Publicatiedatum:
maandag 31 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 27 september 2022 tot vaststelling van de "Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Oosterhout"

De raad van de gemeente Oosterhout,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 juli 2022,

BESLUIT:

 

  • 1.

    De ‘Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022 Oosterhout’ vast te stellen.

Artikel I

In de Tarieventabel leges 2022, behorende bij en deel uitmakende van de “Legesverordening Oosterhout 2022” wordt onder Titel 3, hoofdstuk 1, onderdeel 3.1.3 vervangen door:

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet voor een horecabedrijf zoals beschreven in artikel 2.27, sub a van de APV wanneer sprake is van wijziging van een leidinggevende, niet zijnde de natuurlijk persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd, degene die de inrichting exploiteert.

€ 0

Artikel II Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Tweede wijziging van de legesverordening Oosterhout 2022’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022,

de raad voornoemd,

voorzitter

griffier

Terug naar het overzicht