Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bijlage 1: aandachtspunten evaluatie mobiliteitsplan

Automobiliteit

Voornaamste aandachtpunten voor wat betreft automobiliteit zijn:

 • de bereikbaarheid van Oosterhout: knooppunt Hooipolder en het zuidelijke deel van de A27 (tussen de knooppunten Hooipolder en St. Annabosch. Onze inzet blijft daarbij ongewijzigd, te weten een volwaardig, ongelijkvloers knooppunt Hooipolder en het borgen van een goede verkeersafwikkeling op het zuidelijke deel van de A27;
 • de aansluitingen Oosterhout Zuid (A27) en Made / Weststad (A59). Beide aansluitingen verdienen aandacht vanuit zowel het oogpunt van verkeersveiligheid als doorstroming;
 • de doorstroming op het gemeentelijke hoofdwegennet in de spitsperioden. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het optimaliseren van de verkeerslichten op een groot aantal kruispunten. Op een aantal locaties (zoals de verkeerslichten op de Bredaseweg en de verkeerslichten op de Abdis van Thornstraat) is de rek er echter uit. Dit betekent dat bij een toename van de automobiliteit een afweging zal moeten worden gemaakt, variërend van (aanzienlijk) investeren tot accepteren dat de wachttijden in de spits oplopen;
 • het functioneren en het beheer van verkeerslichten. Dit blijkt een bron te zijn van veel klachten (o.a. digipanel); 
 • het dilemma tussen mobiliteit en leefbaarheid. Onder andere als het gaat om (het handhaven van) de knip in het Wilhelminakanaal Zuid. De leefbaarheid van de woonwijk Vrachelen dient daarbij te worden afgewogen tegen de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Vijf Eiken en Hoevestein. Maar bijvoorbeeld ook voor wegen als de St. Antoniusstraat / Abdis van Thornstraat (“de oosttangent”) speelt een dergelijk dilemma waar naast een verkeersfunctie ook langs gewoond wordt;

Verkeersveiligheid

Voornaamste aandachtpunten voor wat betreft verkeersveiligheid zijn:

 • de aanpak van verkeersonveilige situaties. Daarbij vallen de aansluiting Oosterhout Zuid en de Vijf Eikenweg (beide overigens niet in beheer bij de gemeente Oosterhout) in negatieve zin op qua aantal ongevallen. Qua subjectieve onveiligheid valt vooral het kruispunt van de Strijenstraat en Statendamweg in negatieve zin op (veel klachten, met name voor wat betreft de veiligheid van wachtende fietsers); 
 • solitaire oversteekplaatsen voor langzaam verkeer (voetgangers en/of fietsers) op wegen met een verkeersfunctie (zoals bijvoorbeeld op de Burg. Holtroplaan, de Beneluxweg en de Statendamweg). Dergelijke oversteekplaatsen brengen in de praktijk vaak risico’s met zich mee gezien de (te) hoge snelheid waarmee gereden wordt;
 • de inrichting van verblijfsgebieden, waar in de praktijk tot op heden hoofdzakelijk wordt volstaan met het aanbrengen van bebording, terwijl om het gewenste gedrag en gebruik te bereiken ook de inrichting van een straat zou moeten worden aangepakt;
 • gedrag, handhaving en aandacht voor kwetsbare doelgroepen (zoals scholieren en senioren) in het verkeer;

Openbaar vervoer

De afgelopen jaren is ons openbaar vervoersysteem aanzienlijk gewijzigd. De aanpassing van de route van buurtbuslijn 226 vormde daarin de laatste stap. De opgave voor de komende jaren zal enerzijds zijn om te stimuleren dat onze inwoners en bezoekers van het reguliere openbaar vervoer gebruik gaan en blijven maken zodat het huidige openbaar vervoersysteem ook in stand kan blijven. Dit brengt met zich mee dat:

 • ook het voor- en natransport naar de HOV haltes op orde moeten zijn. Dit in de vorm van voldoende stallings- en parkeervoorzieningen en veilige routes;
 • er ook voldoende aandacht moet zijn voor een goede informatievoorziening richting onze burgers en bedrijven (bekendheid met het openbaar vervoer).

Anderzijds moeten we constateren dat er diverse gebieden in Oosterhout zijn die zich vanwege de ligging of vanwege het (beperkte) vervoerspotentieel niet lenen voor ontsluiting via het reguliere openbaar vervoer. Hiervoor zal moeten worden gezocht naar maatwerk oplossingen (w.o. de financiering ervan).

Langzaam verkeer

Als het gaat om de voorzieningen voor langzaam verkeer is via de uitvoering van het mobiliteitsplan en het masterplan fiets de afgelopen jaren een aanzienlijk kwaliteits- en inhaalslag gemaakt o.a. als het gaat om het asfalteren en het vrijliggend maken van fiets­paden. Streven is deze lijn de komende jaren te continueren. Aandachtspunten zijn verder:

 • de herkenbaarheid van de fietsroutes door het centrum;
 • het verbeteren van de fietsroutes naar de kerkendorpen Dorst en Oosteind en naar Raamsdonksveer;
 • het al dan niet realiseren van missing links, zoals de fietsbrug via de Zwaaikom;
 • de (consequenties van de) sterke opmars van e-bikes;
 • meer aandacht voor de voetganger, in het bijzonder in de vorm van toegankelijke en goed onderhouden voetpaden.

Goederenvervoer

Voor het goederenvervoer geldt in grote lijnen hetzelfde als voor het openbaar vervoer. Oosterhout beschikt over goede overslagfaciliteiten voor zowel vervoer over water als vervoer over spoor. Het beleid zal er de komende jaren primair op gericht moeten zijn, te bereiken dat deze voorzieningen door zoveel mogelijk bedrijven gebruikt worden (om daarmee het vrachtverkeer over de weg terug te dringen). Dit geldt zeker voor de goederenspoorlijn en de aanwezige laad- en losfaciliteiten. Er liggen diverse kansen en mogelijkheden om  het gebruik ervan te intensiveren, maar er zal wel een partij moeten opstaan die “de kar gaat trekken”. Daarbij is ook de samenwerking met (het havenschap) Moerdijk van belang.
In relatie tot het vrachtverkeer verdient verder (de handhaving van) de verboden op (doorgaand) vrachtverkeer op een aantal wegen aandacht.