De Brede Buurt

Binnen het programma de Brede Buurt zetten we sport- cultuur- en lees- en mediacoaches in op het versterken van de eigen mentale, sociale en lichamelijke kracht van bewoners opdat ze zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de samenleving. Met dit programma bieden we ondersteuning, educatie en activiteiten op het gebied van Sport & Bewegen en Kunst & Cultuur in de gemeente Oosterhout. Het programma richt zich op alle Oosterhouters, maar heeft een focus op de ‘kwetsbare’ doelgroepen zoals jeugd/jongeren, senioren, minima en mensen met een functiebeperking en wordt uitgevoerd door
MOOVE Oosterhout
h19 Centrum voor de Kunsten en
Bibliotheek Theek 5
in samenwerking met de scholen, sport- en cultuurverenigingen en andere maatschappelijke instellingen in Oosterhout. Het programma bestaat uit een wijkgericht programma en een stedelijk programma.

Wijkgericht programma

Kern van het wijkgerichte programma zijn de binnen-schoolse en na-schoolse activiteiten. De gedachte hierachter is dat we beginnen bij het kind en via het kind ook de ouders/familie en de omgeving in beweging proberen te brengen. Door de focus op de meer kwetsbare groepen in onze samenleving is gestart met Brede Buurt Teams in de wijken Oosterheide en Slotjes midden.  De activiteiten van het Brede Buurt Team zijn gericht op een stimulerende, sociaal samenhangende en actieve wijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de wijk aanwezige actoren, jonge talenten en voorzieningen. 

Stedelijk programma

Het stedelijk programma is in eerste aanzet voor alle Oosterhouters. Er is een basisondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs en er is een naschools aanbod waarbij kinderen voor een kleine bijdrage kennis kunnen maken met diverse sport- en cultuur disciplines. Daarnaast is er ook een stadsbrede programmering op het gebied van kunst & cultuur en sport & bewegen dat voor iedereen toegankelijk is en dat bijdraagt aan een levendige en aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken of recreëren. Het gaat hierbij om (innovatieve) activiteiten waarbij verbindingen worden gelegd tussen enerzijds Kunst & cultuur en Sport & bewegen en anderzijds Educatie, Sociaal en Economie. 

Contact

Neem contact op via de
contactpagina