Nieuwsberichten

Nog volop opgaves in laatste jaar van dit gemeentebestuur

De begroting van de gemeente Oosterhout voor het jaar 2022 sluit met een ‘overschot’ van € 300.000,-. Dat is goed nieuws in financieel onzekere tijden. Nog beter is het nieuws dat Oosterhout er in slaagt om volgend jaar de vrije reserve te vullen met vier miljoen euro. Verder ziet het er ook op de langere termijn naar uit dat de begroting van Oosterhout in balans kan blijven.

Burgemeester en wethouders van Oosterhout voorzien voor 2022 inkomsten ter grootte van € 164,1 miljoen en uitgaven van € 163,8 miljoen. Dat betekent een ‘overschot ’van drie ton. Binnen die begroting kiest het college er voor om de gemeenteraad voor te stellen vier miljoen in de reserves op te nemen.

Wethouder Marcel Willemsen (Financiën): “In maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna treedt een nieuw gemeentebestuur aan. Die nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college beschikken hiermee over genoeg ruimte in de financiële reserves om hun eigen ambities te formuleren en uit te voeren.”

Aanpassingen in de begroting 2022

Naast de storting in de vrije reserve zijn de meest in het oog springende aanpassingen in de begroting:

 • De post Wmo is met € 1,35 miljoen structureel verhoogd (met name voor hulp bij het huishouden).
 • De budgetten voor jeugdzorg zijn met € 875.000 opgehoogd.
 • De kosten voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening zijn toegevoegd (bijna € 260.000).
 • In de begroting 2022 is een stelpost van € 500.000 gereserveerd voor coronakosten. Deze wordt gedekt uit de in 2019 gevormde ‘coronareserve’.
 • De onderhoudsbudgetten voor openbaar groen zijn opgehoogd met € 163.000 (areaaluitbreidingen en gestegen prijzen).
 • De opbrengsten toeristenbelasting zijn met € 100.000 verlaagd. In 2019 was de opbrengst verhoogd naar € 500.000, maar die opbrengst wordt niet structureel gehaald.
 • De inkomsten vanuit de algemene uitkering stijgen, mede door de extra gelden voor jeugd, met € 7,4 miljoen in 2022, aflopend naar € 3,7 miljoen in 2025.
 • De OZB wordt niet verhoogd.
 • In 2022 wordt de personele formatie versterkt met 46 fte. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door het in 2021 in dienst nemen van het personeel van het sociaal wijkteam, medewerkers van MOOVE, handhavers, medewerkers participatie en enige uitbreiding. Deze uitbreidingen zijn in financieel opzicht gedekt door het verlagen van de exploitatiebudgetten waar deze kosten tot 2021 op drukten.

Den Haag

Of de begrotingen van de komende jaren in balans blijven moet wel als een uitdaging gezien worden. Het gemeentebestuur (college en raad) heeft veel invloed op de uitgaven van de gemeente, maar de zeggenschap over de inkomsten is aanmerkelijk lager. Een groot deel van de inkomsten moet immers uit ‘Den Haag’ komen en daar heerst nog veel onzekerheid over de verdeling van gelden via het gemeentefonds. Plannen van een nieuw kabinet kunnen ook invloed hebben op de financiën van de gemeenten. Een gevulde reserve is daarom altijd een verstandig idee.

Huidige ambities

Een college hoeft niet over z’n graf heen te regeren om toch nog volop te doen te hebben. De toekomstvisie Oosterhout 2030 levert nog steeds volop inspiratie en ambitie op en dingen om te doen. Niet door het gemeentebestuur alleen, maar in samenwerking met de Oosterhoutse gemeenschap zelf. De gemeente heeft haar ambities vertaald in negen belangrijke ‘opgaven’. De inwoners en ondernemers van Oosterhout worden daarbij voortdurend uitgenodigd om hun kennis, kunde en betrokkenheid in te zetten om deze opgaven tot een goed einde te brengen.

Tevredenheid

Dat deze vorm van vroege en bijdetijdse participatie werkt, blijkt volgens het college uit de cijfers van inwonerstevredenheid, die jaarlijks gemeten worden. Die cijfers van het afgelopen jaar volgen een opmerkelijke stijgende lijn, die volgens het college te danken is aan een verbeterde dienstverlening en aan de investeringen die gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties de afgelopen jaren hebben gedaan in samenwerkingsverbanden op vele terreinen. Het college is trots op dit rapportcijfer.

Opgaven

In 2022 zullen de volgende accenten in de opgaven worden gezet:

 • Bruisende binnenstad
  De opgave Bruisende Binnenstad kent een brede insteek. Aan de ene kant moet zo’n 19.000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlakte naar andere functies worden omgezet (onder andere wonen, groen, leisure). Aan de andere kant wordt ingezet op het creëren van een levendige, maar vooral ook toekomstbestendige binnenstad: van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’.

 • Stadhuis
  In 2022 zal het ontwerp van de nieuwe huisvesting van het stadhuis in Arendshof 2 worden uitgewerkt. Basis voor het ontwerp is het Programma van Eisen. Tijdens de ontwerpfase zal nadere afstemming plaatsvinden over de externe en interne dienstverlening. Het stadhuis moet de organisatie faciliteren in de doorontwikkeling van de organisatie ten einde de dienstverlening blijvend hoog te houden.
   
 • Arbeidsmarkt & economie
  Het programma Arbeidsmarkt en Economie zal in het voorjaar 2022 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit programma wordt aangegeven welke economische ontwikkelingen we zien, op welke topsectoren Oosterhout kan bouwen en welke ontwikkelingen er op de arbeidsmarkt optreden. Als gemeente zijn we slechts één schakel in het speelveld van economie en arbeidsmarkt. Daarom wil de gemeente vooral ook de rol aannemen van verbinder. In het programma wordt beschreven welke ambitie Oosterhout heeft en de kansen die we zien om de economie en arbeidsmarkt te versterken.
   
 • Financiële beheersbaarheid sociaal domein
  In 2022 ligt nadrukkelijke de focus op de Hulp bij de huishouding (HbH). Enerzijds houden we rekening met een autonome groei van het aantal cliënten en een daarmee gepaard gaande kostenstijging van € 1,5 miljoen. Anderzijds verwachten we de groei in de kosten met € 500.000 te kunnen dempen door de verdere uitvoering van het HbH-project ‘investeren in kwaliteit van toegang en uitvoering’ en een nieuw normenkader voor de indicering.
   
 • Duurzaamheid en klimaatadaptatie
  In de RES 1.0 West Brabant zijn onze regionale ambities op het gebied van duurzame energie verankerd en de bijdrage die wij als Oosterhout daaraan gaan leveren. De specifieke inzet van Oosterhout is vastgelegd in onze Ambitienota Energietransitie 2030 en de Routekaart Energietransitie 2019-2022. In 2021 is een strategie voor de aanpak van klimaatadaptatie opgesteld. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Hierin zijn zowel concrete projecten opgenomen als activiteiten om klimaatadaptie te borgen in beleid.
   
 • Strategische woningbouw
  Met betrekking tot de Opgave strategische woningbouw zijn een aantal aspecten te onderscheiden. Uitwerking van het besluit over het ontwikkelen van een nieuwe woningbouwlocatie in het buitengebied om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar grondgebonden woningen. Verdere samenwerking binnen de stedelijke regio’s Breda en Tilburg om de ambities regionaal af te stemmen en te verwezenlijken. Het werken aan binnenstedelijke woningbouwprojecten om aan de ambities uit de visie te kunnen voldoen. Dus verder bouwen aan de projecten Slotjes-Midden, Wilhelminahaven, Contreie en de Zwaaikom en de oplevering van de projecten Santrijn en het Zandoogje. Nieuwe projecten die van start zullen gaan zijn Galvanitas, Warandeparck, Hoek Keiweg-Ridderstraat (en het tegenoverliggende terrein), Arendsplein, Locatie Vissers en mogelijk Dorst-Oost.

Strategie & externe oriëntatie

De Opgave Strategie en Externe Oriëntatie heeft tot doel: het realiseren van de uitvoeringsagenda van de Toekomstvisie en het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Onderdelen zijn onder andere het verder versterken van samenwerking met maatschappelijke partners, het doorontwikkelen van de regionale samenwerking en het verstevigen van het externe netwerk (lobby).

Visie op onderwijs

De coronacrisis heeft geleid tot een beter en regulier overleg tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeente. Het is van belang die samenwerking vast te houden en verder uit te bouwen. Het Oosterhoutse onderwijs ziet zich gesteld voor een groot aantal uitdagingen, bijvoorbeeld rondom huisvesting, afstemming onderwijs en arbeidsmarkt en ‘een leven lang leren’. Daarom is het goed om te komen tot een breed gedragen, samen met het onderwijsveld en andere betrokkenen te ontwikkelen visie op onderwijs in Oosterhout. Waarbij ook afspraken worden gemaakt over de aansluiting tussen passend onderwijs en de gemeentelijke (preventieve) jeugdhulp.

Raadsbehandeling

De meerjarenbegroting 2022-2025 wordt in de gemeenteraad behandeld op 2 november 2021.