Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 19 oktober 2021

Bouwen aan onze toekomst

Pilot crisiswoningen maatschappelijke opvang en begeleiding in Oosterhout

Momenteel heeft Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en omgeving (SMO Breda) achttien woningen voor crisisopvang en begeleiding van dak- en thuisloze alleenstaanden en gezinnen.  Daarvan bevinden zich zestien woningen in de gemeente Breda en twee woningen in de gemeente Altena. Mensen uit Oosterhout die crisisopvang nodig hebben kunnen niet in Oosterhout worden opgevangen en begeleid.
Het college heeft besloten een pilot te starten met twee crisiswoningen in Oosterhout, in plaats van Breda. Mensen kunnen dan worden opgevangen en herstellen in hun eigen omgeving en met (het nog intacte deel van) hun sociale netwerk. Thuisvester stelt hiervoor twee woningen beschikbaar. Voorwaarden die SMO Breda stelt aan huisvesting in een crisiswoning: het gaat om mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun problemen zelfstandig op te lossen; ze zijn in staat zelfstandig te wonen en hebben geen acute psychische problematiek of zware verslaving. Gezien hun proactieve houding en aard van de problematiek stromen deze mensen onder begeleiding van SMO Breda binnen 6 tot 13 weken door naar een andere woning.

Algemeen

Lobbybrief Hulp bij het Huishouden

Op initiatief van de raad verstuurt het college mede namens de colleges van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg een brief sturen naar de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs om in deze fase van de kabinetsformatie extra aandacht te genereren voor de noodzaak tot aanpassingen van het abonnementstarief Wmo. Mede door de invoering van dit abonnementstarief Wmo van € 19,- per maand is het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening Hulp bij het huishouden sterk gestegen, met name onder inwoners met een midden tot hoger inkomen. De uitgaven voor Hulp bij het huishouden vormen een van de grotere kostenposten binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen. Het is sterk de vraag of de gemeente met deze voorziening de meest kwetsbare inwoners bereikt, te weten de inwoners die de nodige ondersteuning zelf niet (financieel) kunnen organiseren.

Raadsvoorstel Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2022

Het college stelt de raad voor de Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2022 vast te stellen. Hierin is een aantal wetswijzigingen verwerkt. De invoering van de Wet inburgering 2021 betekent ook een wijziging van de Participatiewet. De wetgever wil voorkomen dat inburgeraars bij hun start in financiële problemen komen. Daarom leggen gemeenten de verplichting op om gemachtigd te worden. De gemeente kan dan voor de inburgeraar  bepaalde kosten inhouden op de uitkering en rechtstreeks betalen. Als de inburgeraar hieraan niet wil meewerken, staat in de afstemmingsverordening welke gevolgen dit heeft. Vanwege de demissionaire status van het kabinet heeft een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet vertraging opgelopen. Dit wetsvoorstel is bedoeld om personen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Een van de onderdelen hiervan was de aanpassing van de individuele studietoeslag. Deze studietoeslag stimuleert personen met een arbeidsbeperking om een opleiding af te ronden. Vanwege het belang van deze maatregel voor de arbeidsmarktkansen van deze doelgroep loopt de gemeente Oosterhout vooruit op deze wetswijziging. Hiervoor wordt de verordening individuele studietoeslag aangepast.

Raadsvoorstel 2e Concernrapportage 2021 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021

Het college stelt de raad voor de 2e Concernrapportage 2021 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021 vast te stellen. De concernrapportage geeft een beeld van hoe de financiën van de gemeente er in dit jaar tot nu toe voor staan. De verwachting is dat de gemeente aan het eind van 2021 4,5 miljoen euro meer overhoudt dan begroot. Het Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) geeft inzicht in de geopende grondexploitaties. Er wordt beschreven wat de financiële risico’s zijn. Gemeente Oosterhout heeft hierin een gezonde positie.

Verder heeft het college:

  • Vragen van Voor Heel Oosterhout over parkeren en bouwactiviteiten in Slotjes-Midden schriftelijk beantwoord;
  • Kennisgenomen van de tweede begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen;
  • De provincie Noord Brabant gemachtigd om een aanbestedingsprocedure te houden en een aantal raamcontractanten te selecteren voor het uitvoeren van verkeerstellingen op wegen in de provincie;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) op de kruising Ridderstraat-Slotlaan, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk wordt weggebruikers te detecteren en de groentijd daarop aan te passen;
  • Besloten diverse mensen te benoemen voor rollen in de Adviescommissie Awb en de Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid;
  • De actuele planning van raadsnota’s vastgesteld.