Besluitenlijst college

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 22 november 2021

Bouwen aan onze toekomst

Woningbouw in Oosteind

Het afgelopen jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de Vereniging Belangen Oosteind (VBO), onderzocht welke mogelijkheden voor woningbouw er in het dorp zijn. Op basis van deze Studie Woningbouwlocaties Oosteind 2021 kan worden geconcludeerd dat er in Oosteind een breed draagvlak bestaat voor woningbouw in het zuiden/zuidoosten van de dorpskern. Burgemeester en wethouders hebben veel waardering voor de inzet van de VBO in deze studie. Het college verleent medewerking aan deze ontwikkelingen en gaat de gemeenteraad dan ook voorstellen om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de voetbalvelden van OVV ’67. Uit de studie komt in het algemeen naar voren dat woningbouw de functie van de dorpskern in Oosteind goed kan versterken. Er worden in het onderzoek mogelijkheden aangegeven om (agrarische) bedrijfslocaties te transformeren (erfwoningen), waardevolle cultuurhistorische objecten te herbestemmen en individuele ontwikkelingen mogelijk te maken. De komende twintig jaar zouden er, rekening houdend met het dorpse karakter, maximaal enkele honderden woningen in de verschillende buurtschappen van Oosteind gebouwd kunnen worden.

Appartementen Keiweg

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de bestemming voor Keiweg 57 aan te passen, zodat daar een appartementengebouw kan worden gebouwd. De locatie is nu een braakliggend terrein waar voorheen een garagebedrijf was gevestigd. Om een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave en deze entree van de stad op te waarderen, wil het college medewerking verlenen aan de bouw van een appartementengebouw van deels twee en deels drie bouwlagen. De bouwhoogten variëren van zeven tot maximaal tien meter. Het appartementengebouw zal in totaal 22 appartementen toevoegen aan de woningvoorraad. Op het plan is één zienswijze ingediend. Met deze herontwikkeling, zal ook de omliggende openbare ruimte worden heringericht, waaronder die rondom appartementengebouw De Burcht. De herinrichting is bedoeld om te komen tot voldoende parkeergelegenheid voor beide appartementsgebouwen, minder verstening, meer groen en meer sociale veiligheid. Het college heeft daarnaast het besluit ‘hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder’ vastgesteld.

Duurzaamheid

Afvalbeleid

Er zitten nog veel verkeerde grondstoffen in het aangeboden afval met name in het plastic-, blik- en drankenkartonafval (PBD). Door deze zogeheten ‘stoorstoffen’ is de kwaliteit van de te recycleren materialen te laag en ontstaat er relatief veel zwerfafval. Door beter afval te scheiden kunnen meer (grond)stoffen opnieuw gebruikt worden en hoeft er minder restafval verbrand te worden. Het college wil daarom twee afvalcoaches en een projectleider Schoon aanstellen, die de communicatie over goed afval scheiden op zich kunnen nemen. Ook de handhaving op dit punt wordt verbeterd. Daarnaast heeft het college krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van twee elektrische straatreinigingsvoertuigen. Het voorstel voor deze aanpassingen wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overig

Gemeentelijke belastingen

Het college stelt de raad voor om de belastingverordeningen voor het jaar 2022 vast te stellen. In deze belastingverordeningen staat omschreven wanneer een belasting moet worden betaald en wat het tarief hiervoor is. Het gaat dan over belastingen als de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, precariobelasting, markt- en reclamegelden en toeristenbelasting. Ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten vormen samen de ‘woonlasten’, die inwoners van Oosterhout aan de gemeente dienen te betalen. In vergelijking met landelijke cijfers blijkt dat deze woonlasten in Oosterhout bijna tien procent lager liggen dan gemiddeld in Nederland. Dat past in het beleid om jonge mensen kansen te bieden om in Oosterhout te komen wonen.

Jongerenwerk

In de corona-impact-analyse is vastgesteld dat met name de jeugd zwaar getroffen is door de coronacrisis. Om een extra impuls te geven aan de aanpak van de jeugdproblematiek stellen burgemeester en wethouders een impulssubsidie van bijna € 120.000 ter beschikking aan Surplus Welzijn. Daarmee kan een extra jongerenwerker ingezet worden en kunnen bovendien twee elektrische bakfietsen voor het jongerenwerk worden aangeschaft.

Verder heeft het college

 • besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan Dommelbergen 2021 vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Wel voorziet het de wijk Dommelbergen van een actueel en eigentijds bestemmingsplan dat op internet beter te raadplegen is
 • vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over de aanbesteding Wet Inburgering
 • vragen beantwoord van de fractie van GBV over natuur en bomen
 • besloten om de Oosterhoutse handbalclub (OHC '01) een subsidie toe te kennen van € 6.460 uit het coronafonds, vanwege de financiële schade die de club heeft opgelopen tijdens de coronapandemie
 • een aanwijzingsbesluit genomen voor het betaald parkeren, onder meer op de heringerichte Heuvel
 • de raad middels een informatieposter op de hoogte gesteld van het bestaan van participatieplatform DoeMee Oosterhout (Wijkgericht Werken)
 • een krediet voor de herinrichting van de Wiardi Beckmanhof beschikbaar gesteld, zodat daar de bomen vervangen kunnen worden en de overlast van wortelopdruk verdwijnt.
 • de ontwerpen van de speelplekken aan de Grasbeemd, Houtwolplantsoen en Middenakkerplein vastgesteld en de benodigde middelen beschikbaar gesteld
 • middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van reconstructies en vervanging van groen aan de Jupiter, Lodewijk Napoleonlaan, Spijtenburgstraat, Keizersdam en Van Wijngaardestraat
 • het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 van de gemeente Oosterhout vastgesteld
 • de planning van raadsnota’s geactualiseerd
 • het advies van de adviescommissie Awb over het bezwaar tegen de kap van bomen op het eiland Zwaaikom grotendeels overgenomen, waarmee de bezwaren ongegrond worden verklaard.