Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 7 maart 2023

Genieten

Visie en advies Kunst in de Publieke Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om KunstLoc opdracht te geven voor het maken van een Visie en advies Kunst in de Publieke Ruimte. Met twee succesvolle edities van de biënnale Kunst in de Heilige Driehoek en de komst van het Museum of Young Art (MOYA) blijkt dat kunst belangrijk wordt gevonden in Oosterhout en ook zorgt voor een toestroom van bezoekers naar Oosterhout. De gemeente wil zich aansluiten bij deze positieve ontwikkeling en haar ambities hierop afstemmen. De gemeente wil zorgen voor een vruchtbaar klimaat voor kunst en kunstinitiatieven en zich meer laten zien als een kunstminnende stad.  

Economie en arbeid

Intentieverklaring samenwerking Brabantse havens

Burgemeester en wethouders hebben de ingestemd met de intentieverklaring Brabant Ports en informeren de gemeenteraad hierover met een raadsbrief. Sinds 2014 werken de havengemeenten en havenbedrijven in Oosterhout, Waalwijk en Tilburg waar mogelijk samen onder de vlag van Havens Midden Brabant. Vanuit deze samenwerking is de doelstelling neergelegd om de samenwerking uit te breiden en ‘Brabant Ports’ te realiseren. De intentieverklaring geeft vorm aan de samenwerking.

Algemeen

Bescherming drinkwaterwinning

Burgemeester en wethouders hebben het uitvoeringsprogramma drinkwatervoorziening Noord Brabant goedgekeurd. Hiermee verleent de gemeente medewerking aan het in stand houden en beschermen van de drinkwatervoorziening voor toekomstige generaties. Binnen het grondgebied van Oosterhout zijn 2 waterwinningen aanwezig: in Oosterhout en in Dorst.

Verder heeft het college:

  • vragen van fractie LOeS beantwoord over camerahandhaving in de binnenstad;
  • vragen van fractie D66 beantwoord over de status van de ontwikkeling aan de Ridderstraat-Keiweg;
  • het overzicht van toezeggingen en moties geactualiseerd;
  • besloten een brief te sturen aan Eneco als reactie op de in gebreke stelling over de besluitvorming voor wind A59. Daarin vraagt het college Eneco te wachten met het opstarten van de rechtsgang tot na de raadsvergadering van 21 maart;
  • kennis genomen van de kaderbrieven en begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen. Het college informeert de gemeenteraad over de toetsing van de kaderbrieven aan de richtlijnen met een raadsbrief;
  • besloten drie elektrische bestelbussen voor Stadsbeheer en Sport te kopen.