Globaal zijn er 2 soorten subsidies: de structurele subsidie en de incidentele subsidie:

Structurele subsidie

Deze verstrekt de gemeente jaarlijks aan organisaties in Oosterhout. Dit ligt grotendeels contractueel vast. Organisaties moeten de aanvraag wel ieder jaar opnieuw indienen. Als uw organisatie voor het volgende jaar subsidie wil ontvangen, moet u deze vóór 1 oktober van dit jaar aanvragen.

Incidentele subsidie

Heeft u een idee voor een activiteit of evenement in Oosterhout? De gemeente ondersteunt graag (vernieuwende) initiatieven met de Activiteitensubsidie, Impulssubsidie of het Zapbudget:

Activiteitensubsidies

 • Activiteitensubsidie 'Programmering van de Stad': Burgers en organisaties kunnen voor maatschappelijke, sportieve en/of culturele activiteiten 2 keer per jaar subsidie aanvragen:
  voor een activiteit in de 1e helft van het jaar: aanvragen vóór 1 oktober in het voorafgaande jaar,
  voor een activiteit in de 2e helft van het jaar: aanvragen vóór 1 april van het betreffende jaar.

 • Activiteitensubsidie Podiumkunsten: Voor podiumkunstverenigingen en iedereen die lokaal (jong) talent een podium wil bieden is er de regeling Podiumkunsten. Aanvragen kunnen het heel jaar door ingediend worden. Dit moet wel uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit.

 • Stimuleringsregeling Vrijetijdseconomie/Toeristisch fonds: Organisaties en inwoners die plannen of ideeën hebben die bijdragen aan  de doelstelling om de toeristische aantrekkingskracht van Oosterhout te vergroten (waardoor meer bezoekers naar Oosterhout komen die langer blijven en meer besteden) kunnen een subsidie aanvragen in het kader van het Toeristisch fonds. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Dit moet wel uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit.

 • Activiteitensubsidie 'Lokaal Sociaal Beleid': Deze subsidie is voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen in de buurt, de wijk of het dorp. Iedereen moet aan de activiteiten mee kunnen doen of er profijt van hebben. Burgers en organisaties kunnen deze subsidie het hele jaar door aanvragen. Dit moet ten minste 13 weken voor aanvang van de activiteit.

 • Impulssubsidie: Heeft een u een idee of plan dat niet past binnen één van de andere bovenstaande incidentele subsidieregelingen, misschien vind het college van B&W het dan toch een goed idee. Kies dan voor de regeling Impulssubsidie. Aanvragen kunnen het heel jaar door ingediend worden. Dit moet ten minste 13 weken voor aanvang van de activiteit.

Zapbudgetten

Zapbudgetten kunnen alleen door burgers worden aangevraagd en zijn bedoeld voor kleinschalige activiteiten in de buurt.

 • Buurtzapbudget: Het  Buurtzapbudget is een subsidie voor activiteiten die de betrokkenheid in de buurt vergroten. Dit budget kan het hele jaar door worden aangevraagd.

 • JONG zapbuget: Een JONG zapbudget is een subsidie voor activiteiten waar jongeren elkaar kunnen leren kennen en helpen. Jongeren kunnen deze subsidie uiterlijk 4 weken vóór de activiteit aanvragen.
  Ga naar JONG voor meer informatie.

 • Buitenspeeldag zapbudget: Het Buitenspeeldag zapbudget kunt u aanvragen voor het organiseren van de Buitenspeeldag. Deze aanvraag moet uiterlijk 12 weken voor deze activiteitendag door de gemeente zijn ontvangen.
  Ga naar Buitenspeeldag voor meer informatie. 

 • Mantelzorgwaardering Zapbudget: het mantelzorgwaardering zapbudget is een subsidie voor kleine initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De aanvraag moet uiterlijk vier weken  vóór de activiteit worden aangevraagd.

 • Het ZAP budget klimaatvriendelijke tuinen is een subsidie voor het nemen van maatregelen om de tuinen te vergroenen. Hiermee willen we wateroverlast, droogte en hitte in de leefomgeving tegengaan. Subsidie kan worden verkregen voor de aanleg van een groen dak, voor aanbrengen van waterbergende voorzieningen of wateropvang (zoals een regenton) en voor het ‘onttegelen’ van tuinen (verwijderen van stenen oppervlakten uit de tuin en vervangen voor beplanting). De aanvraag moet uiterlijk vier weken vóór de activiteit worden aangevraagd.