Besluitenlijst raad Gemeenteraad

Agendapunt 6 (ZN279401)
Aanleg en dekking van ledverlichting bij de gemeentelijke sportparken v.v. Neerlandia ‘31 en ATV Scorpio

Voorstel:

  1. In te stemmen met de aanleg van ledverlichting op de gemeentelijke sportparken v.v. Neerlandia ’31 en ATV Scorpio;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 105.000 inclusief BTW en te dekken uit de restantkredieten van de uitvoeringsplanning Sport 2020 en 2021.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 7 (ZN277537)
Actualisatie APV Oosterhout 2021

Voorstel:

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oosterhout 2021 vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord.

 

Agendapunt 8 (ZN247998)
Visie sociaal domein

Voorstel:

De visie op het sociaal domein vast te stellen, waarin het volgende wordt

geformuleerd en omschreven:

1. De opdracht tot het werken aan preventie en het bieden van ondersteuning en hulp aan inwoners in een kwetsbare situatie, waarbij het niet alleen gaat om het ondersteunen en versterken van het individu, maar ook om het ondersteunen en versterken van de gemeenschap.

2. De maatschappelijke resultaten:

a. Een samenleving (stad, kerkdorp, wijk of buurt) waarin inwoners naar vermogen meedoen;

b. Een samenleving waarin inwoners naar vermogen op eigen kracht functioneren;

c. Een samenleving waarin inwoners in hun functioneren steun kunnen krijgen van de directe omgeving door de aanwezigheid van een sterke sociale basis, brede maatschappelijke voorzieningen en vrij toegankelijke voorzieningen.

3. De sterke positionering van maatschappelijke partners in de toeleiding en het gemeentelijk sociaal team in de toegang.

4. De doorontwikkeling van een integrale en proactieve aanpak.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 9
Motie vreemd aan de orde Woningen voor inwoners met een beperkte beurs (fractie VHO)

 

Besluit over motie 9M1

De motie van VHO - GBV “Woningen voor inwoners met een beperkte beurs” is verworpen met 4 stemmen voor (GBV-VHO) en 26 stemmen tegen (GB-VVD-GroenLinks-CDA-D66-Groen Brabant-LZP)

 

Agendapunt 10
Motie vreemd aan de orde Kerncentrale (fractie GroenLinks)

 

Besluit over gewijzigde motie 10M1

De motie van GroenLinks is verworpen met 6 stemmen (GroenLinks – mevr. Broekhoven) en 24 stemmen tegen (GB-VVD-2 stemmen GBV-CDA-D66-Groen Brabant- LZP-VHO).

 

Verdere punten

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2021 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van Mexico.

 

Deelnemers vergadering

De heer Van Opzeeland (fractie PvdA) is afwezig. De overige raadsleden hebben de gehele vergadering bijgewoond.