Besluitenlijst college

Bouwen voor de toekomst

 

Propositie Oosterhout-Oost

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de propositie ‘Oosterhout-Oost, een landschap om in te leven’ ter behandeling aan de gemeenteraad aan te bieden. In Oosterhout en de regio Breda – Tilburg is grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren, kleine huishoudens en gezinnen. De mogelijkheden om hierin te voorzien binnen de bestaande stad zijn beperkt en niet genoeg voor de vraag. De gemeente wil jongeren en gezinnen binden aan Oosterhout om daarmee de stad en de voorzieningen levensvatbaar te houden.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van woningbouw in het buitengebied aan de oostzijde van de A27. In dit gebied liggen kansen om wezenlijk en kwalitatief bij te dragen aan de regionale en ook zeker aan de Oosterhoutse woningvraag. Ook liggen in dit gebied kansen om bij te dragen aan de versterking van het landschap. Het onderzoek heeft geresulteerd in de concept propositie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’. Deze concept propositie laat zien hoe woningbouw en landschapsontwikkeling hand in hand kunnen gaan en een flinke kwaliteitsimpuls kan geven aan het gebied aan de oostzijde van de A27. Dit op een manier waarbij het karakter van het lint Oosteind behouden blijft en het aanbod van voorzieningen en het watersysteem kunnen worden versterkt.

Op 1 juni 2022 is de concept propositie ‘Oosterhout Oost, een landschap om in te leven’ aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dat vormde de start voor een uitgebreid informatie- en participatietraject in de vorm van een omgevingsdialoog. Na de omgevingsdialoog is de propositie bijgesteld tot een propositie 2.0. De opiniërende raadsvergadering over de propositie is gepland op 30 mei. Ook is er op 16 mei een informatiebijeenkomst voor de raad gepland voor verdere inhoudelijke voorbereiding.
 

Woningbouw Den Hout

In Den Hout is het initiatief genomen voor een woningbouwproject in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De raad heeft op 24 mei 2022 ingestemd met de woningbouwvisie Den Hout. Deze visie is opgesteld door Dorpsbelang Den Hout en kon rekenen op brede steun vanuit de bevolking. In de visie is aangegeven dat er behoefte is aan woningbouw voor de inwoners van Den Hout.

De gemeente heeft besloten dat het project om 28 woningen te bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in Den Hout haalbaar is. De gemeente Oosterhout investeert met dit plan in een leefbare toekomst van Den Hout, met voldoende woningen voor de bewoners, die passen bij hun behoeften.

De gemeente gaat voorbereidingen treffen voor het verplaatsen van voetbal vereniging Irene en voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de woningbouw. Het bestemmingsplan hiervoor wordt zo snel mogelijk ter inzage gelegd.
 

Kansengelijkheid

Verordening huisvesting onderwijs

De gemeente Oosterhout heeft in overleg met de schoolbesturen een nieuwe verordening voorzieningen onderwijshuisvesting vastgesteld. In deze verordening zijn de meeste actuele wetswijzigingen en de ambities uit het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs verwerkt. De verordening beschrijft de regelgeving voor de huisvesting van de scholen in Oosterhout. Het college biedt de verordening ter vaststelling aan bij de gemeenteraad.

Algemeen

Verder heeft het college:

  • besloten om op hoofdlijnen akkoord te gaan met de concept-ontwikkelstrategie voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg;
  • besloten het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en het besluit van november betreffende de aanvraag onderwijshuisvesting van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) na heroverweging en met nadere motivering in stand te laten;
  • besloten de raad voor te stellen het financieel perspectief 2023-2027 goed te keuren.