Hoe onderhouden we water en oevers?

De gemeente onderhoudt de siervijvers, fonteinen en bruggen. Jaarlijks moeten slootbodems en taluds worden gemaaid en eens in de tien jaar worden ze uitgebaggerd.

Alle overige waterlopen en sloten die in het belang zijn van de waterhuishouding worden onderhouden door Waterschap Brabantse Delta. Meer informatie over maaien en baggeren is te vinden op http://www.brabantsedelta.nl.