Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen voor de toekomst

Sporthal Arkendonk

Burgemeester en wethouders hebben het projectplan voor de vernieuwbouw van sporthal Arkendonk vastgesteld. Sporthal Arkendonk is gebouwd in 1980 en het pand nadert het einde van zijn bouwkundige en installatietechnische levensduur. Dat einde geldt tevens voor de esthetische uitstraling van het gebouw. Naast de sporthal staat het voormalige zwembad Arkendonk, dat op de nominatie voor sloop staat. Mede omdat de installaties van sporthal en zwembad met elkaar verweven zijn, is vernieuwbouw van de sporthal noodzakelijk. Voor het uitwerken van die plannen stelt het college de gemeenteraad voor een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen. Bij die planuitwerking worden ook de huidige gebruikers van de sporthal en omwonenden betrokken.

Woningbouwprogramma

Burgemeesters en wethouders hebben het meer jaren woningbouwprogramma 2023 vastgesteld. Dit bestaat uit projecten vanuit het programma 2022 aangevuld met twee nieuwe initiatieven: Bredaseweg 106-108 en Werkmansbeemd 8-10. In 2022 is de ambitie tot ontwikkeling van Oosterhout Oost uitgesproken en er zijn studies gedaan naar woningbouwlocaties in de kerkdorpen Oosteind, Den Hout en Dorst. Met de vaststelling van dit programma blijft de woningbouwproductie voor de komende jaren op gang. Er komen ruim 3200 nieuwe woningen, op zo’n dertig locaties. Twee derde daarvan zijn appartementen met 800 sociale huurwoningen. Dat is goed nieuws voor alle woningzoekenden en inwoners die willen doorstromen naar andere woningen. Het college heeft bouwen voor de toekomst als speerpunt. Om te zorgen voor voldoende mooie duurzame woningen in een prettige leefomgeving, die passen bij de behoeften van onze huidige en nieuwe inwoners. Het college informeert de raad hierover met een raadsbrief.

Ambitiedocument Arendshof I

Burgemeester en wethouders hebben het ambitiedocument Arendshof vastgesteld en vrijgegeven voor bespreking met omwonenden en de leden van de VVE Arendshof I tijdens een informatiebijeenkomst. Om te zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad wordt gewerkt aan een Ontwikkelvisie voor Arendshof I en omstreken. Een eerste stap is het bepalen van de ambities en kansen voor de ontwikkeling van dit deel van het centrum. Samen met de provincie, eigenaren en adviseurs zijn de ambities voor de ontwikkeling van Arendshof I opgenomen in een Ambitiedocument. Het is de bedoeling dat er een mix van functies, meer groen en meer kwaliteit in het gebied komt. Deze ambities worden de komende tijd verder uitgewerkt, onder andere in diverse scenario’s. Het college informeert de gemeenteraad over het ambitiedocument met een raadsbrief en tijdens een raadsinformatieavond.

Oosterhout werkt

Subsidieregeling Bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een subsidieregeling in te stellen voor de Oosterhoutse bedrijventerreinen. Dit om bedrijventerreinen en kantorenparken ook in de toekomst krachtig te houden. Een bloeiende lokale economie is van grote betekenis. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid voor een groot deel van de Oosterhoutse bevolking, vervullen een sociale functie richting personeel en vormen de aanjager van ontwikkelingen als verduurzaming en digitalisering. Dat begint met een goede en toekomstbestendige bedrijfsomgeving, die samenwerking tussen ondernemers bevordert. De subsidieregeling ondersteunt terreinen in het verbeteren van de samenwerking, vergroten van de veiligheid, duurzame mobiliteit en vergroening en verduurzaming. De subsidie is beschikbaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. In totaal gaat het om een bedrag van maximaal € 50.000.

Algemeen

Extra budget voor regionale taken zorg bij huiselijk geweld en crisiszorg

Gemeente Oosterhout verhoogt voor 2023 gemeentelijke bijdrage voor de regionale taken Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) zodat Veilig Thuis en Safegroup hun taken goed kunnen uitvoeren. Voor 2024 houden we in de perspectiefnota rekening met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de regionale taken GIA en Meldpunt Crisiszorg 2024. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

Verder heeft het college:

 • ingestemd met onderhoudswerkzaamheden aan het dak van Zandheuvel 51 om het geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen; 
 • vragen beantwoord van de fractie Gemeentebelangen over het goederenvervoer over het spoor door Dorst;
 • besloten de gemeenteraad een brief te sturen over de voortgang aanpak ventilatie in schoolgebouwen;
 • kennis genomen van de toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon 2023-2033’ van de GGD West-Brabant en de raad voor te stellen om hierover geen zienswijze in te dienen;
 • besloten om de proef voor een centrale was-service (in plaats van huishoudelijke hulp) voor niet door te zetten omdat er geen geschikte partij gevonden kon worden om deze service uit te voeren;
 • besloten opnieuw gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst over de uitkeringen SZW en BZK in 2021;
 • besloten om in de communicatie van officiële bekendmakingen en ander gemeentelijke nieuwsberichten meer de nadruk te leggen op digitale middelen en minder op publicatie via Weekblad Oosterhout;
 • het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Omgevingsrecht 2023 inclusief Terugblik naar 2022 vastgesteld (de gemeenteraad krijgt hierover een brief);
 • besloten de raad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp gemeente Oosterhout 2023 vast te stellen;
 • besloten de raad voor te stellen de Wijzigingsverordening Sociale Adviesraad Oosterhout 2023 vast te stellen en het budget van de Adviesraad Sociaal Domein te verhogen;
 • besloten het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Oosterhout 2023, Wonen en Kamerverhuur in procedure te brengen;
 • de raad voor te stellen de verordening tot wijziging van parkeerbelastingen Oosterhout 2023 vast te stellen;
 • besloten om de raad voor te stellen het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte vast te stellen voor de periode 2023-2026, waarin het beheer van de openbare ruimte zich richt op de technische en praktische kwaliteit van de leefomgeving, maar ook op de effecten die dat allemaal heeft op gezondheid, klimaatverandering, verkoeling, vergroening, veiligheid en duurzaamheid;
 • besloten de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oosterhout 2023’, waarin de actuele wetswijzigingen en de ambities uit het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs zijn verwerkt, ter vaststelling aan te bieden bij de gemeenteraad.