Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6.2. Bedrijventerreinen

Goed en multimodaal bereikbaar

6.2.1. Doelstellingen

De goede bereikbaarheid van Oosterhout, gelegen nabij de autosnelwegen A27 en A59 en aan het Wilhelminakanaal maakt Oosterhout voor veel bedrijven een aantrekkelijke vestigings­plaats. De opgave is om de bereikbaarheid van de bedrijventerrein ook in de toekomst te borgen.

Voor bedrijventerreinen is het zaak dat deze multimodaal bereikbaar zijn: via de (autosnel)­weg, het water en het goederenspoor. Een goede doorstroming op de wegen waarmee de bedrijventerreinen op het autosnelwegennet zijn aangesloten is daarbij ook belangrijk.
Binnen Oosterhout is het vooral belangrijk dat de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn per auto en fiets.
Waar het momenteel aan ontbreekt, is een ontsluiting van de bedrijven­terreinen per open­baar of collectief vervoer. We willen hierin voorzien, al dan niet in combinatie met de fiets.

Qua leefbaarheid moet de overlast van het parkeren van vrachtauto’s op de openbare weg worden terug­gedrongen.

Veiligheid betreft met name het fietsverkeer. Willen we fietsen stimuleren, dan dient voorzien te worden in (sociaal) veilige fietsroutes naar de bedrijventerreinen.

Met het goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen zijn aanzienlijk volumes en daarmee een aanzienlijk aantal transportbewegingen gemoeid. Op het gebied van duurzaamheid kan juist hier winst worden geboekt. De grootste winst wordt bereikt als het aantal transportbewegingen kan worden verminderd, bijvoorbeeld door transporten van / naar verschillende bedrijven te bundelen. Ook het “verschonen” (meer via water en spoor in plaats van via de weg) van verplaatsingen lijkt voor Oosterhout een kansrijke optie.

Samengevat leidt dat tot de volgende doelstellingen en prioriteiten:

* klik op het plaatje om de link te openen

6.2.2. Opgaven

De opgaven die er liggen voor wat betreft de bedrijventerreinen komen in belangrijke mate overeen met de opgaven op het niveau van de stad (zie hoofdstuk 5).

Voor wat betreft de bereikbaarheid ligt er vooral op regionaal niveau een opgave. Het gaat daarbij om (het verbeteren van) de doorstroming op knooppunt Hooipolder en het zuidelijk deel van de A27.

Voor de lokale bereikbaarheid is het belangrijk dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn per auto en fiets. 
De bedrijventerreinen Weststad en Statendam zijn tweezijdig per auto bereikbaar via de Bovensteweg en respectievelijk de Weststadweg en Statendamweg. Ook Everdenberg krijgt een tweezijdige ontsluiting als via de ontwikkeling van Everdenberg Oost een aansluiting op de nieuwe N629 wordt gerealiseerd. Wat daarbij wel voorkomen moet worden is dat verkeer van / naar Dongen en Tilburg via de nieuwe ontsluitingsweg richting de A27 gaat rijden.

Voor de bedrijventerreinen Vijf Eiken en Hoevestein zien wij nog wel een opgave als het gaat om de bereikbaarheid per (personen)auto. De knip die is aangebracht in het Wilhelmina­kanaal Zuid beïnvloedt de bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen in negatieve zin. De knip verstoort de verkeersafwikkeling op de Europaweg (als gevolg van verkeer dat omrijdt via de Meerstoel) en leidt ook tot onveilige situaties op het kruispunt van de Meerstoel en de Europaweg. Daarnaast wordt de aansluiting Oosterhout Zuid hierdoor extra belast.

Qua leefbaarheid ligt er enerzijds een opgave op de bedrijventerreinen zelf in de zin van het aanpakken van de overlast van geparkeerde vrachtauto’s. Anderzijds moet omwille van leefbaarheid vrachtverkeer zoveel mogelijk beperkt worden tot de wegen die de bedrijventerreinen ontsluiten. Nu constateren we dat als gevolg van de halve aansluiting van Everdenberg op de A27 (vracht)verkeer van en naar dit bedrijventerrein ook via de Tilburgseweg rijdt, wat vanuit het oogpunt van leefbaarheid ongewenst is. Hiervoor is nu nog geen alternatief, maar in de toekomst wel via de nieuwe ontsluiting op de N629.

De opgave op het gebied van veiligheid betreft vooral het fietsverkeer. Daarbij gaat het zowel om de sociale veiligheid als verkeersveiligheid. Voornaamste aandachtspunten die wij daarbij zien, zijn de Statendamweg (oversteekpunten) en het Wilhelminakanaal Zuid (geen fietsvoor­zieningen vanaf de aansluiting van het Paterserf).

Om het fietsverkeer van / naar bedrijventerreinen te stimuleren, kunnen ook bedrijven zelf hun steentje bijdragen. Bedrijven kunnen werknemers via specifieke regelingen stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan.
Ook als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen per openbaar of collectief vervoer verwachten we vanuit de bedrijven een bijdrage.

Als het gaat om het verduurzamen van het vervoer zien wij vooral in relatie tot de bedrijventerreinen kansen, gezien het aantal vervoersbewegingen van en naar de bedrijven­terreinen. De faciliteiten voor een “modal shift” van weg naar water en spoor zijn beschikbaar; de opgave is om ervoor te zorgen dat deze ook beter benut worden. Mogelijk heeft de voorziene invoering van een tolheffing voor het vrachtverkeer hier een positief effect op. 

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

 

 

Netwerkkaart - goederenvervoer
* klik op het plaatje om de link te openen