Noodopvang

In Oosterhout vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vanaf 27 juni dertig tot zestig vluchtelingen op in het GR8-hotel aan de Beneluxweg. Dit is nodig vanwege de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat op nu overvol zit.  In de eerste drie of vier weken gaat het voornamelijk om gezinnen en echtparen. Daarna vangt het COA er jonge vluchtelingen op. Het gaat om minderjarige jongeren tussen 14 en 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding voor deze jongeren. Het COA heeft een huurovereenkomst voor een halfjaar met GR8, deze is onlangs verlengd tot April vanwege de aanhoudende druk in de asielketen.  Ook in andere gemeenten werken GR8 en het COA samen. 

Zie ook het volledige nieuwsbericht Noodopvang

 

Hier leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar noodopvang@oosterhout.nl.

Waarom heeft de gemeente Oosterhout ‘ja’ gezegd tegen de opvang van vluchtelingen?

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. We zijn een gastvrije stad. Als Oosterhout nemen we hiermee onze verantwoordelijkheid. Met deze tijdelijke oplossing wordt een crisisnoodsituatie zoals in 2015 voorkomen. Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang. Dat is niet menselijk en voor de gemeente Oosterhout dus niet acceptabel.

Wie komen er in de noodopvang?

In de noodopvang vangt het COA de eerste drie tot vier weken voornamelijk echtparen en gezinnen op. Deze drie tot vier weken gebruikt het COA om een team samen te stellen dat jonge vluchtelingen 24/7 kan ondersteunen. Na de drie tot vier weken komen er jonge vluchtelingen tussen de 14 en 18 jaar. Het gaat om jongeren die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Zij worden ‘alleenstaande minderjarige vluchtelingen’ genoemd, kortweg AMV. Er kunnen zowel jongens als meisjes komen. De nationaliteiten kunnen ook uiteenlopen.

Op dit moment komt het merendeel van de asielzoekers dat zich in Nederland meldt uit Syrië en in iets mindere mate uit Eritrea, Afghanistan en Turkije. Voordat zij naar Oosterhout komen, zijn zij eerst opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daar moet iedereen die in Nederland asiel aanvraagt zich melden na aankomst in Nederland.

Hoeveel vluchtelingen gaat het COA in Oosterhout opvangen?

Het gaat om maximaal 30-60 personen.

Voor hoe lang gaat Oosterhout vluchtelingen opvangen?

Het COA heeft een overeenkomst met GR8 voor een halfjaar, deze is onlangs verlengd tot April vanwege de aanhoudende druk in de asielketen. Het gaat nu dus om een locatie voor noodopvang: voor een beperkte tijd om de druk van bijvoorbeeld het aanmeldcentrum Ter Apel en andere AZC’s te verminderen.

Kunnen jullie de duur van de opvang garanderen?

We hebben met het COA en de eigenaar van het pand afgesproken dat de noodopvang voor een half jaar is. Onlangs is in overeenstemming met het COA en de eigenaar van het pand besloten om het met een aantal maanden te verlengen minstens tot April.

Waar is de opvang?

De opvang is in het pand van GR8 hotel aan de Beneluxweg 1 in Oosterhout.

Welk deel van het hotel wordt verhuurd?

Het COA huurt 30 van de 60 kamers.

Waarom daar?

Het COA vond dit pand passend en snel beschikbaar. Daarbij maakt het COA ook elders in het land al gebruik van hotels voor de noodopvang van (minderjarige) asielzoekers.  

Waarom zijn andere hotels niet benaderd voor noodopvang?

Het COA had al een overeenkomst met Van der Valk, waar het GR8 hotel onder valt. Zij gebruiken ook in andere gemeenten hun hotels voor noodopvang. Het staat andere hotels uiteraard vrij om contact op te nemen met het COA. Dit kan via www.coa.nl > contact > vastgoed aanbieden of 088-715 70 00.

Waarom is de omgeving niet eerst gevraagd of zij hier mee instemmen?

Omdat de humanitaire nood hoog is en er sprake is van een crisissituatie was er geen tijd om eerst met inwoners te overleggen. Inwoners en betrokkenen worden uiteraard zo snel en goed mogelijk geïnformeerd. De komende weken zullen we het gesprek aangaan met inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners.

Hoe kunnen inwoners meedenken?  

De komende drie weken gaan we in gesprek over hoe we de opvang voor de AMV’s zo goed mogelijk kunnen invullen. De komende weken zullen we het gesprek aangaan met inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners. We doen wat we kunnen om te zorgen dat de noopopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de vluchtelingen als de omgeving van de noodopvang.

Wat is het verschil tussen een noodopvang en een crisisopvang?

In een tijdelijke noodopvang kunnen vluchtelingen het begin van hun asielprocedure afwachten. Dit geeft lucht in de aanmeldcentra. Van ‘crisisnoodopvang’ is sprake als kortstondig zo’n grote piek optreedt in de vluchtelingeninstroom dat er uitgeweken moet worden naar provisorische opvanglocaties als sporthallen. Die situatie hadden we in Nederland in oktober 2015. Toen reden letterlijk bussen met vluchtelingen door het land, op zoek naar plekken om vluchtelingen soms slechts enkele uren op adem te kunnen laten komen.

Hoe zit het met de gezondheid van de vluchtelingen?

Vluchtelingen worden direct bij aankomst medisch gecontroleerd. De GGD is daarbij betrokken. Medische zorg op de opvanglocatie wordt geregeld door het COA.

Gaan kinderen in een tijdelijke opvang in Oosterhout naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang. Of en in hoeverre het lukt om de kinderen onderwijs aan te bieden gedurende de waarschijnlijk korte tijd die ze in Oosterhout zouden zijn laat zich nu moeilijk voorspellen. De gemeente en COA zetten er wel op in dat vanaf het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.

Wat gebeurt er in de opvang?

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren, specifiek voor deze groep minderjarigen. In samenwerking met partners in de stad bekijken we welke activiteiten we verder kunnen organiseren.

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jongeren. Overdag gaan de jongeren, zodra het schooljaar weer begint, naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn. Daarnaast probeert het COA met hulp van lokale organisaties, verenigingen en vrijwilligers ontspanningsactiviteiten te organiseren. Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de noopopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de jonge vluchtelingen als de omgeving van de noodopvang. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de vluchtelingen een zo goed mogelijk verblijf hebben. Met organisaties en partijen uit de stad organiseren we een programma voor een zinvolle tijds- en dagbesteding. In de opvang gelden voor de jongeren huisregels van COA.

Wat kan ik merken van de komst van de jongeren?

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De jongeren zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.

Waar kunnen we terecht met vragen, klachten en problemen?

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Contactgegevens COA: info@coa.nl of 088-7157000. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Voor vragen aan de gemeente neemt u contact via noodopvang@oosterhout.nl. Bij spoed belt u de politie op 112, bij geen spoed belt u de politie op 0900 8844.

Wat kan ik doen? Ik wil helpen!

Wilt u iets betekenen voor de vluchtelingen en wilt u uw hulp aanbieden? Surplus zoekt regelmatig vrijwilligers, vacatures vindt u op www.oosterhoutmeervoorelkaar.nl. Of neem contact op met het COA. Dat kan door een mail te sturen naar info@coa.nl of te bellen met 088-7157000. Meer informatie vindt u ook op https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties.

Is de noodopvang toegankelijk voor inwoners van Oosterhout?

Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers.

Wat gaat een dergelijke opvang kosten en wie betaalt dat?

Het COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang, dus ook voor de financiën.

Gaat opvang van vluchtelingen ten koste van woningen voor onze eigen inwoners?

Nee, het gaat hier om noodopvang voor vluchtelingen in een hotel. Hier heeft het Rijk juist voor gekozen om te zorgen dat er niet nog meer woningtekort ontstaat. Het aanbod van woningen voor inwoners komt hierdoor dus niet meer onder druk te staan.

Wat gebeurt er met de mensen in de opvang van Oosterhout na maximaal een halfjaar? Is er dan ergens anders een opvang voor langere tijd vrij? Of is het dan weer rustig in de AZC’s?

Waar de jongeren die tijdelijk in Oosterhout worden opgevangen na dit half jaar naar toe kunnen, valt op dit moment nog niet te zeggen. Het COA kampt momenteel met een tekort aan structurele opvangplekken voor asielzoekers. Dat komt door de hoge instroom van vluchtelingen en de lage doorstroom van statushouders naar een woning als gevolg van de krapte op de landelijke woningmarkt. Om te voorkomen dat er mensen op straat moeten slapen, zet het COA samen met gemeenten door het hele land tijdelijke en noodopvangvoorzieningen op. Tegelijkertijd zoekt het COA permanent naar structurelere opvanglocaties.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Iedereen die op de vlucht is voor oorlog, geweld, vervolging of bijvoorbeeld voedsel- of waterschaarste is een vluchteling. Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt is een asielzoeker. De IND beoordeelt alle asielaanvragen en oordeelt of iemand in Nederland mag blijven. Als dat het geval is, krijgt de asielzoeker een asielvergunning: een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met zo’n verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Waarom is noodopvang nodig?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. De instroom van asielzoekers neemt nog steeds toe (mensen uit Midden-Oosten, maar ook inhaalslag vluchtelingen en na-reizigers door corona) en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert door druk op de woningmarkt. Daarom deed het demissionair kabinet een oproep aan gemeenten om het AZC in het Groningse Ter Apel te ontlasten door de helpen met de opvang van asielzoekers.

Met deze tijdelijke oplossing wordt een crisisnoodsituatie zoals in 2015 voorkomen. Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang. Dat is niet menselijk en dus niet acceptabel.