Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

9.1. Format uitvoeringsagenda

De uitvoeringsagenda is bedoeld om richting te geven wat we de komende jaren willen gaan doen.

Net als in de huidige situatie, zal de vertaling van het beleid en de opgaven naar concrete maatregelen via twee sporen lopen:

  • Werk met werk maken. Dit betekent dat bij voorziene onderhoudswerkzaamheden en (ruimtelijke) ontwikkelingen wordt bekeken in hoeverre bij de uitvoering daarvan een bijdrage kan worden geleverd aan de doelen en opgaven uit deze mobiliteitsvisie. In de uitvoeringsagenda zal daarvan een overzicht worden opgenomen voor de komende 2 tot 5 jaar (korte en middellange termijn). Daarmee sluiten we ook aan bij de systematiek die voor het opstellen van het jaarprogramma openbare ruimte (JOR) wordt gehanteerd.
  • Nieuwe investeringen. Aannemelijk is dat naast werk met werk maken ook nieuwe investeringen noodzakelijk zijn om de ambities uit deze uitvoeringsagenda te realiseren. Investeringen kunnen daarbij betrekking hebben op aanleg of aanpassing van bestaande (fysieke en/of digitale) infrastructuur, maar ook op (gedrags)maatregelen welke gericht zijn op het voertuig of de mens.

Voor (potentiële) nieuwe investeringen hebben we daarbij het volgende format voor ogen.

Bij de tweejaarlijkse actualisatie van de uitvoeringsagenda worden ook de projectformats geactualiseerd.