Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

6.5. Buitengebied

Auto te gast

In het buitengebied hebben we te maken met een grote variëteit aan functies op het gebied van wonen, werken (veelal agrarisch) en recreatie. Dit resultaat ook in een grote diversiteit aan verkeersdeelnemers in het buitengebied met uiteenlopende motieven en belangen.

6.5.1. Doelstellingen

In het buitengebied wordt, net als binnen de bebouwde kom, een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verkeers- en verblijfsgebieden. De verkeersgebieden zijn de belangrijkste doorgaande verbindingen waar de bereikbaarheid per auto voorop staat. In de verblijfs­gebieden is de afwikkeling van het autoverkeer ondergeschikt. De verblijfskwaliteit staat daar voorop. Doorgaand verkeer via verblijfsgebieden dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
In de verblijfsgebieden geven we prioriteit aan het langzaam verkeer. Het gaat dan om fietsers, voetgangers en landbouwverkeer. De auto is te gast.

Vanwege de grote diversiteit aan verkeersdeelnemers verdient met name de verkeers­veiligheid in het buitengebied aandacht. Er dient gezorgd te worden voor (sociaal) veilige routes voor fietsers. Waar mogelijk worden routes voor fiets- en landbouwverkeer ontvlecht.

Een aantal aanpassingen in het wegennet heeft consequenties voor met name het landbouwverkeer. Dit betreft de aanleg van de nieuwe N629 en de doortrekking van de Statendamweg.
Als gevolg van de aanleg van de nieuwe N629 wijzigt een aantal routes. Dat heeft tot gevolg  dat landbouwverkeer (en fietsverkeer) op bepaalde relaties moet omrijden. Bekeken wordt of dit middels kavelruil gemitigeerd kan worden. De doortrekking van de Statendamweg is juist positief voor het landbouwverkeer daar daarmee een extra kruising over de Donge wordt gecreëerd en een nieuwe route tussen Oosterhout en Raamsdonksveer ontstaat.
Voor het landbouwverkeer is niet alleen een aantal wegen in het buitengebied van belang. Via een aantal wegen binnen de bebouwde kom worden belangrijke landbouwroutes in het buitengebied met elkaar verbonden. Het betreft dan met name de Bovensteweg, de Statendamweg, de route Beneluxweg – Tilburgseweg – St. Antoniusstraat – Abdis van Thornstraat – Pasteurlaan – Burg. Elkhuizenlaan en de Hoogstraat. Bij eventuele maatregelen / aanpassingen aan deze wegen dient daar rekening mee te worden gehouden. 

Samengevat leidt dat tot de volgende doelstellingen en prioriteiten:


* klik op het plaatje om de link te openen

6.5.2. Opgaven

De opgave voor het buitengebied is het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeers­veiligheid. De prioriteit ligt daarbij bij de fiets. Deels betreft dit een inrichtingsopgave, deels een bewust­wordingsopgave.

Een groot deel van het buitengebied is (potentieel) verblijfsgebied. Er ligt nog een aanzienlijke opgave om dat ook als zodanig in te richten. Veiligheid en leefbaarheid staan daarbij voorop; de auto is te gast. Daarbij dient er wel rekening mee te worden gehouden dat er in het buitengebied diverse recreatieve functies zitten die ook voor autoverkeer bereikbaar dienen te blijven.

Ontvlechten van fiets- en landbouwverkeer is naar verwachting maar beperkt mogelijk. Veel (recreatieve) fietsroutes zijn eveneens van belang voor landbouwverkeer. De ruimte om beide doelgroepen fysiek van elkaar te scheiden ontbreekt veelal. Vandaar dat via de inrichting van wegen gezocht zal moeten worden naar een (veilige) oplossing waar de belangen van beide doelgroepen mee geborgd zijn.

Naast inrichting is ook bewustwording nadrukkelijk van toepassing op het buitengebied. Juist in het buitengebied is sprake van een grote diversiteit aan verkeersdeelnemers met uiteen­lopende motieven en belangen en kan al een slag worden gemaakt als verkeersdeelnemers meer rekening houden met elkaar. 

Vanuit het oogpunt duurzaamheid en het stimuleren van het fietsgebruik is het wenselijk dat er bij publieksaantrekkende recreatieve voorzieningen laadpunten voor elektrische fietsen aanwezig zijn.  

Als we de opgaven samenvatten, leidt dat tot het volgende beeld:

 

 

* klik op het plaatje om de link te openen