Financiële ondersteuning voor controle coronatoegangsbewijs (CTB) 

Vanuit het Rijk is er extra geld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (de QR-check).

Maakt u extra kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs? Dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. Dit geldt voor horecaondernemers, evenementenorganisatoren, sportverenigingen/sportaccommodaties en culturele centra voor activiteiten van 1 januari tot en met 26 maart 2022.

Aanvraagformulier

Ondernemers en verenigingen die moeten controleren op het coronatoegangsbewijs kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor de extra kosten via onderstaand aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 25 april 2022.

Deze kosten komen in aanmerking 

 • Loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
   
 • Vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten.
   
 • Bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
   
 • Materiële kosten die nodig zijn voor de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument.
   
 • Btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt.
   
 • Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kunt u geen beroep doen op het btw-compensatiefonds).
   

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de vergoeding: 

 • Kosten voor verplichtingen die u bent aangegaan vóór 1 januari 2022.
   
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
   
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
   

Hoogte van de subsidie 

We verstrekken subsidie op basis van evenredige verdeling van het totale subsidiebedrag over de aanvragen die we ontvangen tot met 25 april 2022. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijgt dan u aangevraagd heeft. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.

Zo vraagt u de subsidie aan 

 • Aanvragen kunt u indienen tot en met 25 april 2022.. 

 • U krijgt subsidie als u een volledig ingevuld  digitaal aanvraagformulier Subsiside nalevingscontrole coronatoegangsbewijs (inclusief complete en correcte (op juiste naam gestelde) facturen indient. 

 • Aanvragen die na deze datum binnenkomen of aanvragen die na deze datum niet compleet zijn, nemen we niet in behandeling. 

 • U vult uw gegevens in en de meerkosten die u specifiek voor de coronatoegangsbewijscontrole heeft gemaakt voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022.
   
 • Als bijlage stuurt u de bewijsstukken voor de gevraagde subsidie mee, bijvoorbeeld een factuur.
   
 • U dient uiterlijk 25 april 2022 het volledig ingevulde formulier en de daarbij behorende bewijsstukken in.
   

Heeft u vragen over deze financiële ondersteuning? 

Neem dan contact met ons op: 14 0162 of mail naar integraleveiligheid@oosterhout.nl.