1 In deze video leg ik je uit wat er allemaal bij komt kijken als je een bijstandsuitkering

aanvraagt.

2. Of eigenlijk moet ik zeggen: een melding

doet dat je werkzoekende bent en een bijstandsuitkering nodig hebt. Want de

officiële “aanvraag” doe je later.

3. Nadat je deze video hebt bekeken, krijg

je een link naar een online meldingsformulier. Dat vul

je in. Je hebt dan de melding gedaan dat je een bijstandsuitkering nodig hebt.

4. De bijstandsuitkering is onderdeel van de

Participatiewet. Deze wet zorgt er in Nederland

voor dat meer mensen werk vinden.

5. Als je zelf geen geld verdient, of te weinig

verdient om van te leven, dan kun je bij de gemeente een melding doen dat je een bijstandsuitkering nodig hebt.

6. Tot je weer een baan gevonden hebt en zelf

genoeg geld verdient.

7. Het is dus een tijdelijke noodoplossing.

8. Niet iedereen kan een bijstandsuitkering

krijgen.

9. Als je veel spaargeld hebt, heb je er

bijvoorbeeld geen recht op.

10. Na het bekijken van deze video kun je goed

inschatten of het zin heeft om een melding te doen dat je een bijstandsuitkering nodig hebt.

11. En ik vertel je wat de gemeente van je

verwacht als je een bijstandsuitkering krijgt.

12. Je moet bijvoorbeeld zelf blijven zoeken

naar werk.

13. Doe je dat niet? Dan kan de gemeente de

bijstandsuitkering verlagen of stopzetten.

14. Ik bespreek de regels nu stap voor stap.

DEEL 2 Voorwaarden in het kort

15. We beginnen met een aantal voorwaarden

waaraan je moet voldoen als je een

bijstandsuitkering wil ontvangen.

16. De eerste vraag is: woon je in de gemeente

Oosterhout?

17. Dan kun je een bijstandsuitkering bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Je kunt namelijk alleen een

bijstandsuitkering aanvragen in de

gemeente waar je woont.

18. Ben je Nederlander, burger van de Europese

Unie of heb je een geldig verblijfsdocument?

Alleen dan kun je een bijstandsuitkering

aanvragen.

19. Ben je jonger dan 27 jaar? Doe een melding voor een bijstandsuitkering. We helpen je dan eerst vier weken bij het zoeken naar een baan. Ook leggen we je in die vier weken uit wat de regels over scholing zijn. Je kunt pas daarná een bijstandsuitkering aanvragen.

20. Je vraagt een bijstandsuitkering omdat je niet genoeg
inkomen hebt om van te leven.

21. En je hebt niet genoeg spaargeld of kostbare

spullen om van te leven.

22. Hoeveel kostbare spullen en spaargeld je

precies mag hebben als je een bijstandsuitkering

aanvraagt, staat op de website van de

gemeente Oosterhout.

23. Je kunt alleen een bijstandsuitkering krijgen

als je géén andere uitkering kunt krijgen. Het

is echt bedoeld als allerlaatste tijdelijke noodoplossing. Als

je recht hebt op een andere uitkering, vraag die daneerst aan.

DEEL 2A: mogelijk uitkering UWV

24. Je kunt bijvoorbeeld recht hebben

op een uitkering van het UWV.

25. Bijvoorbeeld als je sinds kort, of binnenkort, geen werk

meer hebt. Omdat je ziek bent, een

beperking hebt of zwanger bent.

26. Geldt één van deze redenen voor jou?

28. Neem dan eerst contact op met het

UWV, vóórdat je een melding bij de gemeente doet dat je een bijstandsuitkering nodig hebt

DEEL 3: Leefsituatie

29. De hoogte van de bijstandsuitkering is

afhankelijk van met wie je woont en

samenleeft.

30. Als je samenwoont met bijvoorbeeld een

huisgenoot, je partner, je kinderen, of een

ander familielid dan kan dat invloed hebben

op de hoogte van je uitkering.

31. De reden hiervoor is dat je de woonkosten

dan met deze huisgenoten kunt delen.

DEEL 4: inkomsten

32. Als je inkomsten hebt, kan het zijn dat je

minder uitkering krijgt.

33. Welke situatie geldt voor jou? Misschien

krijg je wel pensioen, of krijg je wel eens

geld voor klusjes?

34. Toeslagen die je ontvangt, vallen niet onder

inkomen. Dus bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag.

DEEL 5 Vermogen

35. Zoals ik al eerder vertelde, mag je ook niet

te veel vermogen hebben.

36. Ook het vermogen van je partner en je

minderjarige kinderen telt mee.

37. Denk bij vermogen bijvoorbeeld aan: een

eigen huis in Nederland of in het buitenland,

een auto, aandelen, sieraden, antiek of

crypto-munten zoals bitcoin. Of bank- en

spaarrekeningen of PayPal-rekeningen.

38. Als je schulden hebt, dan trekt de gemeente

die af van jouw vermogen.

Je moet. dan wel kunnen bewijzen dat je die

schulden nu moet terugbetalen.

39. Een studieschuld trekken we daarom niet af van jouw vermogen.

Je kunt uitstelaanvragen bij de DUO (Dienst Uitvoering

Onderwijs) om de studieschuld later af te

lossen.

40. Heb je hulp nodig bij het oplossen van

schulden?

41. Dan kan de gemeente daar gratis bij helpen.

DEEL 6 Arbeidsverplichting

42. Als je een bijstandsuitkering krijgt, ben je

verplicht om werk te zoeken.

43. De gemeente heeft daar een aantal regels

voor gemaakt.

44. Je bent dus verplicht om werk te zoeken

waar je geld voor krijgt.

45. Je doet je best bij sollicitatiegesprekken om

werk te krijgen.

46. Je schrijft je in bij uitzendbureaus.

47. Je gaat altijd werken als er werk is.

48. Je zorgt dat je de Nederlandse taal goed

genoeg beheerst.

49. Je zoekt werk in Oosterhout, maar ook

daarbuiten. Je bent dus bereid om te reizen voor je

werk.

50. Het kan zelfs wel eens voorkomen dat iemand moet verhuizen om werk te krijgen, zodat hij geen uitkering meer nodig heeft.

51. Je volgt een opleiding als dat nodig is.

52. Als je jonger bent dan 27 zoek je werk of ga je terug naar

school. Je kunt dan via de DUO (Dienst

Uitvoering Onderwijs) studiefinanciering of

een lening aanvragen.

53. En tot slot: je houdt je natuurlijk aan alle

afspraken die je met de gemeente maakt.

54. Zo voorkom je dat de gemeente je

bijstandsuitkering verlaagt zelfs stopzet.

55. Natuurlijk helpt de gemeente je bij

het zoeken naar werk.

DEEL 7: Inlichtingenplicht

56. Zodra er iets verandert aan je situatie, geef

je dit door aan de gemeente. Dat heet:

inlichtingenplicht.

57. Bijvoorbeeld als je werk hebt gevonden of

als je gaat samenwonen.

DEEL 8: Onderzoek door gemeente

58. De gemeente onderzoekt zelf ook of je

recht hebt op de uitkering.

59. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te komen.

60. Zo’n bezoek hoeft de gemeente niet eerst

aan te kondigen. Als je het bezoek

weigert, kan de gemeente je uitkering

verlagen of zelfs stopzetten.

61. Stel dat iemand zegt dat hij alleen woont

maar het blijkt dat hij met iemand

samenwoont, dan krijgt hij een lagere

uitkering.

63. Ook vergelijkt de gemeente jouw informatie met gegevens bij

andere organisaties zoals het UWV en de

belastingdienst.

64. Als die gegevens van elkaar verschillen, heb

je misschien te veel of te weinig uitkering gekregen.

65. We onderzoeken dan hoe dit komt en

passen jouw uitkering daarop aan.

66.

62. Door de juiste informatie te geven, voorkom je dus dat je geld moet terugbetalen én voorkom je dat je een

boete krijgt.

67. Heb je juist te weinig uitkering ontvangen?

Dan krijg je alsnog het geld waar je recht op

hebt.

DEEL 9: Na de aanmelding

68. Als je na het zorgvuldig bekijken van deze

video denkt dat je recht hebt op een

uitkering, dan kun je straks een melding

doen met het online formulier. Zo word je bij ons bekend als werkzoekende.

69.

70. Binnen vijf werkdagen na je melding,

neemt iemand van de gemeente contact

met je op.

71. Ik heb geprobeerd de belangrijkste regels zo

goed mogelijk uit te leggen.

72. De volledige wet- en regelgeving kun je

nalezen op de website van de gemeente

Oosterhout.

73. Als je een melding voor een

bijstandsuitkering wil doen, vul dan je e-mailadres

in.

74. Je ontvangt dan in je mail een linkje naar het online

meldingsformulier.

75. In deze mail vind je ook een lijstje met dingen

die je bij de hand moet houden.

76.

Succes met het vinden

van een nieuwe baan.

Invulvenster voor emailadres

Tekst film in het Engels:

In this video I will explain what you need to know...

when you apply for bijstand (social assistance).

Actually, I should say: when you report that you are...

a job seeker and are in need of social assistance.

The official appliance will follow later.

After watching this video, fill in the online form.

You thereby let us know...

that you need social assistance.

The bijstandsuitkering (social assistance) is a part of the Participation Act.

This law ensures that more people...

in the Netherlands find a job.

If you do not earn a living wage...

you can receive social assistance from the gemeente Oosterhout.

This helps you bridge the gap until...

you have found a job and earn enough money.

It is a temporary fallback solution.

Not everyone can receive social assistance.

For example, if you have a lot of savings...

then you are not entitled to social assistance.

After watching this video, you will know...

whether it is worth reporting that you need social assistance.

I will tell you what the gemeente Oosterhout expects of you..

when you receive social assistance.

You have to keep looking for a job, for instance.

If you don’t, the government can...

lower or terminate your social assistance.

I will outline the rules step by step.

Let’s start with some of the conditions...

you have to meet if you would like to receive social assistance.

The first question is: do you live in the gemeente Oosterhout?

You can only request social assistance...

at your local authorities.

Are you Dutch, an EU-citizen or...

do you have a valid residence permit?

Only then you can request social assistance.

Are you younger than 27?

You can request social assistance now.

We will first help you look for a job for four weeks..

and we will explain the rules regarding education.

You request social assistance because...

you do not earn a living wage and you do not have...

enough savings or valuable items to provide a livelihood.

The worth of goods and savings you are allowed to have...

when you request social assistance can be found...

on the website of the gemeente Oosterhout.

You can only receive social assistance...

if you do not receive other allowances.

Bijstand (social assistance) is intended as a last resort.

If you are entitled to other social welfare benefits..

apply for these first.

You may be entitled to an allowance from the UWV...

if you recently became unemployed, are sick, have a disability...

or are pregnant and are therefore unable to work, for instance.

Does one of these reasons apply to you?

Then contact the UWV (Employee Insurance Agency) before reporting...

to the gemeente Oosterhout that you need social assistance.

The amount of your bijstandsuitkering (allowance) depends on whom you live with.

For example, if you live with a housemate, your partner...

your children or another family member...

then this can influence the amount of the payment.

This is because you can share living costs...

with your housemates.

Any form of income you get, can result in receiving less bijstandsuitkering (allowance).

Which of these situations applie to you?

Maybe you receive a pension or...

receive money for small jobs.

Social welfare benefits that you receive...

are not considered as income.

So you can receive rent benefit, healthcare benefit...

children’s allowance and child benefit.

As I mentioned earlier, you cannot own too many assets.

The assets of your partner and underaged children are also taken into account.

For example, assets like your own house...

in or outside the Netherlands, a car, shares, jewelry, antique...

cryptocurrency like Bitcoin, bank savings or PayPal accounts.

If you have debts, then the government will...

subtract these from your assets.

You do have to prove that you pay back your debt right away.

Study debts will therefore not be subtracted from your assets..

because you can request a postponement of payment from DUO...

Dienst Uitvoering Onderwijs, to repay your study debt later.

Do you need help with repaying debts?

The government can help you with this for free.

If you receive social assistance...

you are required to look for work.

The government has made rules for this.

I will summarize them for you.

You are required to look for paid work.

You try your best during job interviews...

to get the job.

You apply to employment agencies.

You will always take up available work.

You ensure that you can speak Dutch well enough.

You look for work in and outside Oosterhout...

meaning you are prepared to travel for work.

In some cases people might even need to move to get a job...

so that they no longer need social assistance.

You get the trainings you need, if necessary.

If you are younger than 27...

you go back to school.

You can request a study grant or loan via DUO.

Finally, you keep to the agreements you make..

in accordance with the gemeente Oosterhout.

This way, you prevent your social assistance...

from being lowered or terminated.

Of course the gemeente Oosterhout will help you look for a job.

You will inform the gemeeente...

as soon as your situation changes.

This is called the inlichtingenplicht (duty to inform).

This applies to when you have found a job...

or when you are going to live with someone.

The gemeente will check...

if you are entitled to a bijstandsuitkering (social assistance)...

for example by visiting your home.

The gemeente Oosterhout is not required...

to announce such a visit beforehand.

If you reject their visit, they can lower...

your bijstandsuitkering (social assistance) or terminate it.

If someone were to claim to live alone...

but it turns out they live with someone else...

then they can receive less bijstandsuitkering (social assistance).

The gemeente Oosterhout compares your information...

with other organizations like the UWV and the tax authority.

If these details differ, you may be receiving too much...

or too little bijstandsuitkering (social assistance).

We will review how this is possible...

and adjust your social assistance accordingly.

By providing correct information, you prevent...

having to pay back money or receiving a fine.

Did you receive too little...

then, of course, you will receive the money you are entitled to.

If you believe that you are entitled to receive a bijstandsuitkering (social assistance)...

after closely watching this video...

then please use the online form to report this.

We will then register you as a job seeker.

Within five working days after your report...

an employee of the gemeente Oosterhout will contact you.

I have tried to explain the most important rules.

You can read the complete law and regulation...

on the website of the gemeente Oosterhout.

If you want to make a report for social assistance,

please use the form below.

You will also find a list of things to have at hand...

such as your DigiD login details, burgerservicenummer (social service number)...

and details about your income and expenses.

Fill out the form now to have your request...

for social assistance processed.