Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bouwen en Verbouwen

werken aan het dak

Wie wil slopen, bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of reclame aan de gevel wil hangen heeft vaak een vergunning nodig. Deze en een aantal andere vergunningen kunt u met één aanvraagformulier aanvragen. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een omgevingsvergunning.

Wabo

De omgevingsvergunning omvat verschillende activititeiten. Dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgeving (Wabo). Een aanvraag kunt u doen via Omgevingsloket online.

Omgevingsdialoog

Omgeving zo vroeg mogelijk betrekken

Een omgevingsdialoog vindt plaats bij ontwikkelingsinitiatieven en bij strijdigheden met het bestemmingsplannen. Aan u wordt gevraagd om in een zo vroeg mogelijk stadium de dialoog met de omgeving aan te gaan (omwonenden, bedrijven, scholen etc.). Bij voorkeur in de fase van het eerste idee of initiatief. Doel is de input van de omgeving te betrekken bij het verdere ontwerp. 

In een vroeg stadium communiceren

Het aangaan van de omgevingsdialoog is de verantwoordelijkheid van u als initiatiefnemer. U geeft in een schriftelijk verslag aan op welke wijze de dialoog is gevoerd met de omgeving en voegt dit als bijlage toe aan de aanvraag omgevingsvergunning of het principeverzoek. Van belang is dat de omgeving betrokken wordt bij uw planvoornemen, en u kennis heeft genomen van de wensen en belangen van omwonenden en hun eventuele bezwaren. De omgeving is daarbij geen vastomlijnd begrip. Dit is sterk afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en de ermee gepaard gaande effecten op de omgeving. Daarnaast inventariseert u de input van de omgeving, hoe deze verwerkt kan worden in uw plan en wat de omgeving vindt van het plan. De uitkomsten worden door u besproken met de omgeving en vastgelegd in een verslag. Dit verslag dient vervolgens onderdeel uit te maken van de aanvraag omgevingsvergunning of het principeverzoek.  

Rol van de gemeente
De gemeente neemt geen deel aan de omgevingsdialoog. In voorkomende gevallen kan het college besluiten voorafgaand aan de dialoog ruimtelijke kaders te stellen als ook eisen aan bijvoorbeeld duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het college kan de gemeenteraad in de gelegenheid stellen voorafgaand aan de dialoog ruimtelijke kaders te stellen om de gemeenteraad zodoende in een vroeg stadium te betrekken. Een kwalitatief onvoldoende omgevingsdialoog kan voor de gemeente reden zijn om negatief te besluiten over de aanvraag omgevingsvergunning of principeverzoek. Het is overigens niet zo dat partijen het altijd met elkaar eens moeten worden. Het gaat er om dat inzicht bestaat in de wensen van de omgeving in relatie tot de mogelijkheden die u als initiatiefnemer biedt. De gemeente betrekt het verslag en de uitkomsten van de omgevingsdialoog in haar uiteindelijke besluitvorming. 
Wettelijke mogelijkheden omgeving

Nadrukkelijk wordt vermeld dat het aangaan van de omgevingsdialoog en de verslaglegging daarvan een aanvulling is op alle in te dienen stukken in het kader van een ruimtelijke ordeningsprocedure, een aanvraag omgevingsvergunning of principeverzoek. En het verandert niets aan de wettelijke mogelijkheden van het indienen van zienswijzen in een bestemmingsplanprocedure of het bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunningen.

Meer informatie over dit onderwerp

- De omgevingsdialoog in schema.

- Richtlijn omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunningen en principeverzoeken. (pdf 15 kb)

Wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) met ingang van 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november 2014 op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat om wijzigingen die voor de praktijk van belang zijn. Deze wijzigingen kunt u lezen in het Besluit omgevingsrecht,bijlage II.

Vergunningsvrij bouwen

Voor sommige bouwwerken is geen vergunning meer nodig. Voor bijvoorbeeld dakkapellen, schotelantennes, erfscheidingen en aanbouwen zijn de regels veranderd. In het Omgevingsloket kunt u online controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Hier kunt u ook zien welke vergunningen u eventueel nodig heeft. U voert uw gegevens in over de locatie en de werkzaamheden. Vervolgens kunt u zien of u een vergunning nodig heeft of dat u de werkzaamheden alleen moet melden.

Beleidsplan Fysieke Leefomgeving

In het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving gemeente Oosterhout 2015-2018 geven wij aan hoe wij vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu,bouwen,ruimtelijke ordening,brandveiligheid,algemente plaatselijke verordering (ÄPV) en de Bijzondere wetten, waaronder de Drank-en Horecawet en de wet op de kansspelen uitvoeren.

Aanvragen

Nadat u de check heeft gedaan kunt u uw aanvraag (omgevingsvergunning of vooroverleg) doen via het omgevingsloket. Voor een digitale aanvraag of melding heeft u een DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met een Eherkenning

Meer informatie omgevingsvergunning