Mobiliteitstafels

Aan de zuidwestzijde van Oosterhout bevindt zich een aantal knelpunten voor de doorstroming van het verkeer. Omdat er ook aan de noordzijde van Breda knelpunten zijn, heeft de Oosterhoutse gemeenteraad bij de vaststelling van de mobiliteitsvisie ‘Oosterhout Vooruit’ in 2019 besloten dat oplossingen daarvoor gezamenlijk met de gemeente Breda, de provincie en lokale wijk- en belangengroepen gezocht moeten worden. Dit in de vorm van een mobiliteitstafel. De gemeente Oosterhout heeft adviesbureau APPM gevraagd om daarbij te ondersteunen. 

Er zijn / worden drie mobiliteitstafels georganiseerd:1e mobiliteitstafel: de opgave / problematiek (februari 2020)2e mobiliteitstafel: oplossingsrichtingen (september 2020) 3e mobiliteitstafel: concept maatregelenpakket (najaar 2020) 

Voor de mobiliteitstafels worden lokale wijk- en belangengroepen uitgenodigd, zoals buurtpreventieteams uit het zuiden en westen van Oosterhout, ondernemersverenigingen, de ZLTO, de fietsersbond, het Reizigersoverleg Brabant en de milieuvereniging. 

1e mobiliteitstafel: de opgave / problematiek

De eerste mobiliteitstafel vond plaats in februari 2020. Met de deelnemers is toen vooral gesproken over de ontwikkelingen in het gebied en de problematiek van de (regionale) bereikbaarheid. Aansluitend zijn de deelnemers aan de mobiliteitstafel in de gelegenheid gesteld om mogelijke oplossingen aan te dragen. Dat heeft geleid tot ruim 20 oplossingsrichtingen.  

Bijlagen:
- presentatie 1e mobiliteitstafel (PDF, 2160 KB)
- verslag 1e mobiliteitstafel (PDF, 94 KB)
- overzicht aangedragen oplossingsrichtingen (PDF, 65 KB) 

Na de eerste mobiliteitstafel zijn de aangedragen oplossingsrichtingen door APPM, in samenwerking met de gemeenten Breda en Oosterhout, verder onderzocht. Per oplossingsrichting is daarbij gekeken naar de uitvoerbaarheid, het probleemoplossend vermogen, te verwachten (neven)effecten, samenhang met andere oplossingsrichtingen, kosten en aandachtspunten. Op basis daarvan is voor iedere oplossingsrichting een concept factsheet opgesteld.

2e mobiliteitstafel: oplossingsrichtingen

De tweede mobiliteitstafel vond plaats in september 2020. Tijdens deze 2de mobiliteitstafel zijn de concept factsheets die zijn opgesteld voor de verschillende oplossingsrichtingen met de deelnemers besproken. Daarbij is eerst besproken of de informatie in de factsheets volledig en juist was. Vervolgens is verkend welke oplossingsrichting(en) door de deelnemers aan de mobiliteitstafel het meest kansrijk werden geacht en waarom.   

Bijlagen:
- presentatie 2e mobiliteitstafel (PDF, 825 KB)
- verslag 2e mobiliteitstafel (PDF, 346 KB)
- concept factsheets oplossingsrichtingen (PDF, 1.544 KB)

3e mobiliteitstafel: concept maatregelenpakket

Tijdens de 3e mobiliteitstafel presenteert APPM haar concept advies / het voorgestelde maatregelenpakket en daar kan op gereageerd worden door de deelnemers aan de mobiliteitstafel.

Zoals het er nu naar uitziet, vindt de derde mobiliteitstafel het eerste kwartaal 2021 plaats. Het concept advies van APPM wordt enkele weken voorafgaand aan de derde mobiliteitstafel naar de genodigden gestuurd en zal ook op deze website worden geplaatst. De exacte planning volgt in de loop van januari 2021.

Samenhang met uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie

Het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verminderen van de kwetsbaarheid van het wegennet aan de zuidwestzijde van Oosterhout was één van de prioritaire opgaven uit de in 2019 vastgestelde mobiliteitsvisie. Echter de mobiliteitsvisie bevatte daarnaast nog een aantal andere prioritaire opgaven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid met een bredere focus dan automobiliteit (zie hoofdstuk 7 van de mobiliteitsvisie). Parallel aan de mobiliteitstafels zijn/worden ook voor die andere prioritaire opgaven maatregelen en activiteiten uitgewerkt. Zowel de maatregelen voortvloeiend uit de mobiliteitstafels als de maatregelen die uitgewerkt zijn/worden voor de overige prioritaire opgaven zullen uiteindelijk moeten landen in de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie. In dat kader vindt een integrale en gemeentebrede afweging plaats welke maatregelen, wanneer worden uitgevoerd. 

Contact

Contactpersoon bij de gemeente Oosterhout voor de mobiliteitstafels is de heer R. van Haaf, telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl