Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout

Bouwen aan onze toekomst

Woningsplitsing

Met de huidige woningnood en de kleiner wordende huishoudens neemt de vraag naar kleinere woningen – bijvoorbeeld voor starters en mantelzorgers - toe. Een deel van deze behoefte kan binnen de bestaande woningvoorraad worden opgevangen, middels de splitsing van bestaande woningen in één of meerdere zelfstandige woningen. Het college heeft besloten om een beleidsregeling vast te stellen voor woningsplitsing. Hierdoor wordt het eenvoudiger om kleinere woningen te realiseren, maar er worden ook kaders gesteld om een goed leef- en woonklimaat voor iedereen mogelijk te maken. Het college wil dus meer kleine woningen, maar wil over-bewoning en (parkeer)overlast voorkomen.

 

Oosterhout werkt

Convenant mbo-opleiding Transport & Logistiek

Burgemeester en wethouders hebben een convenant ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen voor de mbo-opleiding Transport & Logistiek in Oosterhout. Om de opleiding te ontwikkelen, werken ondernemers, onderwijs, Sectorinstituut Transport & Logistiek en gemeente Oosterhout de komende twee jaar in een proeftuin samen. De opleiding is gestart op 7 september.

 

Overig

Wachttijden sociaal team

Door de inzet van extra personeel zijn de wachttijden bij het Sociaal Team Oosterhout de afgelopen tijd flink teruggebracht. Het doel is om met inwoners die zich melden met een ondersteuningsvraag binnen twee á drie weken af te spreken. Momenteel is er nog sprake van iets langere wachttijden bij Wmo en Jeugdhulp, maar deze kunnen dankzij het extra personeel verder teruggebracht worden. Het team blijft tot het einde van dit jaar met dat extra personeel werken in de verwachting dat de wachttijden daarna beperkt blijven. Het college stuurt hierover een brief aan de gemeenteraad.

 

Verder heeft het college besloten:

  • om de gemeenteraad voor te stellen de wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2022 vast te stellen. Na die vaststelling kan de gewijzigde APV in werking treden.
  • om het ontwerpbestemmingsplan geluidzones bedrijventerreinen 2022 in procedure te brengen. In het plan worden de afzonderlijke geluidzones van de bedrijventerreinen Weststad, Statendam en Vijf Eiken in één parapluvoorziening ondergebracht.
  • ondernemers meer tijd te geven om een vergunningsaanvraag in te dienen voor een standplaats (voor bijvoorbeeld een foodtruck) bij de succesvolle speeltuin in het Slotpark. De aanvraagtermijn is verlengd tot 1 januari 2025.