Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6.3. Scholen

Op voeten en fietsen naar school

6.3.1. Doelstellingen

Oosterhout beschikt over een groot aantal scholen voor basis- en middelbaar onderwijs. Kenmerkend daarvoor is dat er dagelijks op een aantal specifieke momenten heel veel verkeer bij elkaar komt. Bij de basisscholen zijn dit ouders die kinderen met de auto, fiets of lopend naar school brengen of ophalen en kinderen die zelf te voet en met de fiets naar school gaan. Bij het voortgezet onderwijs in Oosterhout zijn dat grote groepen scholieren die voor het overgrote deel per fiets arriveren of vertrekken.

Omdat we te maken hebben met een kwetsbare doelgroep in het verkeer is voor dit themagebied vooral de pijler verkeersveiligheid van groot belang. Dit betreft zowel de  schoolomgeving zelf als de loop- en fietsroutes naar scholen.

Voor de basisscholen ligt de focus op een veilige inrichting van de directe omgeving van de school. De prioriteit ligt hier op het faciliteren van de fietser en de voetganger; de auto is ondergeschikt. Juist door autoverkeer in de directe omgeving van de school te beperken, kan een bijdrage aan de verkeersveiligheid worden geleverd.
Via veilige loop- en fietsroutes van en naar scholen willen we stimuleren dat zoveel mogelijk van deze modaliteiten gebruik wordt gemaakt. Het stimuleren van lopen en fietsen komt ook de leefbaarheid in de omgeving van de scholen en de gezondheid van de leerlingen ten goede.

Voor de middelbare scholen zijn de fietsers de belangrijkste doelgroep. Scholieren moeten vanuit heel Oosterhout en de omliggende dorpen veilig naar school kunnen fietsen.

Voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaan jongeren uit Oosterhout voor een groot deel naar Breda en Tilburg. Daarvoor is een goede verbinding met het openbaar vervoer belangrijk. Richting Breda rijden de bussen vanuit Oosterhout hoogfrequent via het NS-station door naar de belangrijkste onderwijslocaties. Richting Tilburg rijden ook rechtstreekse bussen, maar de reistijd richting onderwijsinstellingen is relatief lang.
De (elektrische) fiets is het alternatief. Ook scholieren en studenten zouden baat hebben bij de aanleg van snelfietsroutes richting Breda en Tilburg.

Samengevat leidt dat tot de volgende doelstellingen en prioriteiten


* klik op het plaatje om de link te openen

6.3.2. Opgaven

De voornaamste opgave betreft het zorg dragen voor een veilige schoolomgeving voor de fietser en voetganger. Daarmee willen we ook stimuleren dat er zoveel mogelijk wordt gelopen en gefietst naar scholen. Deels betreft dit een inrichtingsopgave, deels een bewustwordingsopgave. Voor veel (groot)ouders is het nu nog een automatisme dat ze hun kinderen met de auto naar school brengen. Auto’s in de schoolomgeving hebben echter een negatieve invloed op de verkeersveiligheid.

Ook de routes van en naar basisscholen en middelbare scholen verdienen aandacht. Via JONG hebben we inzicht gekregen in wat de scholieren zelf als belangrijkste knelpunten ervaren (zie § 3.5). Met name een aantal oversteeklocaties en kruispunten verdienen daarbij aandacht. Daarnaast dienen er bij scholen zelf voldoende en goede stallingsvoorzieningen te zijn.

Voor de bereikbaarheid van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Breda en Tilburg zijn vooral het openbaar vervoer en de fiets van belang. Qua openbaar vervoer laat de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen in Tilburg te wensen over. Qua fiets biedt de aanleg van snelfietsroutes richting Breda en Tilburg kansen.

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

* klik op het plaatje om de link te openen