Publicatiedatum:
woensdag 9 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van raad van de gemeente Oosterhout van 22 februari 2022 tot vaststelling van de "Verordening tot eerste wijziging van de "Verordening op de heffing en invordering rioolheffing Oosterhout 2022""

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening op de heffing en invordering rioolheffing Oosterhout 2022”.

Artikel I Behoud maximum tarieventabel

In de Tarieventabel rioolheffing 2022 behorende bij de Verordening rioolheffing Oosterhout 2022 worden in “Hoofdstuk 2 Maatstaven en gedifferentieerde tarieven rioolheffing” de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.5 vervangen door:

 

2.1.1

voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 501 m3 tot en met 100.000 m3, per m3

€ 0,48

Artikel II Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘‘Eerste wijziging Verordening rioolheffing Oosterhout 2022’’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2022

de griffier,

de voorzitter,

Terug naar het overzicht