Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

4.2. Ruimtelijke ontwikkelingen

Wonen

Op 31 december 2017 telde de gemeente Oosterhout circa 55.000 inwoners. Het merendeel daarvan woont in de kern Oosterhout. De verwachting is dat het aantal inwoners in 2030 zal toenemen tot circa 56.500 inwoners [Trendrapport Oosterhout 2018 – 2030].

De toename van het aantal inwoners is het gevolg van een uitbreiding van het aantal woningen in Oosterhout [Oosterhout heeft sinds 2013 een negatief geboortesaldo; ook in de toekomst zal het aantal inwoners alleen toenemen als gevolg van uitbreiding van het aantal woningen].
Voorzien is dat tot en met 2030 er orde grootte 2.700 woningen zullen worden bijgebouwd. De grootste nieuwe woningbouwlocaties betreffen de Zwaaikom (500 woningen) en Wilhelminahaven (230 woningen). Daarnaast zijn er ook diverse locaties in en rond de binnenstad waar woningbouw is voorzien. Het betreft het Arendsplein e.o., het Santrijngebied, de Keiweg (twee locaties), Slotjesveld (voormalige brandweerkazerne) en diverse kleinere woningbouwinitiatieven verspreid over de binnenstad.

Ook de bevolkingssamenstelling verandert. De vergrijzing van Oosterhout zet in de toekomst verder door, waardoor er in 2030 naar verwachting ruim 15.000 65-plussers in Oosterhout wonen. Het aandeel jongeren (< 20 jaar) neemt af tot ca. 11.500 in 2030. 

Qua huishoudenssamenstelling is er trend zichtbaar dat huishoudens gemiddeld steeds kleiner worden (“verdunning”). Vooral het aantal éénpersoonshuishoudens is de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat die trend ook de komende jaren door zal zetten. Het aantal huishoudens in Oosterhout zal daardoor toenemen van ruim 24.000 huishoudens per 31 december 2017 tot ruim 26.000 huishoudens in 2030.

 

Werken

In de periode 2018 – 2030 wordt een beperkte toename van het aantal arbeidsplaatsen in Oosterhout verwacht. Dit deels als gevolg van de algehele economische ontwikkeling, deels als gevolg van de uitbreiding van bedrijventerreinen. De voornaamste uitbreiding betreft de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost. Hier komt ca. 16 hectare nieuw bedrijventerrein beschikbaar. Daarnaast wordt gekeken of middels herverkaveling nog ruimte kan worden gevonden voor uitbreiding van bedrijvigheid op bedrijventerrein Weststad. 

 

Wegen

In de wegenstructuur in / rond Oosterhout is een aantal wijzigingen voorzien die in de periode tot en met 2030 worden gerealiseerd.

Als onderdeel van de verbreding van de A27 tussen Hooipolder en Houten wordt het knoop­punt Hooipolder gedeeltelijk gereconstrueerd. De meest ingrijpende aanpassing aan het knooppunt is een fly-over voor verkeer vanaf de A59 uit westelijke richting, naar de A27, richting Utrecht. Daarnaast is voorzien in nog een aantal aanvullende, kleinschalige aanpassingen (o.a. vrije rechtsaffers op twee richtingen en het benutten van de ruimte die vrijkomt op de A59 als gevolg van de nieuwe fly-over). Met deze maatregelen kan de verkeersafwikkeling op het knooppunt aanzienlijk worden verbeterd.

* klik op het plaatje om de link te openen

 

Vanwege de aanpassing van het knooppunt Hooipolder komt de aansluiting Raamsdonksveer op de A59 te vervallen. Om het vervallen van deze aansluiting te compenseren, is voorzien in een nieuwe ontsluitingsweg aan de noordwestzijde van de A59 waarmee Raamdonksveer wordt aangesloten op de aansluiting Oosterhout (Statendamweg) op de A59. De aanpassingen hebben ook gevolgen voor de verbinding tussen Oosterhout en Raamsdonksveer/A59. De Oude Veerseweg blijft beschikbaar als route naar Raamsdonksveer, maar niet meer richting de A59. De Statendamweg zal deze functie deels over nemen en ook de nieuwe verbinding vormen richting Geertruidenberg.

Aan de oostzijde van Oosterhout zal een nieuwe provinciale weg N629 richting Dongen worden aangelegd. Het Provinciaal InpassingsPlan dat aanleg van de nieuwe N629 mogelijk moet maken, is in september 2018 vastgesteld door Provinciale Staten. De nieuwe N629 gaat ook het bedrijventerrein Everdenberg Oost ontsluiten.

 

 

De aanleg van de nieuwe N629 heeft ook gevolgen voor de ontsluiting van Oosteind. De aansluiting van de Hoogstraat op de (nieuwe) N629 komt te vervallen. Voor fietsverkeer blijft de route via de Hoogstraat wel in stand; hiervoor wordt een fietstunnel onder de nieuwe N629 aangelegd. Voor auto- en landbouwverkeer wordt voorzien in een parallel-structuur waarmee het westelijk deel van de Hoogstraat via Ter Horst wordt aangesloten op het kruispunt N629 - Provincialeweg. Daardoor blijft de route tussen Oosterhout en Oosteind voor gemotoriseerd verkeer via de Hoogstraat in stand, zij het via een beperkte omweg.
Aanleg van de nieuwe N629 betekent ook dat een groot deel van de huidige provinciale weg tussen Oosterhout en Dongen (Ekelstraat / Heistraat) haar (verkeers)functie verliest.

De provinciale weg N282 tussen Breda en Tilburg wordt gefaseerd gereconstrueerd. Het gedeelte van de N282 door Dorst is in 2017 aangepakt. Ter hoogte van de Broekstraat wordt nog een extra kruispunt aangelegd waarmee Dorst een tweede ontsluiting op de N282 krijgt.

Het gedeelte van de N282 ten oosten van de Vijf Eikenweg wordt de komende jaren nog aangepast. Ter hoogte van Rijen en Tilburg wordt de N282 verbreed tot 2x2 rijstroken. Ter hoogte van Hulten buigt de N282 in zuidelijke richting af om aan te sluiten op de N260. Het gedeelte van de N282 door Hulten wordt autoluw gemaakt om doorgaand verkeer tussen Breda en Tilburg via de N282 zoveel mogelijk te ontmoedigen. 

 

 

Ook de provinciale weg N631 (Vijf Eikenweg) tussen Oosterhout en Rijen wordt aangepakt. Hiervoor loopt momenteel een planstudie. Maatregelen moeten met name leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar oplossingen voor de spoorkruising in Rijen die als gevolg van het intensieve treinverkeer tussen Breda en Tilburg zeer frequent gesloten is.

Binnen Oosterhout is een aanpassing van de wegenstructuur ter hoogte van bedrijventerrein Weststad en Den Hout voorzien. Het bedrijventerrein krijgt in het verlengde van de Logistiekweg een extra aansluiting op de Weststadweg. Op het nieuwe kruispunt van de Weststadweg en Logistiekweg wordt ook de verlegde Stelvenseweg aangesloten. De aansluiting van de Stelvenseweg op de rotonde Bromtol komt te vervallen.

Bij de aansluiting van de Haasdijk en de fietsoversteek op de Weststadweg, nabij de oprit naar de A59 bij aansluiting Made, worden verkeerslichten geplaatst om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Alle geplande aanpassingen aan de wegenstructuur in de gemeente staan weergegeven in onderstaande afbeelding.

* klik op het plaatje om de link te openen