Wie doet wat met water?

Inwoners

U als inwoner hebt ook verantwoordelijkheden in het waterbeheer. 

Riolering

U bent wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen in de mestopslag. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen 0,5 meter van de perceelsgrens. Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen. Als u wilt zien wat er wel of niet door het riool gespoeld mag worden, kunt u kijken op www.riool.net

Grondwater

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast. Als u structureel problemen hebt met grondwater, adviseren wij u om contact op te nemen met de gemeente.

Watergangen

Als u werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen (dijken) wilt gaan uitvoeren, zoals het aanleggen van een dam met duiker en het leggen van kabels door de zonering van een waterkering, dan dient u vaak een watervergunning aan te vragen bij het waterschap. Dit is belangrijk voor de veiligheid, want zo voorkomt het waterschap bijvoorbeeld dat mensen rivieroevers en waterkeringen beschadigen en dat sloten verstopt raken en kunnen overstromen. Voor het brengen van water naar en onttrekken uit oppervlaktewaterlichamen dient u vanaf bepaalde hoeveelheden een watervergunning aan te vragen. Ook voor de scheepsvaart geldt dat voor bijzondere eenmalige transporten vergunning moet worden aangevraagd om met een grotere afmeting of diepgang van een schip te mogen varen.

De keur van het waterschap is een verordening met wettelijke voorschriften die gelden voor de rivieren, beken, sloten en waterkeringen die in beheer zijn bij het waterschap. De keur is een aanvulling op regels uit de Waterwet. Ze zijn ook van toepassing op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen (o.a. boeren en tuinders). De voorschriften in de Waterwet en de keur geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. Zie voor meer info: www.brabantsedelta.nl

Overheid

De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit zijn over het algemeen grote bevaarbare wateren, zoals bijvoorbeeld de Rijn, Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Provincie

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de hoeveelheid grondwater en voor het kwalitatieve beheer van het grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiële zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/grondwater-onttrekken.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/sport-en-recreatie/zwemwater.aspx

Waterschap

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werkt het Waterschap samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Hierbij houdt het Waterschap rekening met de belangen van de samenleving en toekomstige ontwikkelingen. Kerntaken van het waterschap:

  • Droge voeten: Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in Midden- en West-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken. Om onszelf te beschermen tegen hoogwater hebben we altijd dijken gebouwd, verhoogd en versterkt. Daar waar het kan, geeft het Waterschap nu ook ruimte terug aan het water, bijvoorbeeld door waterbergingen aan te leggen. Voorbeeldprojecten zijn waterberging Volkerak-Zoommeer, Overdiepse Polder en dijkverbetering Amer-Donge.
  • Schoon water: In West-Brabant spoelen ruim 800.000 mensen elke dag hun afvalwater van de wc, douche en gootsteen in het riool. Waterschap Brabantse Delta zuivert dat water in 17 rioolwaterzuiveringen, zodat het weer schoon terug de natuur in stroomt. Om ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater zo schoon mogelijk blijft, werkt het waterschap samen met gemeenten, rioolbeheerders, waterleidingbedrijven, bedrijfsleven, agrariërs én inwoners. Ook verbeteren en bewaken ze de kwaliteit van het oppervlaktewater in Midden- en West-Brabant. Het Waterschap bereidt zich voor op de toekomst door te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zo halen ze grondstoffen en energie uit uw afvalwater.
  • Voldoende water: Waterschap Brabantse Delta regelt het hele jaar door de hoogte van het water in sloten, rivieren en beken en daarmee ook de grondwaterstanden. Ze houden rekening met jaargetijden en extreme weersverwachtingen. Zo zorgen ze voor voldoende water: niet teveel en niet te weinig. In droge zandgebieden houden ze bijvoorbeeld het water vast. In natte gebieden laten ze het water wegstromen. Dat doen ze met stuwen en gemalen. Ook maaien ze de sloten voor een goede doorstroming en zetten waterbergingen in om wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de burger bij (grond)waterproblemen.
De gemeente beheert een deel van de wijkwatergangen, per gemeente verschillend. De werkzaamheden die de gemeente uitvoert, worden betaald uit een rioolheffing.  

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water dat wij drinken, dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden, wordt geleverd door drinkwaterbedrijf Brabant Water.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Brabant Water www.brabantwater.nl.