Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

5.1. Oosterhout in de regio

5.1.1. Doelstellingen

De gunstige ligging van Oosterhout (op een kruispunt van autosnelwegen en aan het kanaal) en daarmee de goede bereikbaarheid heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Om een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven voor bewoners en bedrijven is het belangrijk dat Oosterhout ook in de toekomst goed bereikbaar blijft via weg, water en (goederen)spoor. De bereikbaarheid via de weg heeft daarbij niet alleen betrekking op autoverkeer, maar ook op de fiets en het openbaar vervoer.

Bijzondere aandacht verdienen de verbindingen tussen Oosterhout en Breda. Via Breda heeft Oosterhout haar aansluiting op het spoorwegnet. Daarnaast biedt Breda diverse voor­zieningen, zoals HBO onderwijs en een ziekenhuis, die een gemeente met de schaal van Oosterhout niet (meer) kan bieden, maar die voor onze (toekomstige) inwoners wel belangrijk  zijn. Derhalve zijn goede verbindingen tussen Oosterhout en Breda per auto, fiets en open­baar vervoer voor Oosterhout zeer belangrijk. Voor het autoverkeer tussen Oosterhout en Breda is de A27 de aangewezen route. Voor het fietsverkeer en het (hoogwaardig) openbaar vervoer de Bredaseweg / Oosterhoutseweg. Doorgaand autoverkeer via de Bredaseweg / Ooster­houtseweg willen we (Oosterhout én Breda) zoveel mogelijk voorkomen. 

* klik op het plaatje om de link te openen

5.1.2. Opgaven

De centrale doelstelling is dat Oosterhout ook in de toekomst goed bereikbaar moet blijven. In relatie tot de doelstellingen zien we een drietal opgaves. Deze opgaves zijn deels ingegeven vanuit (toekomstige) knelpunten, deels vanuit kansen.

Doorstroming Hooipolder en A27 Zuid

Voor de bereikbaarheid van de stad is dé opgave het verbeteren van de doorstroming op het knooppunt Hooipolder en het meest zuidelijke deel van de A27 (Hooipolder – St. Anna­bosch). 

 

Hooipolder: de aanpassingen die voorzien zijn aan het knooppunt Hooipolder (zie § 4.2) zullen een positief effect hebben op de doorstroming op de A59. Echter omdat een deel van de verkeerslichten op het knooppunt gehandhaafd wordt, blijft het knooppunt kwetsbaar. Dit zowel vanwege het hoge ongevalsrisico als dat bij onverwachte verstoringen elders op het autosnelwegennet in de regio het verkeer bij Hooipolder niet goed verwerkt kan worden. Vandaar dat Hooipolder, ondanks de voorziene aanpassingen, ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt blijft voor de bereikbaarheid van Oosterhout.

A27 Zuid: de doorstroming op de A27 zuid is op dit moment niet optimaal. In de toekomst zal de doorstroming verder verslechteren onder andere omdat capaciteitsuitbreiding op de aangrenzende delen van de A27 en A58 tot een verdere toename van het verkeer via de A27 Zuid zal leiden. Een goede doorstroming van het verkeer op de A27 is niet alleen voor de bereikbaarheid van Oosterhout van belang, maar ook voor de afwikkeling van het verkeer tussen Oosterhout en Breda.  

Intermezzo A27
Voor de bereikbaarheid van Oosterhout is een goede doorstroming op de A27 van groot belang. Een verbreding van de A27 ten noorden van het knooppunt Hooipolder is voorzien. Naar verwachting wordt hiermee in 2022 gestart. Als onderdeel van de verbreding van dit deel van de A27 wordt ook het knooppunt Hooipolder gedeeltelijk aangepast (zie paragraaf 4.2.).

Ook het gedeelte van de A27 tussen de knooppunten Hooipolder en St. Annabosch zou op termijn moeten worden verbreed naar 2 x 3 rijstroken. Deze ambitie is opgenomen in StructuurVisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het rijk.

Om te bepalen waar en wanneer geïnvesteerd moet worden in de rijksinfrastructuur wordt periodiek de Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse (NMCA) uitgevoerd. Uit de meest recente NMCA (2017) blijkt dat er volgens de criteria die het rijk hanteert tot en met 2040 geen sprake is van een knelpunt op de A27 tussen Hooipolder en St. Annabosch. Derhalve is in de meerjareninvesteringsprogramma van het rijk, het MIRT , geen rekening gehouden met een eventuele verbreding van dit deel van de A27.  Het MIRT wordt jaarlijks geactualiseerd. Het huidige MIRT heeft een doorlooptijd tot en met 2028.

 

 

Snelfietsroutes

De fiets kan in toenemende mate concurreren met de auto, ook op wat langere afstanden. Door de provincie is onderzocht op welke relaties de meeste potenties voor de fiets liggen. Dit heeft geresulteerd in het aanwijzen van een aantal potentiële snelfietsroutes. Dit betreft o.a. de routes Oosterhout - Breda en Oosterhout - Dongen - Tilburg

* klik op het plaatje om de link te openen

Gezien het aantal verplaatsingen tussen Oosterhout enerzijds en Breda en Dongen / Tilburg anderzijds en ook gezien de aanwezige onderwijsinstellingen in Breda en Tilburg zien wij nadrukkelijk kansen voor de fiets en daarmee een opgave voor het mobiliteitsplan.

Snelfietsroutes eindigen niet bij de gemeentegrenzen. Voor de snelfietsroute Oosterhout – Breda lijkt binnen Oosterhout een route via de Burg. Materlaan, de Burg. Holtroplaan en de Slotlaan het meest logisch. We kiezen voor deze route (in plaats van een route langs de Bredaseweg) vanwege de beschikbare ruimte en de aansluiting op de fietsroutes door de binnenstad. Voor de snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg ligt een tracé langs het Wilhelminakanaal voor de hand. Via de wijk Slotjes Midden en het nieuwe fietspad bij het Mgr. Frenckencollege kan dit tracé worden aangetakt op de Slotlaan. Een aftakking van het Wilhelminakanaal Noord richting het Hanzecollege valt te overwegen, zodat deze school net als het Mgr. Frencken College rechtstreeks wordt aangesloten op het snelfietsroutenetwerk.

Voor de realisatie van snelfietsroutes is cofinanciering vanuit de provincie beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten snelfietsroutes aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (zie intermezzo snelfietsroutes). Bij de verdere uitwerking zal moeten blijken in welke mate hieraan kan worden voldaan.  

Naast de snelfietsroutes vanuit Oosterhout richting Breda en Tilburg, is ook voorzien in een snelfietsroute tussen Breda en Tilburg. De aanleg van die snelfietsroute wordt reeds voorbereid. Deze snelfietsroute komt via Dorst, langs de Rijksweg / N282, te lopen.

Intermezzo Snelfietsroutes
De provincie Noord Brabant heeft zich tot doel gesteld om samen met haar partners het fietsgebruik te stimuleren om daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid (van met name stedelijke kerngebieden) de leefbaarheid en gezondheid. In de provinciale visie “fiets in de versnelling” is opgenomen hoe de provincie dat wil bereiken.

De fiets heeft ook op langere afstanden potentie en in fiets in de versnelling is een aantal potentiele snelfietsroutes benoemd, waaronder de snelfietsroutes Oosterhout – Breda, Oosterhout – Tilburg en Breda – Tilburg (via Dorst).

De ambitie is dat deze snelfietsroutes in 2030 gerealiseerd zijn. Dit wil de provincie gezamenlijk met de betrokken gemeenten voor elkaar krijgen. Om deze ambitie te realiseren, zijn ook financiële middelen beschikbaar bij de provincie. De provincie gaat uit van 50% cofinanciering over de gehele snelfietsroute. Aanvullende cofinanciering stelt de provincie beschikbaar voor extra kwaliteit, innovaties en kunstwerken. De omvang van deze cofinanciering is een kwestie van maatwerk en bedraagt maximaal 80% in het geval van noodzakelijke kunstwerken.
Om voor cofinanciering in aanmerking te komen, moeten snelfietsroutes wel aan een aantal eisen (op het gebied van functionaliteit, vormgeving en maatvoering) voldoen.

 • de snelfietsroute is bedoeld om grote aantallen fietsers met grotere snelheidsverschillen te kunnen afwikkelen;
 • de snelfietsroute verbindt kernen of economische toplocaties met elkaar;
 • de snelfietsroute is gericht op langere afstanden;
 • de snelfietsroute, het snelfietsroutedeel of het kunstwerk wordt herkenbaar als snelfietsroute door het gebruik van een uniform beeldmerk;
 • de snelfietsroute, het snelfietsroutedeel of het kunstwerk wordt voorzien van effectieve verlichting, tenzij er sprake is van verstoring van de natuur;
 • de snelfietsroute of het snelfietsroutedeel krijgt zo min mogelijk stops voor de fietser;
 • de snelfietsroute of het snelfietsroutedeel geeft zo veel mogelijk voorrang en prioriteit aan de fietser of bevat ongelijkvloerse kruisingen;
 • de snelfietsroute, het snelfietsroutedeel of het kunstwerk, bevat zo min mogelijk obstakels op of direct naast het fietspad;
 • het fietspad van de snelfietsroute, het snelfietsroutedeel of het kunstwerk wordt vrijliggend, tenzij het fietspad een fietsstraat betreft;
 • de breedte van het fietspad van de snelfietsroute, het snelfietsroutedeel of het kunstwerk wordt:
  1. ten minste 3,0 meter bij een eenrichtingsfietspad;
  2. ten minste 4,0 meter bij een tweerichtingenfietspad

 

Handhaven / versterken (H)OV

Via een aantal (H)OV lijnen en buurtbuslijnen is Oosterhout met omliggende gemeenten verbonden.
De zwaarste vervoerrelatie ligt tussen Oosterhout en Breda, ook als het gaat om openbaar vervoer. Met de Volans (lijn 325, 326 en 327) wordt een snelle en frequente verbinding geboden richting het NS station in Breda en een aantal onderwijsinstellingen. Het is zaak deze kwaliteit in de toekomst te behouden. Een snellere openbaar vervoerverbinding richting Tilburg (lijn 327) en de daar aanwezige onderwijsinstellingen is wenselijk.

Als gevolg van de reconstructie van de N629 (Ekelstraat / Heistraat) zal de route van lijn 327 (Oosterhout – Dongen – Tilburg) moeten worden aangepast. Om de gewenste HOV kwaliteit te kunnen garanderen, heeft een route via de Ekelstraat – Bovensteweg – Pasteurlaan de voorkeur. De bus rijdt dan niet langer via de Hoogstraat. Om dit te compenseren, zou de route van buurtbuslijn 206 kunnen worden aangepast, waarbij de route vanaf de Provincialeweg, via de nieuwe verbindingsweg richting de Hoogstraat wordt geleid.

* klik op het plaatje om de link te openen

Via de Brabantliner (lijn 400) is Oosterhout met Utrecht verbonden. Voor de openbaar vervoerverbinding met Utrecht zien we zowel een kans als een knelpunt.

In 2017 is een verkenning uitgevoerd hoe de bereikbaarheid per openbaar vervoer tussen Breda en Utrecht verbeterd zou kunnen worden. Daartoe zijn naast overheden ook marktpartijen en kennisinstellingen benaderd.
De conclusie van deze verkenning is dat er voor een spoorlijn tussen Breda en Utrecht    onvoldoende potentie is. Wel liggen er kansen voor een verbetering van het weggebonden openbaar vervoer in de corridor Breda – Utrecht.  Geadviseerd wordt om het idee voor een innovatieve, elektrische bus (“treinbus”) met een eigen baan verder uit te werken.
Vanuit de samenwerking die is opgebouwd rond de verbinding Breda – Utrecht worden de mogelijkheden daarvan verder verkend ook in relatie tot de voorziene verbreding van de A27 tussen Hooipolder en Houten. 

 

Tegenover deze kans staat ook een knelpunt. De Brabantliner mag nu bij files op de A27 gebruik maken van de vluchtstrook. Echter bij de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder worden de vluchtstroken langs een deel van het tracé omgebouwd tot spitsstroken. Dit betekent dat in de toekomst de doorstroming van de Brabantliners dus niet langer gegarandeerd kan worden.

Uitbreiding van het openbaar vervoeraanbod met een nieuwe verbinding via het water achten we vervoerkundig niet kansrijk. Qua snelheid (ook gezien de aanwezige sluizen en bruggen) kan een verbinding via water niet concurreren met bestaande modaliteiten.

In deze paragraaf zijn de opgaven benoemd om Oosterhout ook in de toekomst bereikbaar te houden. In onderstaand kaartbeeld zijn deze samengevat. 

* klik op het plaatje om de link te openen