Besluitenlijst college

Kansengelijkheid

 

Lokaal jaarplan Laaggeletterdheid 2023 en jaarplan Duidelijke Taal 2023 vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben besloten het lokale jaarplan Laaggeletterdheid 2023 en het jaarplan Duidelijke Taal 2023 vast te stellen. Samen met veertien regiogemeenten heeft de gemeente Oosterhout een plan gemaakt om laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen. Ieder jaar stellen de gemeenten op basis van het regionale plan een lokaal plan op. In Oosterhout gaan we in 2023 aan de slag met gezinsaanpak, versterken van het netwerk en Duidelijke Taal.

 

Aandacht voor ontmoeting jeugd

In de horecavisie is aangegeven dat het belangrijk is om jongeren en jonge gezinnen meer aandacht te geven bij de ontwikkelingen rondom horeca. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er actief naar een geschikte uitgaans-/ontmoetingslocatie voor jongeren moet worden gezocht. Het college stelt de gemeenteraad door een raadsbrief op de hoogte van de ondernomen acties. Jongeren willen uitgaan in het centrum, niet in een aparte ruimte in activiteitencentra. Voor jongeren onder 18 jaar zijn er daarom met carnaval aparte frisfeesten in het centrum georganiseerd. De horeca in de binnenstad wil nog een pilotfeest gaan organiseren voor de jeugd. De gemeente faciliteert dit graag.

 

Algemeen

 

Verder heeft het college:

  • de PGB tarieven voor Hulp bij de Huishouding per 1 mei 2023 formeel vastgesteld;
  • besloten het voorontwerpbestemmingsplan Dorst 2023 voor 4 weken ter inzage te leggen voor inspraak. Ter voorbereiding op de Omgevingswet en voor verbeterde dienstverlening worden alle bestemmingsplannen in de gemeente Oosterhout geactualiseerd;
  • besloten om dit jaar voor maximaal € 25 miljoen aan langlopende leningen af te sluiten om toekomstige investeringen te kunnen doen;
  • krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie Ridderstraat-Bouwlingstraat;
  • besloten akkoord te gaan met de gevraagde aanpassing over logistiek van de gemeente Etten- Leur aan de interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.