Besluitenlijst college

Duurzaamheid

 

Oprichten circulair ambachtsnetwerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Oosterhout SDG Lokaal (OSDGL) opdracht te verstrekken om het idee van het circulair ambachtsnetwerk (CAN) verder uit te werken en partners te werven voor het netwerk.

De gemeente Oosterhout heeft de ambitie om een circulair ambachtsnetwerk (CAN) op te zetten. Dit netwerk heeft als doel om partijen bij elkaar te brengen, die met elkaar kunnen gaan samenwerken om bij te dragen aan de realisatie van een circulaire en menswaardige economie in Oosterhout en in de regio. Deze samenwerking moet leiden tot het verminderen en voorkomen van afval, een circulaire economie en het verbeteren van de arbeidsparticipatie van praktisch geschoolde mensen. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Algemeen

Verder heeft het college:

  • de planning van raadsnota’s geactualiseerd;
  • besloten de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de aankoop van een woning aan de Leijsenhoek en het benodigde bedrag beschikbaar te stellen vanuit de reserve infrastructurele werken.