Publicatiedatum:
vrijdag 1 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van de raad van Oosterhout van 28 september 2021 tot vaststelling van de "Verordening tot 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Oosterhout 2021"

De raad van de gemeente Oosterhout;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2021”.

Artikel I Vervallen tarieven terrassen

In de Tarieventabel precariobelasting 2021 behorende bij de Verordening precariobelasting Oosterhout 2021 vervalt ‘Hoofdstuk 2 Terrassen’ waarbij de titel van Hoofdstuk 2 wordt gewijzigd in ‘Hoofdstuk 2 Gereserveerd’.

Artikel II Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘‘Eerste wijziging Verordening precariobelasting Oosterhout 2021’’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2021.

de griffier,

de voorzitter,

Terug naar het overzicht