Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

8.1. Oplossingen / oplossingsrichtingen

Voor mogelijke oplossingen / oplossingsrichtingen zijn er  drie aangrijpings­punten, te weten:

  • De infrastructuur (fysiek en digitaal)
  • Het voertuig
  • De mens (gedrag)

Wij zijn op voorhand terughoudend als het gaat om investeringen in de vorm van aanleg van nieuwe infrastructuur. Dit vanwege de kosten en de ruimtelijke impact daarvan. Wat we daarbij ook in het achterhoofd houden, is dat we op termijn, zeker als de zelfrijdende auto gemeengoed wordt, de omvang van knelpunten waarschijnlijk afneemt; het ongevalsrisico neemt af en via de bestaande infrastructuur kunnen dan naar verwachting meer voertuigen worden afgewikkeld.

In plaats van te investeren in nieuwe infrastructuur kijken we eerst naar de mogelijkheden van aanpassing en een betere (of andere) benutting van bestaande infrastructuur. We willen daarbij de beschikbare capaciteit van ons wegennet (de verkeersgebieden) zo optimaal mogelijk benutten.
Infrastructuur betreft niet alleen de fysieke kant, maar ook de digitale kant. Juist op het gebied van verkeerssystemen (zoals verkeerslichten) zijn er allerlei kansrijke innovaties. In lijn met wat is opgenomen in het bestuursakkoord zal daarbij onder andere worden gekeken hoe middels nieuwe technologieën (zoals smart mobility en talking traffic) een bijdrage kan worden geleverd aan de afwikkeling en sturing van het verkeer.
Ten aanzien van het voertuig zijn we vooral afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt. Daarbij is het belangrijk om als gemeente de vinger aan de pols te houden en ontwikkelingen op het gebied van onder andere autonoom rijden goed te volgen.
Middels (gedrags­-) maatregelen kunnen we als gemeente wel invloed proberen uit te oefenen op de voertuigkeuze. En via geboden en verboden kunnen we ook bepalen waar we bepaalde typen voertuigen toestaan (en waar niet) en op die manier ook de routekeuze beïnvloeden.

De invloed van de menselijke component moet niet worden onderschat. Zeker in relatie tot de thema’s veiligheid en duurzaamheid en gezondheid kunnen ook maatregelen gericht op de mens / gedragsverandering een bijdrage leveren aan een aantal opgaven. Daarbij gaat het om communicatie, bewustwording én handhaving.