Publicatiedatum:
maandag 23 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van Oosterhout van 10 december 2019 tot vaststelling van het "Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg"

De burgemeester van Oosterhout,

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

overwegende, dat:

  • -

    de burgemeester op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt, een crisismaatregel kan nemen;

besluit:

de volgende bevoegdheden te mandateren

 

Bevoegdheid / grondslag

Mandans

Mandantaris

Specifieke bepalingen

Het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord

(artikel 7:1, derde lid, onder a, Wvggz)

burgemeester

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant

De directeur-bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen.

Het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie

(artikel 8:1, vijfde lid, Wvggz)

idem

Hulpofficieren van justitie

 

Het verstrekken van gegevens voortvloeiende uit de wet aan geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en de officier van justitie.

(artikel 8:29, eerste lid, Wvggz)

idem

Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering

De Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering zijn bevoegd om ondermandaat te verlenen.

Het op de hoogte stellen van de zorgverantwoordelijke van uitwisseling van gegevens zonder toestemming van de betrokkene.

(artikel 8:29, tweede lid, Wvggz)

idem

Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering

De Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering zijn bevoegd om ondermandaat te verlenen.

Het verstrekken van gegevens en bescheiden zonder toestemming van betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek.

(artikel 8:28 Wvggz)

idem

Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering

De Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering zijn bevoegd om ondermandaat te verlenen.

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

(artikel 8:30, tweede lid)

idem

Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering

De Teamleiders Sociaal Domein Uitvoering zijn bevoegd om ondermandaat te verlenen.

  • 1.

    dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

  • 2.

    dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit burgemeester verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

aldus besloten op 10-12-2019

de burgemeester van Oosterhout,

burgemeester

Terug naar het overzicht