Publicatiedatum:
dinsdag 10 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBesluit van het college van Oosterhout van 21 september 2020 tot vaststelling van de “nadere uitwerking van de subsidieregeling peuteropvang en VVE 2020”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

besluiten

 

 • -

  de ‘nadere uitwerking van de subsidieregeling peuteropvang en VVE 2020’ vast te stellen;

 • -

  deze nadere uitwerking toe te voegen aan de ‘Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2020’ en daartoe subparagraaf 3.1.2.1 van deze regels voor 2020 gewijzigd vast te stellen.

3.1.2.1. Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE)

a) Doelstellingen

 • Het faciliteren van deelname aan Peuteropvang en Voorschoolse educatie (VVE) van kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar tot het tijdstip dat zij deelnemen aan het basisonderwijs;

 • De ontwikkeling van (doelgroep)kinderen zodanig stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot;

 • Een dekkend aanbod van voor-en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle (doelgroep)kinderen (en hun ouders/verzorgers);

 • Realisatie doorgaande lijn voorschoolse - vroegschoolse ontwikkeling;

 • Jonge kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand vroegtijdig signaleren en alle kansen te bieden om die achterstand in te halen;

 • Monitoren van de ontwikkeling van de doelgroepkinderen;

 • Deskundigheidsbevordering van voorschoolleidsters en Intern Begeleiders (IB ers).

b) Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan de houders van geregistreerde kindercentra die gevestigd zijn in de gemeente Oosterhout en ten behoeve van in de gemeente Oosterhout woonachtige kinderen die een kindplaats bezetten.

c) Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verleend ten behoeve van kinderen:

 • 1.

  mét een VVE indicatie en een VVE aanbod, waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • 2.

  mét een VVE indicatie en een VVE aanbod, waarvan de ouders wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • 3.

  zonder VVE indicatie (regulier) met een peuteropvang aanbod, waarvan de ouders wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • 4.

  zonder VVE indicatie met een peuteropvang aanbod, waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

d) Nadere weigeringsgronden

Indien het geregistreerde kindercentrum waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoet aan de wet kinderopvang of de kwaliteitseisen voor kindercentra, genoemd in de artikelen 2 tot en met 10 van het Besluit kwaliteit kinderopvang kan de subsidie aanvraag geweigerd worden.

e) Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2020 bedraagt € 900.000 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

f) Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor kinderen zonder indicatie voor voorschoolse educatie (VVE indicatie) geldt een maximum te subsidiëren omvang van het aanbod van 200 uur per jaar verdeeld over 2 dagen per week in 2020. Voor kinderen mét een VVE indicatie geldt in 2020 een maximum te subsidiëren omvang van het aanbod van 400 uur per jaar, verdeeld over 4 dagen per week. De subsidiabele kosten per kindplaats bedragen het aantal af te nemen uren kinderopvang vermenigvuldigd met de maximum uurprijs voor subsidie (2020: € 10,36) en heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage per uur wordt vastgesteld aan de hand van het geldende Besluit Kinderopvangtoeslag artikel 4 lid 1 a. (maximum uurtarief 2020: € 8,17) en Bijlage I (tabel met inkomensafhankelijke toeslagpercentages):

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin

Ouderbijdrage peuteropvang per uur

 

1e kind

2e kind e.v.

lager dan

€ 19.890

€ 0,33

€ 0,33

€ 19.891

€ 30.581

€ 0,41

€ 0,35

€ 30.582

€ 42.082

€ 0,87

€ 0,44

€ 42.083

€ 57.238

€ 1,36

€ 0,45

€ 57.239

€ 82.276

€ 2,36

€ 0,66

€ 82.277

€ 114.011

€ 4,02

€ 1,03

€ 114.012

en hoger

€ 5,41

€ 1,93

 

Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag geldt een bruto-ouderbijdrage van € 8,17 (2020). Zij worden inkomensafhankelijk gecompenseerd met de kinderopvangtoeslag. Voor kinderen mét een VVE indicatie geldt dat voor 50% van het aantal afgenomen uren een ouderbijdrage in rekening gebracht wordt.

 

De subsidiesystematiek is gebaseerd op aantallen peuters die gebruik maken van de voorschoolse voorziening.

g) Berekening van de subsidie

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal bezette kindplaatsen op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar vermenigvuldigd met het aantal uren (400 uur mét VVE indicatie, 200 uur zonder VVE indicatie) vermenigvuldigd met het subsidiabele uurtarief (€ 10,36) minus de verschuldigde gemiddelde door de gemeente vastgestelde ouderbijdrage (2020: €0,41).

 

Indien de houder kan aantonen dat het aantal bezette kindplaatsen op 1 mei van het lopende subsidiejaar hoger is dan bij de aanvraag, dan wordt de subsidie vastgesteld met in achtneming van dit hogere aantal bezette kindplaatsen voor de periode vanaf 1 mei t/m 31 december van het lopende subsidiejaar. Indien het aantal bezette kindplaatsen in het subsidiejaar lager is dan het aantal kindplaatsen van de subsidieaanvraag dan wordt de subsidievaststelling gebaseerd op het aantal bezette kindplaatsen per 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar.

h) Verdeling van het subsidieplafond

Als eerste komen de aanvragen van rechtspersonen in aanmerking waarmee de gemeente een langdurige subsidierelatie op het aangevraagde werkveld heeft. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

i) Nadere verplichtingen

 • Alle kindcentra die VVE verzorgen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet OKE;

 • De kinderopvangorganisaties dienen te voldoen aan de wet kinderopvang;

 • Iedere VVE peuter wordt warm overgedragen aan het basisonderwijs;

 • De aanbieder van VVE neemt deel aan relevante overleggen over VVE-kinderen en VVE beleid;

 • Voor alle VVE peuters is een oudercontract beschikbaar;

 • De aanbieders stellen samen met de gemeente concrete resultaatafspraken over VVE op;

 • Alle VVE peuters beschikken over een indicatie die is afgegeven door het consultatiebureau;

 • Er wordt gebruik gemaakt van een kindvolgsysteem dat aansluit op het systeem van de bassischool waartoe de voorschool behoort;

 • De pedagogisch medewerkers die met VVE werken zijn geschoold in opbrengstgericht werken en werken hier aantoonbaar mee in de praktijk;

 • Iedere voorschool heeft gericht ouderbeleid dat gebaseerd is op de eigen ouderpopulatie. Hierin wordt in ieder geval beschreven hoe ouders worden betrokken bij de VVE op de voorschool en hoe ouders geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind;

 • Op de voorscholen wordt een interne kwaliteitsmonitor uitgevoerd waarin de aspecten van het toetsingskader van de inspectie voor VVE locaties terugkomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 september 2020,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

, burgemeester,

, secretaris.

Terug naar het overzicht