Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

5.2. Stad

5.2.1. Doelstellingen

Bereikbaarheid

Ook voor voorzieningen binnen Oosterhout is een goede bereikbaarheid belangrijk. Dit geldt zeker voor economisch belangrijke locaties zoals de bedrijventerreinen en de winkelcentra. Enige vertraging in de spits achten wij daarbij wel acceptabel.
Afhankelijk van het type functie (zie de uitwerking van de themagebieden in hoofdstuk 6) ligt de nadruk daarbij op de bereikbaarheid per auto, fiets en / of openbaar vervoer.

Bereikbaarheid betreft niet alleen de doorstroming van het verkeer, maar ook een robuust wegennet en fietsnetwerk, waarbij het verkeer beschikking heeft over alternatieve routes. Met name de zuidwestzijde van de stad verdient daarbij aandacht. Het ontbreekt momenteel aan een alternatieve route, met name voor verkeer dat gebruik maakt van de Bredaseweg. En ook de aanwezigheid van een tweetal beweegbare bruggen maakt dat de wegen- en fietsstructuur aan de zuidwestzijde van de stad relatief kwetsbaar is.

Voor verplaatsingen binnen Oosterhout is de fiets een goed alternatief. Het aanwezige fietsnetwerk is voldoende fijnmazig. Willen we een impuls geven aan het gebruik van de fiets dan is het belangrijk dat het fietsnetwerk in Oosterhout kwalitatief goed en veilig is. Goede en veilige fietspaden leiden tot meer fietsbewegingen.

Voor de bereikbaarheid binnen Oosterhout is ook een goed dekkend openbaar vervoer­netwerk van belang. Het huidige netwerk dient gehandhaafd en waar mogelijk versterkt te worden. Verbetermogelijkheden zien we met name voor de wijk Vrachelen, de bedrijven­terreinen en de kerkdorpen.

Leefbaarheid

Voor een goed woon- en verblijfsklimaat in de stad is het wenselijk om zo min mogelijk extern doorgaand verkeer (= verkeer zonder herkomst en bestemming in Oosterhout) op het lokale wegennet te hebben.
Omwille van leefbaarheid maken we binnen Oosterhout onderscheid in verkeers- en verblijfsgebieden. In verblijfsgebieden is de afwikkeling van het verkeer ondergeschikt aan de aanwezige woon- en verblijfsfuncties. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid zijn verblijfs­gebieden bij voorkeur zo groot mogelijk.

We voldoen aan de wettelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit. De overlast als gevolg van (rijdend en geparkeerd) vrachtverkeer proberen we zoveel mogelijk te beperken.

De stad moet leefbaar zijn voor iedereen. Dit betekent dat het openbaar gebied en het openbaar vervoer goed toegankelijk moeten zijn en voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn. Ook het aanbieden van een vervoers­alternatief voor mensen die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, maakt hier onderdeel van uit.

Veiligheid

Het wegennet in Oosterhout is duurzaam veilig. Dit uit zich onder andere door een eenduidige inrichting en regels. De functie, inrichting en het gebruik (waar onder de snelheid) dienen in overeenstemming te zijn.
Om de verkeersveiligheid te waarborgen moet het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden worden van het langzaam verkeer en dienen er zo min mogelijk conflictpunten te zijn. De kans op en de ernst van (éénzijdige) ongevallen proberen we daarmee zoveel mogelijk te beperken.

Duurzaamheid & gezondheid

Oosterhout staat voor de taak om het energieverbruik en de uitstoot te verminderen en de stad klimaatbestendiger te maken. Vanuit verkeer en vervoer leveren we daar een bijdrage aan door het stimuleren van alternatieven voor de (vracht)auto. Ook een vermindering tot de noodzaak tot (vracht)autogebruik kan hieraan bijdragen.
Door het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s (of andere vormen van niet fossiele brandstoffen) proberen we het wagenpark in Oosterhout te vergroenen.

Duurzaamheid betreft niet alleen de wijze van verplaatsen, maar ook een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimt. Indien mogelijk wordt daarbij ook gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Via ons verkeers- en vervoerbeleid dragen we bij aan de gezondheid van onze inwoners. Niet alleen door de leefbaarheid te verbeteren, maar ook door beweging te stimuleren. Fietsen en lopen maken we aantrekkelijk en ook door de inrichting van de openbare ruimte stimuleren we bewegen.

Samengevat leidt dat tot de volgende doelstellingen

* klik op het plaatje om de link te openen

5.2.2. Opgaven auto: bereikbaarheid is goed, maar staat onder druk

Bereikbaarheid

 • Verbeteren bereikbaarheid stad en bedrijventerreinen:
  -    aansluitingen Made / Weststad (A59) en Oosterhout Zuid (A27)
 • Verminderen kwetsbaarheid wegennet zuidwestzijde stad:
  -    vergroten robuustheid door bieden alternatieve route
  -    beperken verstoring door beweegbare bruggen
 • Verbeteren functioneren centrumtangenten:
  -    doorstroming zuidwest- en noordoostzijde centrumring;
  -    biedt alternatieve route voor verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn: 

Verbeteren bereikbaarheid stad en bedrijventerreinen

De aansluitingen op de autosnelwegen vormen de schakels tussen het snelwegennet en het stedelijk wegennet. Juist op deze schakels een is goede afwikkeling van het verkeer van belang.
Richting de toekomst verdienen de aansluitingen Made / Weststad (A59) en Oosterhout Zuid (A27) aandacht. Deze zijn niet alleen voor de ontsluiting van de stad van belang, maar ontsluiten tevens de belangrijkste bedrijventerreinen in Oosterhout. De aansluitingen Made / Weststad (A59) en Oosterhout Zuid zullen in de toekomst zwaarder belast worden waardoor hier afwikkelingsproblemen kunnen ontstaan. Voor de aansluiting Oosterhout Zuid geldt voorts dat ook de korte invoegstrook op de A27 een negatief effect heeft op de verkeers­afwikkeling en –veiligheid.

Verminderen kwetsbaarheid wegennet zuidwestzijde stad

Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid verdient de robuustheid van de wegenstructuur aan zuidwestzijde van de stad aandacht. Door de manier waarop de wegenstructuur daar is opgezet, is de wegenstructuur is daar nu relatief kwetsbaar.  Het ontbreekt momenteel aan een alternatieve route, met name voor verkeer dat gebruik maakt van de Bredaseweg.
Een extra belemmering voor de bereikbaarheid (voor auto- en fietsverkeer) aan de zuidwestzijde van Oosterhout is de aanwezigheid van de twee beweegbare bruggen. Met name brugopeningen in de spits verstoren de verkeersafwikkeling aanzienlijk.

Verbeteren functioneren centrumtangenten

De wegenstructuur van Oosterhout kenmerkt zich door een tweetal noord – zuid gerichte assen en een ring van wegen om de binnenstad heen (de “centrumtangenten”). Enkele wegen (Abdis van Thornstraat, Van Liedekerkestraat en een gedeelte van de Bredaseweg) maken zowel deel uit van de noord – zuid gerichte assen als van de centrumtangenten en kennen daardoor een hoge verkeersbelasting. Deze verkeers­belasting zal in de toekomst alleen maar verder toenemen.
Gezien de positie van die wegen in het stedelijk wegennet is een goede doorstroming van het autoverkeer op deze locaties van groot belang. Knelpunten bevinden zich aan de zuidwestzijde (Bredaseweg) en de noordoostzijde (Pasteurlaan / Abdis van Thornstraat).

Voor wat betreft het knelpunt aan de zuidwestzijde (Bredaseweg) ligt er ook een relatie met de vorige opgave. Door de manier waarop de wegenstructuur aan de zuidwestzijde van Oosterhout is opgezet, wordt het zuidwestelijk deel van de centrumtangenten (hoek Bredaseweg – Ridderstraat) zwaar belast ook met verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn. Voor dit verkeer is nu geen echt alternatief voorhanden.

Leefbaarheid

 • Beperken extern doorgaand verkeer
  -    voorkomen doorgaand verkeer via Everdenberg (Oost)
 • Beperken verkeer door woongebieden

Beperken extern doorgaand verkeer

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid willen we extern doorgaand verkeer (= verkeer zonder herkomst en bestemming in Oosterhout) zoveel mogelijk beperken. Met name de slechte doorstroming bij knooppunt Hooipolder maakt nu dat verkeer via ons lokale wegennet een route tussen de A27 en A59 zoekt. Vandaar dat het verbeteren van de doorstroming bij Hooipolder (zie § 5.1.2.) niet alleen een bereikbaarheidsopgave, maar tevens een leefbaarheidsopgave is.
De reconstructie van de N629 en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost maakt dat er in de toekomst een verbinding ontstaat tussen de N629 en de aansluitingen Oosterhout Oost en Zuid op de A27. Daarmee ontstaat dus een nieuwe route voor verkeer vanuit Dongen en Tilburg richting de A27. De opgave is om te voorkomen dat verkeer vanuit Dongen en Tilburg straks via de (nieuwe) N629 en de ontsluitingsweg Everdenberg Oost naar de aansluitingen Oosterhout Oost en Oosterhout Zuid op de A27 gaat rijden. Dit ook omdat de Beneluxweg en de aansluiting Oosterhout Zuid al relatief zwaar belast worden en het dus ook vanuit het oogpunt van bereikbaarheid niet wenselijk is dat hier extern doorgaand verkeer gebruik van gaat maken.

Beperken verkeer door woongebieden

Omwille van leefbaarheid (en verkeersveiligheid) maken we binnen Oosterhout onderscheid in verkeers- en verblijfsgebieden. In verblijfsgebieden is de afwikkeling van het verkeer ondergeschikt aan de aanwezige woon- en verblijfsfuncties. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid zijn verblijfsgebieden bij voorkeur zo groot mogelijk, waarbij we gemotoriseerd verkeer door verblijfsgebieden zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Veiligheid

 • Verminderen kans op en ernst van ongevallen: aanpakken te hard rijden
 • Aanpakken ongevalsconcentraties
 • Keuzes maken t.a.v. grijze wegen (wegen waar functie, vormgeving en gebruik nog niet met elkaar in overeenstemming zijn)

Verminderen kans op en ernst van ongevallen: aanpakken te hard rijden;

Als het gaat om verkeersveiligheid vormt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer / te hard rijden nadrukkelijk punt van aandacht. Uit de enquêtes die zijn afgenomen en tijdens de bijeenkomsten die er zijn geweest met belanghebbenden blijkt dit een terugkerend punt van zorg te zijn dat ook in relatie tot alle themagebieden benoemd is. Te hard rijden vergroot zowel de kans op ongevallen als de ernst ervan.

Hoewel het iets is dat gemeentebreed leeft / speelt (“generieke opgave”), zijn er wel enkele wegen die er uit springen, te weten de Statendamweg, de Beneluxweg, de Burg. Holtroplaan en de Vijf Eikenweg. Ook in relatie tot verblijfsgebieden (30 km/u zones) is te hard rijden vaak als aandachtspunt benoemd te meer daar er in het recente verleden vaak voor een sobere inrichting (met beperkte snelheidsremmende maatregelen) van verblijfsgebieden is gekozen.

Aanpakken van ongevalsconcentraties

Het aanpakken van locaties waar veel ongevallen gebeuren, heeft daarnaast prioriteit. Locaties die daarbij in negatieve zin opvallen zijn de N631 / Vijf Eikenweg (en met name het kruispunt met de Ketenbaan) de N629 (Ekelstraat / Heistraat) en de A27, in het bijzonder ter hoogte van de aansluiting Oosterhout Zuid. Op het gemeentelijke wegennet zijn de laatste jaren relatief veel ongelukken gebeurd op de Beneluxweg, de Bredaseweg, de Burgemeester Holtroplaan en de St. Antoniusstraat.

Keuzes maken t.a.v. grijze wegen

Om ongevallen te voorkomen, proberen we ons wegennet zoveel mogelijk duurzaam veilig in te richten. Met de uitvoering van het vorige mobiliteitsplan zijn daarin belangrijke stappen gezet. Er is echter nog een aantal wegen waar functie, vormgeving en gebruik nog niet met elkaar in overeenstemming zijn (“grijze wegen”) en die daardoor nog niet duurzaam veilig zijn. Deels betreft het wegen waarvan de functie niet ter discussie staat, maar waar het aanpassen van de vormgeving tot aanzienlijke kosten leidt (zoals de Zeislaan en de Keiweg / Mathildastraat). Deels betreft het wegen waarvan de functie in het kader van deze visie opnieuw dient te worden bezien. Het gaat dan om:

 • De Provincialeweg Oosteind: deze weg heeft nu de status van verkeersgebied (50 km/u), maar kan vanwege de beperkte fysieke ruimte niet als zodanig worden ingericht.
  Een status (en inrichting) als verblijfsgebied (30 km/u) ligt meer voor de hand. Daarmee wordt aangesloten op de wegcategorisering in ‘s–Gravenmoer en het ontmoedigt doorgaand verkeer vanuit Dongen via de Provincialeweg. Ook voor de veiligheid van het fietsverkeer en de leefbaarheid (m.n. geluid) voor de omwonenden is dit positief.  Aandachtspunt daarbij vormt wel het gebruik door landbouwverkeer.
 • De Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg: deze weg heeft nu de status van verkeersgebied (80 km/u). Met het vervallen van de aansluiting Raamsdonksveer op de A59 in te toekomst (en daardoor een lagere verkeersintensiteit) is het de vraag of de Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg deze functie dient te behouden.
  Een functie (en inrichting) als verblijfsgebied (60 km/u) ligt meer voor de hand. Daarmee kan de Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt  voor fietsverkeer tussen Oosterhout en Raamsdonksveer. Daar staat echter tegenover dat een “afwaardering” van de Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg een negatief effect zal hebben op de doorstroming van het openbaar vervoer (lijn 326 en de Brabantliner);
 • De Van Oldeneellaan / St. Paulusweg: deze weg heeft nu de status van verblijfsgebied (30 km/u), maar is nog niet als zodanig ingericht.
  Als gekeken wordt naar de opbouw van de wijk Slotjes Midden, dan is de woningbouw geconcentreerd aan de zuidzijde van de weg, terwijl de maatschappelijke en recreatieve functies (zoals de scholen, het buurthuis en de sportvoorzieningen) zich aan de noordzijde bevinden. Voor de leefbaarheid van de wijk is het belangrijk dat die voorzieningen goed te bereiken zijn vanuit de wijk en de weg goed oversteekbaar is. Derhalve ligt de functie van verblijfsgebied voor de hand. Wat daarbij wel belangrijk is (vanuit het oogpunt van robuustheid van het wegennet), is dat de Van Oldeneellaan / St. Paulusweg ook in de toekomst nog als alternatieve route voor de Ridderstraat moet kunnen functioneren (bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, ongevallen of evenementen). 
 • De Dommelbergenweg: deze weg heeft nu de status van verblijfsgebied (30 km/u), maar is nog niet als zodanig ingericht.
  Via de Dommelbergenweg wordt het winkelcentrum Arkendonk ontsloten en bevoorraad. Er staan geen woningen direct langs de weg (geen erfaansluitingen) en de weg heeft een beperkt aantal aansluitingen en oversteekpunten, ook vanwege de aanwezige waterlopen. De functie en het karakter van de Dommel­bergenweg maken dat een verkeerfunctie (50 km/u) meer voor de hand ligt dan de huidige classificatie als verblijfsgebied.

Op basis hiervan komen we tot de volgende indeling in verkeers- en verblijfsgebieden. 

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen

In bovenstaande afbeelding zijn ook enkele aanpassingen in de wegcategorisering verwerkt waarover afgelopen jaren al besluiten zijn genomen. Het betreft:

 • De Heistraat / Ekelstraat (gedeeltelijk): als gevolg van de aanleg van de nieuwe N629 vervalt de verkeersfunctie van de Heistraat en een gedeelte van de Ekelstraat. Met de provincie is overeengekomen dat de Heistraat / Ekelstraat na aanleg van de nieuwe N629 wordt afgewaardeerd tot verblijfsgebied (60 km/h);
 • Wilhelminakanaal Oost en Kanaalstraat: oorspronkelijk was voorzien dat de wegen in de omgeving  van de Zwaaikom allemaal de status van verblijfsgebied zouden krijgen. In 2017 is echter besloten dat Wilhelminakanaal Oost en de Kanaalstraat hun verkeersfunctie behouden. Via het Wilhelminakanaal Oost en de Kanaalstraat wordt ook de gemeentelijke milieustraat ontsloten.

Duurzaamheid & gezondheid

 • Stimuleren alternatieven voor de eigen auto
 • Stimuleren gebruik elektrische auto’s en niet fossiele brandstoffen

Stimuleren alternatieven voor de eigen auto

Het verduurzamen van Oosterhout en het terugdringen van het energiegebruik is één van de ambities van de gemeentelijke toekomstvisie. In relatie tot automobiliteit is de opgave om alternatieven voor het gebruik van de eigen auto te stimuleren. Dat kan de fiets zijn, maar bijvoorbeeld ook deelautosystemen zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook met het oog op de toekomst is het belangrijk om eigen autogebruik en –bezit minder vanzelf­sprekend te maken.

Stimuleren gebruik elektrische auto’s en niet fossiele brandstoffen

Voorts ligt er een opgave om het autobestand te “vergroenen”, door elektrisch rijden en het gebruik van alternatieve (niet fossiele) brandstoffen te stimuleren. Hieraan kan een bijdrage worden geleverd door uitbreiding van het aantal oplaadpunten en de ontwikkeling van een multifuel tankstation.

Samenvattend: opgaven auto

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen

5.2.3. Opgaven openbaar vervoer: behouden en versterken

Bereikbaarheid

 • Verbeteren doorstroming oostzijde centrum
 • Verbeteren ontsluiting van Vrachelen en de bedrijventerreinen
 • Verbeteren stallings-en parkeervoorzieningen bij haltes

Verbetering doorstroming oostzijde centrum

Gezien de ligging van het busstation rijdt een fors aantal buslijnen via de Abdis van Thornstraat. De doorstroming op de Pasteurlaan / Abdis van Thornstraat laat momenteel al te wensen over en zal in de toekomst verder verslechteren waardoor ook de buslijnen vertraging gaan ondervinden. Te meer daar in de toekomst ook lijn 327 (zie § 5.1.2.) via deze route gaat rijden, ligt hier een opgave om de doorstroming voor het openbaar vervoer aan de oostzijde van het centrum te verbeteren. Deze opgave betreft zowel het kruispunt met de Strijenstraat als het kruispunt met de Leijsenhoek / Veerseweg.

Verbeteren ontsluiting van Vrachelen en de bedrijventerreinen

Binnen Oosterhout zijn er nu gebieden die niet of maar beperkt per openbaar vervoer ontsloten worden. Het betreft de wijk Vrachelen en de bedrijventerreinen. Vrachelen heeft in beginsel voldoende potentie voor een volwaardige openbaar vervoerontsluiting. Echter de (onvoorspelbaarheid van de) beweegbare bruggen in de Wilhelminalaan en de Lage Molenpolderweg maakt dat het openbaar vervoerbedrijf Vrachelen thans alleen via de Bovensteweg met een reguliere bus wil ontsluiten.
Bedrijventerreinen lenen zich minder voor ontsluiting met het reguliere openbaar vervoer (ook gezien de vaak uiteenlopende werktijden en ligging aan de rand van de stad). Hier ligt een vorm van collectief vervoer, of een combinatie van openbaar vervoer en fiets, meer voor de hand om de ontsluiting te verbeteren.

Verbeteren stallings-en parkeervoorzieningen bij haltes

Bij de lijnvoering van het openbaar vervoer dient een afweging te worden gemaakt tussen snelheid en ontsluiting. Dit betekent dat bushaltes lang niet altijd op loopafstand gelegen zijn. Een deel van de openbaar vervoergebruikers is aangewezen op de fiets of auto als voor- of natransport. Derhalve dienen, zeker bij HOV haltes, ook voldoende stallings- en parkeervoorzieningen te zijn. Met name in Dommelbergen zien wij daar nog een opgave daar het in Dommelbergen in tegenstelling tot Oosterheide (haltes Zuiderhout en Oosterheidehal) en het centrum (busstation) aan een centrale, volwaardige haltevoorziening ontbreekt.

Leefbaarheid

 • Voorzien in een alternatief voor het reguliere OV

Bepaalde delen van Oosterhout (m.n. het buitengebied) lenen zich vanwege het beperkte vervoerpotentieel (lage dichtheid) niet voor ontsluiting met het reguliere openbaar vervoer. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is het belangrijk dat een ieder kan deelnemen aan de maatschappij. Mobiliteit speelt daarin een belangrijke rol. De opgave is om ook voor die gebieden en doelgroepen die om andere redenen geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer een alternatief, collectief vervoersysteem te bieden.

Samenvattend: opgaven openbaar vervoer

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

 

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen

5.2.4. Opgaven langzaam verkeer: potenties fiets benutten

Bereikbaarheid

 • Verbeteren kwaliteit fietsnetwerk (ruimte, herkenbaarheid, wachttijd)

Veel verplaatsingen worden binnen Oosterhout gemaakt en zijn daarmee “befietsbaar”. Om mensen ook daadwerkelijk op de fiets te krijgen, is een goed en veilig fietsnetwerk een randvoorwaarde.
Als het gaat om de bereikbaarheid per fiets kan worden gesteld dat Oosterhout over een voldoende fijnmazig fietsnetwerk beschikt. Langs een gedeelte van de Statendamweg ontbreekt nog een fietspad waardoor enkele bedrijven niet / nauwelijks per fiets bereikbaar zijn. Ook een fietsbrug via de Zwaaikom en Vrachelen 2 ontbreekt. Gezien de kosten daarvan is in 2017 besloten om voorlopig af te zien van de aanleg van een fietsbrug en dat nut, noodzaak en de financiering ervan in 2022 opnieuw dienen te worden bezien. Tot die tijd wordt de mogelijkheid ruimtelijk open gehouden om een fietsbrug te creëren.

* klik op het plaatje om de link te openen

De opgave is om de kwaliteit van het bestaande fietsnetwerk te verbeteren. Daarbij gaat het zowel om de beschikbare fysieke ruimte voor het fietsverkeer, de herkenbaar van fietsroutes (met name de fietsroutes door het centrum) en de wachttijden bij verkeerslichten.
Een belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de beweegbare bruggen aan de westzijde van de stad. Fietsers moeten bij een brugopening lang wachten en hebben geen alternatief (lange omrijdafstand) voor deze route. Ook de doorstroming op de kruispunten op de centrumring bij de Bredaseweg en de Abdis van Thornstraat is een aandachtspunt. Een toename van de verkeersdruk op deze punten heeft ook zijn weerslag op de wachttijden voor het fietsverkeer.

Leefbaarheid

Ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid in de stad, is de volgende opgave geformuleerd voor het langzaam verkeer:

 • Vergroten toegankelijkheid openbaar gebied

Om eenieder in staat te stellen deel te nemen aan het maatschappelijke leven, dient het openbaar gebied goed toegankelijk te zijn, ook voor mensen met een beperking. Gezien de vergrijzing van Oosterhout is dit iets dat in toenemende mate aandacht behoeft. De bereikbaarheid en toegankelijkheid voor langzaam verkeer (fietsers én voetgangers) is met name van belang voor de woonomgeving en voorzieningen zoals de winkelcentra.

Veiligheid

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de stad, zijn de volgende opgaven geformuleerd voor de langzaam verkeer:

 • Zoveel mogelijk scheiden autoverkeer en langzaam verkeer
  -    aanleg vrijliggende fietsvoorzieningen
 • Beperken snelheidsverschillen
 • Verbeteren veiligheid oversteekplaatsen
 • Verbeteren sociale veiligheid (verlichting)

Zoveel mogelijk scheiden autoverkeer en langzaam verkeer

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Willen we fietsen (en lopen) echt stimuleren in Oosterhout dan zal ook in de veiligheid van deze verkeersdeelnemers moeten worden geïnvesteerd. Dit geldt in het bijzonder voor fietsroutes naar sportvoorzieningen en scholen en in de directe omgeving van scholen.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het wenselijk om langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te scheiden in verkeersgebieden. Langs een aantal wegen ontbreekt het echter nog aan vrijliggende fietspaden. Dit betreft onder andere een groot deel van de centrumring, een groot deel van de Burg. Holtroplaan en het Wilhelminakanaal Zuid (vanaf het Paterserf). Hier ligt nog een aanzienlijke opgave.
Lang niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn om vrijliggende fietspaden en/of voetpaden te realiseren. Dan zal gekeken moeten worden naar alternatieve routes of maatregelen die het snelheidsverschil (en daarmee de kans op en ernst van ongevallen) beperken.

Beperken snelheidsverschillen

Als de fysieke ruimte voor fiets- en/of voetpaden ontbreekt, of er anderszins zwaarwegende belangen spelen, kan de veiligheid voor het langzaam verkeer worden verbeterd door andersoortige maatregelen te treffen, met name gericht op het terugbrengen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Dit geldt bijvoorbeeld voor wegen in het buitengebied, zoals de Bergsebaan en de Ketenbaan / Steenovensebaan en wegen zoals de Provincialeweg door Oosteind, de Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg en de Warandelaan (ook gezien de aanwezige sportvoorzieningen en het St. Oelbert Gymnasium).

Verbeteren veiligheid oversteekplaatsen

Bijzondere aandacht vragen die locaties waar langzaam verkeer ongeregeld of middels zebrapaden wegen met een verkeersfunctie moet kruisen. Zeker in combinatie met het gegeven dat op een aantal van die wegen (te) hard wordt gereden, brengt dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid risico’s met zich mee (er gebeuren er in de praktijk ook de nodige ongevallen).
Bij de geregelde kruispunten worden de met verkeerslichten geregelde kruispunten op de Ridderstraat vaak als knelpunt benoemd. Verkeer vanuit de zijwegen wordt hier middels deelconflicten (waarbij verkeer vanuit de zijstraten gelijktijdig groen krijgt) geregeld hetgeen door met name fietsers als onveilig wordt ervaren. Dit in combinatie met het gegeven dat op een deel van de Ridderstraat ook het fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer wordt gemengd, maakt dat hier qua verkeersveiligheid een opgave ligt.

Verbeteren sociale veiligheid (verlichting)

Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid is het wenselijk dat fietspaden voldoende verlicht worden. Ook voor oversteekplaatsen is dit een punt van aandacht.

Duurzaamheid & gezondheid

 • Stimuleren lopen en fietsen

Lopen en fietsen is duurzaam en gezond. Vandaar dat we lopen en fietsen zoveel mogelijk  stimuleren. Dit betekent onder meer dat bij publiekaantrekkende voorzieningen ook voldoende stallingsplaatsen moeten zijn. Gezien de opkomst van de elektrische fiets zouden ook hiervoor oplaadpunten moeten worden gerealiseerd. 

Om ervoor te zorgen dat onze inwoners voldoende bewegen is het belangrijk dat er juist in de directe woonomgeving voldoende mogelijkheden om te wandelen zijn. Waar mogelijk proberen we middels de inrichting van de openbare ruimte te stimuleren dat onze inwoners meer bewegen.

Samenvattend: opgaven langzaam verkeer

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

* klik op het plaatje om de link te openen

5.2.5. Opgaven goederenvervoer: multimodaliteit uitnutten

Bereikbaarheid

 • Doorstroming op A27 Zuid en bij Hooipolder
 • Aansluitingen Made / Weststad (A59) en Oosterhout Zuid (A27)

Doorstroming op A27 Zuid en bij Hooipolder

In relatie tot de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het goederenvervoer via de weg ligt de belangrijkste opgave buiten de gemeentegrenzen. Dat betreft namelijk het verbeteren van de doorstroming bij het knooppunt Hooipolder. Ook het verbeteren van de doorstroming op het zuidelijk deel van de A27 is in relatie tot het goederenvervoer een punt dat op de agenda van het rijk moet komen.

Aansluitingen Made / Weststad (A59) en Oosterhout Zuid (A27)

Nadat de rotonde Bromtol is aangepakt, is een belangrijk knelpunt op het gemeentelijke wegennet weggenomen. De doorstroming bij de aansluitingen Made / Weststad (A59) en Oosterhout Zuid (A27) behoeft aandacht richting de toekomst.

Leefbaarheid

 • Verminderen overlast vrachtverkeer
  -    concentreren op wegen van / naar bedrijventerreinen; elders zoveel mogelijk weren
 • Verminderen overlast geparkeerde vrachtauto’s

Verminderen overlast vrachtverkeer

Vrachtverkeer leidt tot hinder en overlast. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken, dient vrachtverkeer zoveel mogelijk te worden geconcentreerd op de wegen van en naar de bedrijventerreinen. Het betreft de Weststadweg, Statendamweg, Bovensteweg, Vijf Eikenweg / Europaweg, Wilhelminakanaal Noord en de nieuwe N629. Op alle overige wegen dient vrachtverkeer (niet zijnde bestemmings­verkeer) vanuit het oogpunt van leefbaarheid zoveel mogelijk te worden beperkt. Dit geldt in het bijzonder voor de centrumring -waarbij bevoorradend verkeer dat in de binnenstad moet zijn vanzelfsprekend wel mogelijk moet blijven-, de Bredaseweg en de St. Antoniusstraat / Tilburgseweg.

Verminderen overlast geparkeerde vrachtauto’s

Overlast van geparkeerde vrachtauto’s en overnachtende chauffeurs doet zich voor aan de rand van woonwijken en op de bedrijventerreinen zelf. Hier dient een balans te worden gevonden tussen handhaven en faciliteren. Net als Oosterhout worstelen ook veel andere gemeenten hiermee. Vandaar dat aanpak van deze opgave ook op regionaal niveau aan de orde is, ook om te voorkomen dat problemen zich verplaatsen van de ene naar de andere gemeente. Op 20 september 2018 is hiertoe ook een regionale intentieovereenkomst gesloten met de provincie, gemeenten in West Brabant, de politie en een aantal vertegen­woordigers van de transportbranche en het bedrijfsleven.

Duurzaamheid & gezondheid

 • Verduurzaming goederenvervoer door:
  -    vermindering vervoersbewegingen
  -    modal shift: andere vervoerwijze

Verduurzaming goederenvervoer

Met het goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen zijn aanzienlijk volumes en daarmee een aanzienlijk aantal transportbewegingen gemoeid. Qua duurzaamheid kan juist hier winst worden geboekt. De grootste winst wordt bereikt als het aantal transport­bewegingen kan worden verminderd, bijvoorbeeld door transporten van / naar verschillende bedrijven te bundelen. Ook het “verschonen” van verplaatsingen lijkt voor Oosterhout een kansrijke optie.
Met de openbare laad- en losplaats (LaLo) en de openbare waterterminals op Weststad en Vijf Eiken beschikt Oosterhout over de faciliteiten om goederenvervoer via het spoor en water af te wikkelen in plaats van via de weg. De opgave waar we voor staan, is om te stimuleren dat die faciliteiten meer gebruikt gaan worden; de capaciteit is er.

Samenvattend: opgaven goederenvervoer

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

* klik op het plaatje om de link te openen