Publicatiedatum:
donderdag 3 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout van 18 januari 2022 tot vaststelling van de "Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en incasso van leges 2022"

Het college van de gemeente Oosterhout;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10 van de “Verordening op de heffing en invordering van leges Oosterhout 2022";

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022

Artikel I

In de Tarieventabel leges 2022, behorende bij en deel uitmakende van de “Legesverordening Oosterhout 2022” wordt onder Titel 1, hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.1 vervangen door:

1.9.1.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

41,35

Artikel II Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Eerste wijziging van de legesverordening Oosterhout 2022’.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 januari 2022.

De voorzitter,

De secretaris,

Terug naar het overzicht