklimaat bieden.

In de staat van Oosterhout wordt tot slot ook een aantal trends belicht die belangrijk (kunnen) zijn voor de toekomst van Oosterhout. Hierop wordt in paragraaf 4.3. ingegaan.

Oosterhout 2030: een vooruitblik naar de toekomst van Oosterhout

Oosterhout 2030 schetst een mogelijk toekomstbeeld voor Oosterhout. Het geeft de richting aan waarin de stad zich wil bewegen in de vorm van een wenkend toekomstperspectief. In Oosterhout 2030 wordt een toekomstbeeld geschetst van Oosterhout dat zich kenmerkt door:

 • een groene en ruime leefomgeving, waarbij het aanwezige groen in en rond de stad wordt gekoesterd en versterkt. Dit vanuit het oogpunt van leefbaarheid en om tegenwicht te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering;
 • een stad waar +/- 2.700 woningen zijn bijgebouwd. Deze opgave is gerealiseerd binnen het bestaand stedelijk gebied op diverse locaties verspreid over de stad. Een belangrijke doelgroep voor de nieuwe woningen vormen jongeren en gezinnen daar zij essentieel zijn om het voorzieningenniveau op pijl te houden;
 • een stad die goed bereikbaar is, niet alleen per auto, maar juist ook per openbaar vervoer en per fiets. Er is werk gemaakt van de snelfietsroutes richting Breda en Tilburg en de HOV / Volans is doorontwikkeld tot een elektrische zelfrijdende tram. Via het water vindt niet alleen goederenvervoer plaats, maar ook personenvervoer;
 • een gezonde en duurzame gemeente, waar lopen en fietsen actief gestimuleerd wordt. Het netwerk van fietspaden en wandelpaden is aanzienlijk uitgebreid waardoor verplaatsingen binnen Oosterhout veel meer dan nu per (elektrische) fiets worden gemaakt. Mede daardoor is ook de overlast van het gemotoriseerd verkeer in de woonomgeving afgenomen;
 • een vernieuwde binnenstad die ook per fiets en openbaar vervoer goed bereikbaar is;
 • het uitnutten van de nabijheid van Breda en de voorzieningen die Breda biedt (zoals een aansluiting op het internationale spoorwegnet);
 • een aantrekkelijk buitengebied met een toegenomen diversiteit aan (recreatieve) functies en waar ruim baan wordt gegeven aan fietsers en voetgangers;
 • een openbaar vervoersysteem dat, naast het traditionele openbaar vervoer, ook ruimte biedt voor maatwerkoplossingen richting de bedrijventerreinen en de kerkdorpen en waaraan ook de inwoners en bedrijven hun bijdrage leveren;
 • een stad die verkeersproblemen oplost door toepassing van (nieuwe) technologie in plaats van de aanleg van nieuwe wegen. Die aanpak beperkt zich niet alleen tot de stad zelf, maar biedt wellicht ook voor de A27 kansen als pilot voor zelfrijdende auto’s. 

In Oosterhout 2030 wordt mobiliteit nadrukkelijk vanuit een breder perspectief bekeken dan alleen bereikbaar­heid. Juist om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden, dient ook te worden ingezet op alternatieven voor de auto. Omdat ruimte en financiële middelen schaars zijn en technologische ontwikkelingen snel gaan, moeten oplossingen voor verkeersproblemen niet alleen worden gezocht in uitbreiding van de infrastructuur. De bestaande infrastructuur beter benutten door het inzetten van nieuwe technologie biedt kansen op dit vlak. Niet alleen de gemeente zelf staat hiervoor aan de lat; ook inwoners, bedrijven en (recreatie-) ondernemers zullen hun steentje moeten bijdragen om de stad in de toekomst leefbaar en bereikbaar en daarmee aantrekkelijk te houden.

Bestuursakkoord 2018-2022: samen op weg naar 2030

In het bestuursakkoord 2018 – 2022 is opgenomen hoe de coalitie de komende jaren naar Oosterhout 2030 wil toewerken. Dit aan de hand van een aantal thema’s.

Met betrekking tot het thema mobiliteit is in het bestuursakkoord opgenomen dat:

 • het voor de regionale bereikbaarheid van Oosterhout belangrijk is dat Hooipolder voort­varend wordt aangepakt en ook het zuidelijk deel van de A27 moet worden verbreed (lobby). Voorts moet worden gekeken naar een alternatief voor een spoorlijn Breda – Oosterhout – Gorinchem – Utrecht en moet werk worden gemaakt van de snelfietsroutes richting Breda en Tilburg;
 • er voor de bereikbaarheid binnen Oosterhout vooral aan de westzijde van de stad een opgave ligt. Bij oplossingen daarvoor dient ook over de gemeentegrenzen heen te worden gekeken. Het is daarbij gewenst dat ook wordt nagedacht over het inzetten van nieuwe technologieën (smart mobility) om verkeersstromen te beïnvloeden.
 • ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets aandacht verdient. Het openbaar vervoer richting de bedrijventerreinen, Vrachelen en de kerkdorpen behoeft verbetering. In het fietsnetwerk moet een kwaliteitsslag worden gemaakt onder andere door de aanleg van ontbrekende schakels;
 • verkeersveiligheid vooral een aandachtspunt rondom scholen is;
 • het voor de leefbaarheid belangrijk is om alternatieve vormen van kleinschalig vervoer (zoals de deeltaxi en het Automaatje) te blijven onder­steunen, maar dat er tegelijkertijd naar dient te worden gestreefd dat zoveel mogelijk mensen gebruik (kunnen) maken van het reguliere openbaar vervoer;
 • de overlast van het parkeren van vrachtwagens nabij woonwijken dient te worden terug gedrongen vanuit het oogpunt van leefbaarheid;
 • vanuit het oogpunt van leefbaarheid ook de overlast van de spoorlijn door Dorst dient te worden aangepakt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Prorail;
 • het met name voor ouderen belangrijk is dat voorzieningen binnen de wijk via goede looproutes toegankelijk / bereikbaar zijn (leefbaarheid);
 • de verduurzaming van het wagenpark binnen de gemeente Oosterhout moet worden gefaciliteerd / gestimuleerd door een gemeentebrede dekking met laadpalen. Ook voor elektrische fietsen moeten er laadpalen komen;
 • door de inrichting van de openbare ruimte bewegen moet worden gestimuleerd (gezondheid);

Intermezzo Het Automaatje

Het Automaatje is een initiatief waarbij vrijwilligers met een eigen auto minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe vergoeding vervoeren. Het initiatief wordt gefaciliteerd door de ANWB en inmiddels kan er in diverse gemeenten, waaronder Oosterhout, gebruik van worden gemaakt.

Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte aan flexibele en betaalbare mobiliteits­oplossingen en het vergroten van het sociaal netwerk van gebruikers. Het doel van dit initiatief is om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer (en daarmee ook het voorkomen van vereenzaming).
Oosterhoutvoorelkaar (Surplus Welzijn) zorgt voor de uitvoering.