Wat is een omgevingsdialoog?

Een omgevingsdialoog is een overleg tussen een initiatiefnemer met omwonenden en andere belanghebbenden.

Door een omgevingsdialoog te houden, krijgt de initiatiefnemer inzicht in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. De initiatiefnemer kan deze betrekken in het verdere ontwerp van het initiatief. Dit leidt tot een beter initiatief voor de omgeving. Door rekening te houden met de belangen en wensen van omwonenden, leidt dit ook tot minder bezwaar en beroep. Met als gevolg een snellere procedure en minder kosten voor de initiatiefnemer.

Ook geeft een omgevingsdialoog de gemeente inzicht in wat er speelt en welke wensen en bezwaren er zijn. Hierdoor kan de gemeente een betere afweging maken om wel of geen medewerking te verlenen, of bepaalde eisen stellen aan het initiatief.
 

Verplicht of vrijwillig?

Voor initiatieven die passen binnen het bestemmingsplan wordt door de gemeente een omgevingsdialoog geadviseerd. Voor initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan stelt de gemeente het verplicht om een omgevingsdialoog te voeren.
 

Wat is het beste moment voor een omgevingsdialoog?

De initiatiefnemer vraagt eerst een verzoek tot vooroverleg aan bij de gemeente. Als uit dit vooroverleg blijkt dat het initiatief een kans van slagen heeft, is het moment aangebroken om een omgevingsdialoog te voeren. Van deze dialoog wordt door de initiatiefnemer een verslag gemaakt. Dit verslag wordt als bijlage aan de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd. Ook krijgt iedereen die is uitgenodigd voor de Omgevingsdialoog, het verslag van de Omgevingsdialoog toegezonden door de initiatiefnemer.

Voor (grotere) initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan, kan het zijn dat er een principebesluit nodig is van het college. Het verzoek tot vooroverleg zal in dergelijk geval samen met de resultaten van de gehouden omgevingsdialoog aan het college als principeverzoek worden voorgelegd.
 

Wie worden er betrokken bij een omgevingsdialoog?

Wie de initiatiefnemer uitnodigt voor een omgevingsdialoog is afhankelijk van de effecten van het initiatief op de omgeving. De vuistregel is: eigenaren en gebruikers van aangrenzende percelen en/of diegenen die zicht hebben op de ontwikkeling of een andere vorm van overlast (geluid, geur, et cetera) kunnen ervaren. Voor grotere initiatieven wordt geadviseerd ook belangenorganisaties zoals bewonersverenigingen, natuurverenigingen, bedrijvenverenigingen et cetera te betrekken. Wie betrokken wordt is in beginsel een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Indien gewenst kan de gemeente wel om advies worden gevraagd.

De gemeente heeft een voorbeeld-brief opgesteld waarmee de initiatiefnemer mensen kan uitnodigen voor de omgevingsdialoog.
 

Wat staat er in een verslag omgevingsdialoog?

Het verslag van de omgevingsdialoog is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. In een goed verslag staat in ieder geval het volgende vermeld:

 • Korte omschrijving van het initiatief.
 • Wanneer en waar de dialoog is gehouden.
 • Wie, wanneer is uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog.
 • Wie hebben deelgenomen aan de dialoog of een schriftelijke reactie ingediend.
 • Indien van toepassing en voor zover bekend, wat de reden is voor geen deelname aan de dialoog.
 • Een meer uitgebreide omschrijving van het initiatief (o.a. wat is de initiatiefnemer waar van plan, zijn er gevolgen/veranderingen ten opzichte van de huidige situatie).
 • Beschrijving van de vorm en opzet van de dialoog (bijvoorbeeld inloopavond, presentatie, meerdere keukentafel gesprekken, gepresenteerde stukken, etc.).
 • Een samenvatting van wat er door de aanwezigen is ingebracht aan vragen, wensen, suggesties en bezwaren.
 • Antwoorden op de gestelde vragen. Of de gedane wensen, suggesties en bezwaren zijn verwerkt in het planinitiatief en zo ja, hoe deze zijn verwerkt. En zo  nee, waarom de wensen, suggesties en bezwaren niet zijn verwerkt.
 • De conclusie van de dialoog (wat is de uiteindelijke uitkomst van het gesprek, met welke onderdelen van het planinitiatief stemt de omgeving in, waar stemt de omgeving niet mee in, welke onderdelen worden aangepast, etc.).
 • Bijlagen (Denk hierbij aan de door de initiatiefnemer verstuurde uitnodiging, eventueel ingediende schriftelijke reacties, gegeven presentaties, tekeningen, etc.).

Bovenstaande punten komen terug in een voorbeeld-verslag waar gebruik van kan worden gemaakt. Ook hebben wij een voorbeeld-brief waarmee de initiatiefnemer belanghebbenden kan uitnodigen voor de omgevingsdialoog.
 

Wie is verantwoordelijk, en wat is de rol van de gemeente?

De omgevingsdialoog is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De gemeente neemt in principe geen deel aan de omgevingsdialoog, tenzij de gemeente zelf initiatiefnemer is. Bij grotere initiatieven kan zij aanschuiven als toehoorder.
 

Status resultaten omgevingsdialoog

Als omwonenden tegen zijn, wil dat niet zeggen dat het initiatief niet door kan gaan. En als omwonenden allemaal voor zijn, wil dat niet zeggen dat het initiatief per definitie door kan gaan. Burgemeester en wethouders maken hun eigen afweging, maar betrekken daarbij wel de resultaten van de omgevingsdialoog.

De omgevingsdialoog verandert ook niets aan de wettelijke mogelijkheden van de deelnemers voor het indienen van een zienswijze in een bestemmingsplanprocedure of het bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning.

In andere woorden, of een belanghebbende nu wel of niet heeft deelgenomen aan een omgevingsdialoog, dit geen gevolgen heeft voor zijn/ haar rechtspositie in de juridische vervolgprocedure. En als iemand wel deelneemt aan een omgevingsdialoog, heeft datgene wat hij/ zij heeft ingebracht tijdens de omgevingsdialoog, geen gevolgen voor hetgeen hij/ zij in de juridische vervolgprocedure als zienswijze of bezwaar kan indienen.
 

Meer informatie

Hieronder vind u meer informatie over dit onderwerp

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.