Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 15 november 2022

Bouwen aan de toekomst

Bestemmingsplan Oosterhout Zuid: Parck Warande

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen de bestemming voor de locatie Warandelaan 6 in Oosterhout aan te passen voor de bouw van woningen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om vijf appartementengebouwen te realiseren. Dit zijn deels zorgappartementen, deels sociale huurappartementen en deels appartementen in de vrije sector. Daarmee voorziet deze ontwikkeling in de grote vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen.

Algemeen

Beleidsregels parkeerplaatsen op kenteken voor gehandicapten

Burgemeester en wethouders hebben besloten de raad voor te stellen de beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen te veranderen. Voor het aanleggen of aanpassen van zo’n parkeerplaats op kenteken brengt de gemeente nu geen kosten in rekening. Doordat het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen duidelijk toeneemt ontstaan er op verschillende plekken in de stad discussies over ruimtegebrek. Daarom wil het college de kosten van het aanpassen en aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (gedeeltelijk) doorbelasten aan de aanvrager. Het aanvragen van zo’n gereserveerde plek wordt daarmee minder aantrekkelijk. Het voorstel is dat aanvragers vanaf 1 januari 2023 een eigen bijdrage betalen voor het wijzigen van een kenteken (€ 40,-), het verplaatsen van zo’n gehandicaptenparkeerplaats (€ 125,-) en voor de aanleg van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats (€ 230,-). Het college vraagt de gemeenteraad hierover in december nog een besluit te nemen.

Plan voor huisvesting onderwijs

Burgemeester en wethouders hebben het huisvestingsplan voor het onderwijs goedgekeurd. Samen met de schoolbesturen is gewerkt aan dit nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het IHP beschrijft de visie en de ambitie die de gemeente en de schoolbesturen hebben op het gebied van onderwijshuisvesting. Daarnaast bevat het IHP een doorkijk in de geplande investeringen van bijna 47 miljoen euro in onderwijsgebouwen voor de komende 20 jaar. De gemeente Oosterhout vindt duurzame, flexibele en gezonde schoolgebouwen belangrijk. Hierdoor hebben onderwijspersoneel en leerlingen een goede plek om te werken en te leren. De gemeente investeert daarom in goede schoolgebouwen en is bereid om extra te investeren in een fris binnenklimaat en volledig energieneutrale gebouwen. Het college biedt het IHP ter besluitvorming aan bij de gemeenteraad.

Beheerkader openbare ruimte

Burgemeester en wethouders hebben het Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte vastgesteld. Bestuurlijke ambities en maatschappelijke thema’s als bruisende binnenstad, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit, sociale wijkgerichte leefomgeving en woningbouwstrategie zijn hierin vertaald naar concrete beheeropgaven. Het college stelt aan de gemeenteraad voor dit beheerkader vast te stellen, met daarbij meer ruimte voor een groene en veilige leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en spelen, ruimte biedt voor ontspanning, ontmoeting en verbinding. Daarnaast levert de openbare ruimte ook een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie en is het vanuit economisch perspectief belangrijk om te zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Verder heeft het college

  • de geactualiseerde aanpak voor de Regio WBO om vastgesteld om uitvoering te geven aan het programma Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd. Het college informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief;
  • twee (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand aangewezen;
  • gelden beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuwe elektrische huisvuilwagen voor de dienst stadsbeheer;
  • besloten geld ter beschikking te stellen voor de jaarlijkse uitvoering van de ICT van de gemeente;
  • besloten een zienswijze in te dienen tegen de vaststelling van plannen van het Waterschap voor verzwaring van de primaire waterkering. Het college vraagt het Waterschap rekening te houden met de gevolgen van deze vaststelling voor maatschappelijke projecten en economische belangen van bedrijven;
  • vragen beantwoord van de fractie Gemeentebelangen over deelscooters.