Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6.4. Winkelcentra

Gemak en gastvrijheid voor de bezoeker

In de gemeente Oosterhout zijn drie winkelcentra. De winkelcentra Arkendonk en Zuiderhout hebben vooral een lokale functie voor de direct omliggende gebieden in het noorden en zuiden van Oosterhout. Het stadscentrum heeft naast een lokale ook een regionale functie voor de gehele gemeente Oosterhout en omliggende gemeenten.
In de winkelcentra zijn naast winkels ook diverse maatschappelijke en recreatieve voorzieningen (horeca) aanwezig.

Naast de drie winkelcentra beschikt Oosterhout ook nog over de meubelboulevard. Daar bevinden zich hoofdzakelijk winkels in grootschalige detailhandel. 

6.4.1. Doelstellingen

Het functioneren van de winkelcentra in Oosterhout (en met name de binnenstad) staat onder druk. Dit onder andere vanwege de toename van online verkopen. De winkelcentra moeten zich onderscheiden door het bieden van beleving, gemak en kwaliteit.

Voor de winkelcentra zijn een goede bereikbaarheid (per auto, fiets en te voet) en voldoende parkeer- en stallings­voorzieningen bij winkelcentra belangrijk. Dit draagt bij aan het gemak en de gastvrijheid voor de bezoeker. Daarnaast draagt ook een aantrekkelijk verblijfsklimaat in de winkelcentra bij aan de aantrekkingskracht van winkelcentra.

Gezien de lokale functie van de winkelcentra (waardoor ook een groot deel van de bezoekers van de drie winkelcentra te voet en met de fiets komt) en de aldaar aanwezige voorzieningen zijn veilige en goed toegankelijke loop- en fietsroutes richting omliggende woongebieden van belang. Dit geldt in mindere mate voor de woonboulevard waar bezoekers veel meer op de auto zijn aangewezen.

Samengevat leidt dat tot de volgende doelstellingen en prioriteiten:

* klik op het plaatje om de link te openen

6.4.2. Opgaven

Voor de winkelcentra zijn vooral een goede bereikbaarheid en voldoende parkeer- en stallingsvoorzieningen van belang.
Als het gaat om de bereikbaarheid per auto verdient de bereikbaarheid van de binnenstad aandacht. De doorstroming van het verkeer op delen van de centrumtangenten staat onder druk.
De bereikbaarheid per fiets en te voet van winkelcentra is over het algemeen goed. De verkeersveiligheid is wel een aandachtspunt. Dit betreft met name een aantal oversteek­locaties in de nabijheid van de binnenstad en bij winkelcentrum Zuiderhout. Daarnaast dient de herkenbaarheid van de fietsroutes door de binnenstad te worden verbeterd.

De winkelcentra zelf zijn compact vormgegeven waardoor dit aantrekkelijke gebieden zijn voor voetgangers. In de winkelcentra krijgen voetgangers alle ruimte waarbij er ook voldoende aandacht voor de toegankelijkheid moet zijn.

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en duurzaamheid zou overwogen kunnen worden om nadere eisen (type, moment, routes) te stellen aan bevoorradend verkeer in de binnenstad. Wij kiezen daar echter niet voor juist omdat het functioneren van de binnenstad al onder druk staat. De huidige beperkingen als het gaat om bevoorrading blijven wel van kracht.

Qua duurzaamheid is het wenselijk dat bij publieksaantrekkende voorzieningen zoals de winkelcentra voorzien wordt in oplaadpunten voor de auto én fiets.

In relatie tot de binnenstad is duurzaamheid en gezondheid wel een aandachtspunt. Vanwege de bebouwing en verharding van de binnenstad ligt hier een opgave als het gaat om het “klimaatbestendig” maken van de binnenstad.  Daarbij gaat het met name om het voorkomen van hittestress en wateroverlast. De uitdaging zal zijn om maatregelen te zoeken die zowel gunstig zijn voor het klimaat als voor het leefklimaat in / de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Die opgave overstijgt echter de scope van dit mobiliteitsplan.

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

 

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen