Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

9.2. Beoordeling, planning en prioritering

Om te bepalen welke maatregelen / nieuwe investeringen in de uitvoeringsagenda worden opgenomen, wordt de kansrijkheid van een project bepaald op basis van de kosteneffectiviteit en integrale doorwerking. Door beide aspecten te combineren wordt de kansrijkheid van (potentiële) maatregelen bepaald. Daarmee kan niet alleen worden bepaald of het zinvol is om een bepaalde maatregel toe te voegen aan de uitvoeringsagenda maar kunnen maatregelen ook onderling worden afgewogen en prioriteiten worden gesteld. 

9.2.1. Kosteneffectiviteit

De kosteneffectiviteit is een oordeel over de samenhang tussen kosten en effect van een maatregel of project. In hoeverre zijn projecten effectief in wat zij beogen? Zijn de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt in verhouding tot de resultaten?

Bepalen kosten maatregel of project

De kosten van een maatregel of project worden ingeschat op basis van kencijfers en ervaringscijfers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voorbereidingskosten en de uitvoeringskosten. Welke kosten in beeld worden gebracht is afhankelijk van het type project (uitvoering, studie of agendering). In de basis gaat het hierbij om de investeringskosten en eventuele onderzoekskosten. Bij het bepalen van de kosten van een maatregel wordt ook rekening gehouden met eventuele bijdragen van derden aan het project.

Bepalen effect van een maatregel of project

Op basis van een expertoordeel wordt het effect van een maatregel ingeschat. Belangrijkste aspect daarin is het beoogde effect van de maatregel in relatie tot de opgave waar de maatregel aan is gerelateerd. Als input voor het expertoordeel kan het effect worden bepaald middels berekeningen of analyses. Eventueel kan daarbij ook het verkeersmodel worden ingezet (Het verkeersmodel is een prognosemiddel dat kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de te verwachten effecten van ruimtelijke ontwikkelingen en / of infrastructurele aanpassingen)

Combineren kosten en effect om kosteneffectiviteit te bepalen

De uitkomst van de beoordeling van de kosten en effectiviteit zetten we voor elk project in onderstaand schema:

  • Laag: matig effect en hoge kosten. Niet interessant voor de uitvoeringsagenda.
  • Midden: stevig effect i.c.m. hoge kosten of matig effect i.c.m. lage kosten. Mogelijk interessant voor de uitvoeringsagenda.
  • Hoog: Stevig effect en lage kosten. Zeker interessant voor de uitvoeringsagenda.

9.2.2. Integrale doorwerking

Bij het bepalen van de kosteneffectiviteit wordt primair gekeken in hoeverre maatregelen bijdragen aan het doel / de opgave waarop ze gericht zijn. Echter maatregelen kunnen ook invloed hebben (zowel in positieve als negatieve zin) op andere doelen en opgaven. Bij het bepalen van de kansrijkheid wordt ook dat aspect (de integrale doorwerking van maatregelen) in ogenschouw genomen. Naarmate maatregelen een positieve bijdrage leveren aan meerdere doelen / opgaven leidt dat tot een positiever oordeel (zie onderstaand schema).

 

 

9.2.3. Kansrijkheid

Door maatregelen te beoordelen op zowel hun kosteneffectiviteit als op doorwerking op andere doelen en opgaven kan een oordeel worden gegeven over hun kansrijkheid. Door beide aspecten te combineren ontstaat een classificatie in drie type projecten, variërend van niet tot zeer kansrijk.

9.2.4. Draagvlak

Bij de afweging om projecten / maatregelen op te nemen in de uitvoeringsagenda en voor het moment van uitvoering daarvan is ook het draagvlak bij onze partners (andere overheden) en onze burgers, bedrijven en andere belanghebbenden van belang. Vandaar dat we de lijn die we hebben ingezet bij de totstandkoming van deze mobiliteitsagenda willen continueren bij de totstandkoming van de uitvoeringsagenda. Dit betekent dat we ook in die fase onze collega overheden zullen consulteren en een bijeenkomst met de samenleving zullen organiseren om richting te geven aan de inhoud van de uitvoeringsagenda en prioriteiten te stellen. 

9.2.5. Planning van maatregelen en projecten

In de uitvoeringsagenda wordt ook een globale planning aan de maatregelen en projecten gekoppeld (zodat hier ook in de meerjarenplanning en –begroting rekening mee kan worden gehouden. We onderscheiden daarbij 3 termijnen:

  • Korte termijn (tot 2 jaar): quick wins en projecten in voorbereiding
  • Middellange termijn (2 tot 5 jaar)
  • Lange termijn (> 5 jaar)

Het programma voor de korte termijn heeft een duidelijke scheiding. Enerzijds zijn dit (grotere) projecten waarvan de realisatie in voorbereiding is en besluitvorming over de efficiëntie al heeft plaatsgevonden. Dit zijn lopende projecten welke passen binnen de visie van het mobiliteitsplan, waar geen nadere monitoring op van toepassing is. Anderzijds zijn dit (kleinere) quick wins; noodzakelijke maatregelen of kansrijke initiatieven waar de gemeente in wil (of moet) participeren. Waar mogelijk wordt dit meegenomen in het beheer en onderhoud van het wegennet. Wanneer initiatieven vanuit de samenleving of van andere samenwerkingspartijen worden aangeboden, kan de gemeente Oosterhout hier in bijdragen.
Door in de uitvoeringsagenda (ook qua budget) ruimte te bieden om in te spelen op dergelijke ontwikkelingen, wordt concreet invulling gegeven aan het adaptieve karakter van het mobiliteitsbeleid.

Voor de middellange termijn zijn de ontwikkelingen nog goed te overzien. Juist voor deze periode is het ook van groot belang om flexibel te zijn. Het opgestelde uitvoerings­programma is richtinggevend voor het agenderen van projecten. Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op de planning, scope en effectiviteit van deze projecten. Tijdens de tweejaarlijkse actualisatie van de uitvoeringsagenda wordt beoordeeld of de maatregelen nog kosteneffectief zijn en of er nog sprake is van een integrale doorwerking (conform beoordelingskader in paragraaf 9.2.2). Tevens worden nieuwe projecten aan de beoordeling toegevoegd om in te spelen op nieuwe kansen of ontwikkelingen.

De projecten en maatregelen in de uitvoeringsagenda voor de lange termijn zijn veelal minder concreet en de effectiviteit moet nog nader worden onderzocht. Actuele ontwikkelingen kunnen er wel voor zorgen dat er meekoppelkansen ontstaan, waardoor projecten naar voren moeten worden gehaald in de planning. Ook kan het zijn dat maatregelen door ontwikkelingen elders minder hoog scoren qua effectiviteit of komt de aanleiding te vervallen. In de tweejaarlijkse actualisatie van het uitvoeringsprogramma dient te worden bezien of maatregelen nog actueel zijn qua planning, aanleiding en effectiviteit.