Nieuw parkeerbeleid

Parkeren wordt digitaler

Betalen voor parkeren doen we steeds vaker digitaal. In plaats van dat we naar de betaalautomaat lopen, betalen we per mobiele telefoon. Ruim een derde van alle parkeertransacties in Oosterhout gaat nu al via de digitale weg. De gemeente Oosterhout gaat mee in deze trend en kan mede daardoor de parkeertarieven laag houden.

Oosterhout heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen die hun invloed hebben gehad op de parkeertarieven in de stad. Parkeren van auto’s en fietsen gebeurt in het centrum voor een groot deel ondergronds. Dat levert een aantrekkelijk straatbeeld op, maar het zin wel kostbare voorzieningen.
Bovendien zijn onlangs de parkeertarieven verlaagd om de drempel tot bezoek aan het winkelcentrum zo laag mogelijk te maken.
Door zo veel mogelijk digitaal te gaan werken met parkeervergunningen en betaald parkeren kan Oosterhout deze tarieven ook de komende jaren laag houden.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen die er vanaf 1 januari 2021 aan zitten te komen.

Minder betaalautomaten

Verspreid over de Oosterhoutse binnenstad staan nu 47 betaalautomaten op straat. Een aantal automaten wordt nog maar beperkt gebruikt en gaat verdwijnen.
Ook het parkeerregime wordt dan op drie locaties aangepast. Het betreft een strook parkeerplaatsen langs de Van Liedekerkestraat, het binnenterrein bij De Burcht en enkele parkeerplaatsen op de hoek van de Kloosterstraat en Pastoor Bresserstraat. Hier kan straks uitsluitend nog geparkeerd worden door vergunninghouders en tegen dagtarief.

Daarnaast zullen enkele automaten worden verplaatst om te zorgen dat er voldoende spreiding is en er altijd een automaat in de buurt blijft.

Dagtarief op gereguleerde parkeerplaatsen

Voor alle gereguleerde parkeerplaatsen in de binnenstad geldt sinds 1 januari 2021 een hoog-dagtarief van € 7,50.
Uitgezonderd daarvan zijn de laag-dagtarief parkeerplaatsen, waar het huidige dagtarief van € 3,00 per dag van kracht blijft (parkeerterreinen De Braak, Santrijnhof, Klappeijstraat, Arendsplein West en Ridderstraat bij basisschool De Westhoek)

Het dagtarief van € 7,50 gaat ook gelden op de vergunninghoudersplaatsen, ongeacht de parkeerduur. Dus of u nu 10 minuten of twee uur parkeert, u betaald hier € 7,50.  In deze gebieden kan alleen worden betaald via belparkeren. Door invoering van een dagtarief op de vergunninghoudersplaatsen wordt de handhaving gefiscaliseerd en vloeien de inkomsten uit parkeerboetes voortaan naar de gemeentekas in plaats van naar De Staat. Parkeren met een vergunning of kraskaart blijft gewoon toegestaan op die plaatsen.

De papieren parkeervergunning verdwijnt

De uitgifte en het beheer van parkeervergunningen en -producten gaat straks online. Dit betekent dat bewoners en bedrijven in de binnenstad veel meer zaken zelf (zoals bijvoorbeeld een kentekenwijziging) via internet en app kunnen regelen. Een bezoek aan het gemeentehuis is dan niet meer nodig.

De papieren parkeervergunning verdwijnt. Via het kenteken van uw auto wordt straks gecontroleerd of u een geldig parkeerrecht heeft. De parkeercontrole wordt voorlopig nog handmatig uitgevoerd, maar wellicht wordt later ook een scanauto ingezet.

Invoering van hiervan is gepland medio dit jaar. Meer informatie hierover volgt nog.

Strengere uitgifteregels parkeervergunningen bij nieuwbouw

Voor nieuwbouwplannen worden de uitgifteregels voor parkeer­vergunningen aangescherpt. Voor nieuwbouwplannen wordt na 1 januari 2021 nog maar één parkeervergunning per woning verstrekt tegen een hoger tarief. Daarmee moet worden gestimuleerd dat bij nieuwbouw zoveel mogelijk op eigen terrein wordt geparkeerd.

Een digitale bezoekersregeling in plaats van de kraskaart

Ook de kraskaart gaat digitaal. We gaan over naar een digitale bezoekersregeling, waarbij u uw bezoekers via internet, app of telefoon digitaal kunt aan- en afmelden. Dat is gebruiksvriendelijker en minder fraudegevoelig dan de huidige regeling.

De kosten van de digitale bezoekersregeling worden afhankelijk van de parkeerduur. Daarbij gaat een tarief gelden van € 0,50 per uur. In veel gevallen bent u daardoor waarschijnlijk goedkoper uit dan de huidige kraskaartregeling. Reeds aangeschafte kraskaarten kunt u blijven gebruiken (tot één jaar na aanschaf). Vanaf het moment dat de digitale bezoekersregeling in gebruik wordt genomen worden er géén kraskaarten meer verkocht. Invoering van de digitale bezoekersregeling is gepland medio dit jaar. Meer informatie hierover volgt nog.

Betalen voor een parkeerontheffing

Naast parkeervergunningen, geeft de gemeente ook parkeerontheffingen uit. Deze zijn met name bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren waarbij geparkeerd wordt buiten de daartoe aangewezen plaatsen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente hiervoor kosten in rekening brengen. De kosten worden daarbij afhankelijk van de geldigheidsduur van de ontheffing. Een ontheffing voor een jaar zal circa 50 euro gaan kosten.
 

 

Parkeernormen 2019

Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten de parkeernormen te actualiseren. Deze normen zijn van toepassing bij nieuwbouw en verbouw van bestaande locaties.

Bent u benieuwd naar de nota en de geactualiseerde normen? Open dan de onderstaande links.

Het parkeerbeleid

In december 2009 is het parkeerbeleid "Stilstaan in de toekomst” vastgesteld door de gemeenteraad.
Met het parkeerbeleid worden doelen nagestreefd op het gebied van leefbaarheid, het economische functioneren van de binnenstad en bereikbaarheid. Daarnaast was actualisatie van het parkeerbeleid nodig om de gewenste kwaliteits­slag in de binnenstad voor wat betreft (gebouwd) parkeren te kunnen realiseren.

“Stilstaan in de toekomst” bevat concrete voorstellen voor maatregelen/ beleidsaanpassingen die bijdragen aan de hiervoor genoemde doelen. Medio 2013 heeft een tussentijdse evaluatie "Stilstaan in de toekomst" plaatsgevonden. Daarbij is zowel gekeken naar de uitvoering als de effecten van het parkeerbeleid.