Wat is handhaving bouw?

Als geconstateerd is dat de regels worden overtreden, zal een handhaver bouw de burger verzoeken de overtreding te beeindigen. Als aan dit verzoek niet wordt voldaan, dan wordt er handhavend opgetreden.

Manieren van handhaven

Er kan bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gehandhaafd worden. Bestuursrechtelijk handhaven is erop gericht de overtreding ongedaan te maken. Deze vorm van handhaven heeft dus een herstellende functie, terwijl strafrechtelijk handhaven er op gericht is om de overtreder te straffen. De gemeente zal doorgaans bestuursrechtelijk handhaven door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.

Bestuursdwang: Met bestuursdwang dwingt de gemeente af dat een overtreding wordt beeindigd en de eventuele schade wordt hersteld. De gemeente kan bestuursdwang toepassen als de overtreder niet aan het verzoek voldoet. Dat betekent in dat geval, dat de gemeente het bijvoorbeeld een bouwwerk laat afbreken en de kosten worden dan verhaald op de overtreder.

Last onder dwangsom: In het geval van het opleggen van een last onder dwangsom moet de overtreder voor elke dag dat de overtreding plaatsvindt een bepaald bedrag betalen. Dit geeft de overtreder een extra prikkel om zo snel mogelijk de overtreding ongedaan te maken.

Verzoek tot handhaving

Als u een vermoeden heeft dat er sprake is van illegale bouw kunt u zelf nagaan of er een omgevingsvergunning nodig is voor een bepaald bouwwerk. Dit kunt u doen door een vergunningcheck te doen via www.omgevingsloket.nl.

Als u overlast ondervindt of vermoedt dat iemand of een bedrijf een overtreding begaat op het gebied van bouwen, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen.

U dient dit verzoek dan schriftelijk in te dienen bij de gemeente ter attentie van de afdeling vergunningen en handhaving. Hierbij dient u ook uw naam en adres kenbaar te maken.  Daarna zal een handhaver bouw een onderzoek opstarten. Anonieme verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Overige informatie

Contact