Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

7.1. Keuzes maken

Uit hoofdstuk 5 en 6 volgt een veelheid aan opgaven. Deels betreft het generieke opgaven, deels hebben ze betrekking op specifieke locaties. In de nog op te stellen uitvoeringsagenda vindt de vertaling van opgaven naar oplossingen plaats.
Gezien de hoeveelheid opgaven zullen keuzes moeten worden gemaakt: met welke opgaven willen we aan de slag (“aanpakken”) en op welke termijn en wat accepteren we (voorlopig).

In dit hoofdstuk nemen we alvast een voorschot op de op te stellen uitvoeringsagenda door die opgaven te benoemen waar we in ieder geval mee aan de slag willen (“onze focus”). Daarbij lichten we ook toe hoe we tot onze keuzes zijn gekomen.

In zijn algemeenheid geldt, dat wij bij het maken van onze keuzes zowel hebben gekeken naar de huidige situatie als de verwachtingen ten aanzien van de toekomst (het toekomstbeeld 2030). Daarbij hebben wij niet alleen gekeken naar de cijfers, maar hebben wij ook meegewogen wat vanuit de samenleving is ingebracht en welke trends en ontwikkelingen we voorzien. Voorts hebben we niet alleen geredeneerd vanuit knelpunten, maar hebben we ook gekeken waar we kansen zien richting de toekomst.
Het spreekt voor zich dat wij ons bij het maken van onze keuzes ook hebben laten leiden door de ambities (en de beperkingen) van Oosterhout die zijn vastgelegd in de toekomstvisie Oosterhout 2030 en het bestuursakkoord 2018 – 2022.