Dode dieren, kroos, lozingen en overige kwaliteitsproblemen

Soms kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak naar adem ziet happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Dit kan komen door verschillende factoren: 

  • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof. 
  • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water hoger wordt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn; 
  • Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof.

Als het zuurstofgehalte heel erg laag wordt, kunnen de vissen ook sterven. Mocht u meerdere vissen in het water naar zuurstof zien happen en/of dood in het water zien liggen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de gemeente. Dode dieren dienen namelijk om gezondheidsredenen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarnaast kunnen vissen die in ademnood zijn, worden geholpen door ze te verplaatsen of door extra zuurstof in het water te brengen.

Gemeente en waterschappen proberen zuurstofloze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water, worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.  

Waterverontreiniging

De gemeente, het waterschap en Rijkswaterstaat dragen zorg voor schoon water. Bij waterverontreiniging is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt. Dus heeft u waterverontreiniging, zoals olie of gevaarlijk afval gesignaleerd? Of ligt er zwerfvuil in het water? Of is er sprake van een herkenbare overstortgebeurtenis waarbij er rioolvuil (inlegkruisjes, WC-papier) in de watergang of aan de taluds ligt? Meld dit zo snel mogelijk.

Waterplanten, bagger en kroos

Het water en de oever staan vol met planten of het water ligt vol met kroos of bagger. Meld het ook als u de Grote Waternavel (zie afbeelding) ziet of andere woekerplanten. 

Blauwalg schadelijk voor mens en dier

Vooral stilstaande stadswateren kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Blauwalgen (zie afbeelding) zijn bacteriƫn. Wanneer de algen sterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Blauwalgen ontwikkelen zich vaak snel bij warm weer en ze komen vooral voor in zoet stilstaand water van waterpartijen. Drijvend aan het wateroppervlak vormen ze een laag die op olie lijkt. Als de laag dikker wordt en de algen minder ruimte hebben, sterven ze af. Blauwalgen vormen dan een stinkende brij. Bij het afsterven produceren blauwalgen giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Zo kun je er maag- en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen van krijgen. Als water rijk is aan voedingsstoffen, onvoldoende doorstroomt of zelfs stilstaat, kan dit tot overmatige algengroei leiden tijdens warme perioden. De voedingsstoffen komen voor een deel uit de bodem van de waterpartijen en door afgevallen bladeren die rotten op de bodem. Maar ook visaas, broodresten en hondenpoep zorgen voor extra voedingsstoffen in het water.

Vaak is warm weer de oorzaak van de verschijning van blauwalg in het oppervlaktewater. Pas als de temperatuur daalt, zullen de algen vanzelf verdwijnen. Dat kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele weken duren. Mensen die in contact komen met water dat blauwalg bevat, worden geadviseerd een normale hygiƫne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Iedereen wordt verzocht extra zorgvuldig te zijn en geen onnodig contact met het betreffende water te hebben.

Dode of zieke watervogels en vissen in of langs het water

Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20 graden) is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat. Bel direct om uw melding telefonisch door te geven via 14 0162.

Muskusrat of beverrat

Muskusrat of beverrat gezien? Muskusratten en beverratten leveren door hun graafgedrag veel gevaar op. Ze graven gangen en holen in de kaden en langs watergangen. Het dier is van kop tot staart zestig centimeter groot, en zwemt met zijn rug boven water. Heeft u een muskusrat gezien? Neem contact op met het waterschap.

Hoog waterpeil

Het waterpeil in de sloot of vijver is te hoog  of de sloot of vijver stroomt over. Na hevige buien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn. Meld het als het waterpeil langere tijd te hoog blijft.

Het openbaar water stinkt

Stinkt de sloot of gracht bij u in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als u het meldt  kan de beheerder langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Verstopte duiker

Een duiker is een buis onder de weg, die watergangen met elkaar verbindt. Meldt het als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Putten en kolken

Kolken zijn de roosters in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen. Putten zijn de grote ronde deksels in weg of trottoir. Als er iets niet in orde is of als u overlast ervaart, meld het dan.

Plassen water op straat, fietspad of parkeerplaats

Tijdens buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en blijft er enige tijd water staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. Doe een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. De gemeente komt dan om het probleem te verhelpen.

Schade aan put of kolk

Is er een putdeksel weg? Dan is er sprake van een gevaarlijke situatie. Meld het direct! Doe ook een melding als een putje of kolk kapot is.

Rioollucht op straat

Bij droog weer kan het 'stankslot' van de kolk droog staan. Gooi een emmer water in de kolk en meld het als na twee dagen de stank niet weg gaat. Dan controleert de gemeente of het stankscherm in de kolk intact is.

Pomp of schakelkast

Schakelkasten zorgen voor de bediening van de pompen van de riolering. Als de rode lamp brandt is er een storing. Doe ook een melding als er iets mis is met de schakelkast: het deurtje staat bijvoorbeeld open of de kast is beschadigd.

Wegverzakking

Indien u een plaatselijke wegverzakking boven een rioolleiding constateert dan kan dat duiden op een gat in het riool of een andere beschadiging van de rioolleiding. U wordt verzocht dit te melden.