Omgevingsdialoog

Wat is een omgevingsdialoog?

Een omgevingsdialoog is een overleg tussen een initiatiefnemer met omwonenden en andere belanghebbenden.

Met de omgevingsdialoog krijgt de initiatiefnemer inzicht in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. De initiatiefnemer kan deze betrekken in het verdere ontwerp van het plan. Dit leidt niet alleen tot een beter plan voor de omgeving, maar door rekening te houden met de belangen en wensen van omwonenden ook tot minder bezwaar en beroep. Waardoor de procedure sneller is en er minder kosten zijn voor de initiatiefnemer.

Ook geeft de omgevingsdialoog de gemeente inzicht in wat er speelt. Welke belangen en bezwaren er zijn. Zo kan de gemeente een betere afweging maken om wel of geen medewerking te verlenen, of bepaalde eisen te stellen aan het initiatief.

Verplicht of vrijwillig?

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die past binnen het bestemmingsplan wordt door de gemeente een omgevingsdialoog geadviseerd.
Voor initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan stelt de gemeente het verplicht om een omgevingsdialoog te voeren.

Wat is het beste moment voor een omgevingsdialoog?

Het beste moment is nadat de initiatiefnemer een vooroverleg heeft gevoerd met de gemeente en de gemeente heeft aangegeven dat het initiatief een kans van slagen heeft. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig een omgevingsdialoog wordt gevoerd.

Wel moet de omgevingsdialoog gevoerd worden voordat de definitieve aanvraag voor een Omgevingsvergunning wordt ingediend. Het verslag van de omgevingsdialoog wordt dan als bijlage bij de aanvraag Omgevingsvergunning gevoegd. Als het om grotere initiatieven gaat die afwijken van het bestemmingsplan. Kan er een principebesluit nodig zijn van het college. In dat geval zal u in het kader van het vooroverleg worden gevraagd een omgevingsdialoog te voeren. De resultaten van die omgevingsdialoog zal het college betrekken bij haar principebesluit. Indien dat het geval is, zal de gemeente dat aan u doorgeven.

Wie betrek je bij een omgevingsdialoog?

Wie je betrekt is afhankelijk van het initiatief. De vuistregel is buren en eigenaren van aangrenzende percelen, diegene die zicht hebben op de ontwikkeling of een andere vorm van mogelijke overlast (geluid, geur, et cetera). Voor grotere initiatieven betrek je ook belangenorganisaties (bewoners, natuurverenigingen, bedrijvenverenigingen, et cetera).

Wat staat er in een verslag omgevingsdialoog?

In het verslag staat beschreven:

  1. Wie (buren, belangenorganisaties, etc.) op welke wijze (presentatie, huisbezoeken, etc.) is betrokken.
  2. Wat de bezwaren, wensen en belangen zijn van de betrokkenen.
  3. Op welke wijze daarmee rekening is gehouden. En zo niet, waarom is daar geen rekening mee gehouden?

Wie is verantwoordelijk, en wat is de rol van de gemeente?

De omgevingsdialoog is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De gemeente neemt in principe geen deel aan de omgevingsdialoog, tenzij de gemeente zelf initiatiefnemer is. Bij grotere initiatieven kan zij aanschuiven als toehoorder.

Omgevingsdialoog en formeel bezwaar

De omgevingsdialoog verandert niets aan de wettelijke mogelijkheden van het indienen van zienswijzen in een bestemmingsplanprocedure of het bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning.

Meer informatie

Hieronder vind u meer informatie over dit onderwerp:
- De omgevingsdialoog in schema (PDF, 385 kB)
- Richtlijn omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunningen en principeverzoeken (PDF, 329 kB)

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.