Wie wil slopen, bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of reclame aan de gevel wil hangen heeft vaak een vergunning nodig. Deze en een aantal andere vergunningen kunt u met één aanvraagformulier aanvragen. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een omgevingsvergunning.

Wabo

De omgevingsvergunning kunt u aanvragen voor verschillende activiteiten. Dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgeving (Wabo). Welke activiteiten daaronder vallen, vindt u bij omgevingsvergunning op de website van de rijksoverheid Een aanvraag kunt u doen via Omgevingsloket online.

Omgevingsdialoog

Indien u een omgevingsvergunning gaat aanvragen of een initiatief hebt wat niet past binnen het bestemmingsplan kan het zijn dat u een omgevingsdialoog moet voeren. Dit is een zorgvuldige afstemming tussen de initiatiefnemer van een (bouw)plan en de omgeving. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsdialoog. 

Wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) met ingang van 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november 2014 op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat om wijzigingen die voor de praktijk van belang zijn. Deze wijzigingen kunt u lezen in het Besluit omgevingsrecht,bijlage II.

Vergunningsvrij bouwen

Voor sommige bouwwerken is geen vergunning meer nodig. Voor bijvoorbeeld dakkapellen, schotelantennes, erfscheidingen en aanbouwen zijn de regels veranderd. In het Omgevingsloket kunt u online controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Hier kunt u ook zien welke vergunningen u eventueel nodig heeft. U voert uw gegevens in over de locatie en de werkzaamheden. Vervolgens kunt u zien of u een vergunning nodig heeft of dat u de werkzaamheden alleen moet melden.

Beleidsplan Fysieke Leefomgeving

In het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving gemeente Oosterhout 2019-2022 (PDF, 3.12 MB) geven wij aan hoe wij vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, algemene plaatselijke verordening (APV) en de Bijzondere wetten, waaronder de Drank-en Horecawet en de wet op de kansspelen uitvoeren.

Aanvragen

Nadat u de check heeft gedaan kunt u uw aanvraag (omgevingsvergunning of vooroverleg) doen via het omgevingsloket. Voor een digitale aanvraag of melding heeft u een DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met een Eherkenning