Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 5 oktober 2021

Bouwen aan onze toekomst

Opiniërende behandeling concept uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit

Het college wil uitvoering geven aan de opgaven die zijn vastgelegd in de mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit. De ambities zijn benoemd in de concept uitvoeringsplanning 2022 -2026. De ambities die nu in deze uitvoeringsplanning prioriteit hebben gekregen vragen extra financiële investeringen, die nog niet in een begroting zijn opgenomen. Het college nodigt daarom de gemeenteraad uit om in een opiniërende vergadering kennis te nemen van de criteria van beoordeling en kaders te stellen.

Verder heeft het college:

  • Besloten medewerking te verlenen aan het verzoek voor het splitsen van een bouwkavel aan de Veerseweg 54e, van 1 naar 2 bouwkavels. Om dit mogelijk te maken zal de gemeente op korte termijn de procedure starten voor een herziening van het bestemmingsplan.
  • Besloten dat de gemeente Oosterhout zich aansluit bij het Bijenlandschap West-Brabant. Want het college hecht veel waarde aan behoud van bijen en herstel van de biodiversiteit.